Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Visitation

Der er en længere visitationsproces, før en patient kan komme i behandling på en af de særlige pladser. Dels skal han eller hun leve op til nogle kriterier, før visitationsforummet kan indstille til et ophold. I sidste ende skal kommunalbestyrelsen træffe den endelige afgørelse om visitation.

Skema til anmodning om særlig plads

Skema til anmodning om indstilling til en særlig plads redigerbar fil 

Filstørrelsen kan maksimalt være 10 MB. Del større filer op, og send hver for sig. Du modtager en kvittering, når vi har modtaget mailen. Har du ikke modtaget en kvittering inden 1 hverdag, skal du kontakte os.

Mail den udfyldte formular til psyk-saerligepladser@rsyd.dk

Skabelon til samtykke

Borgeren skal selv takke ja til behandling på de særlige pladser, før vedkommende kan blive visiteret.

Hent forslag til en samtykkeerklæring her.

Skabelonforslag til kommunal afgørelse om visitation

Kommunen træffer afgørelsen om visitation til de særlige pladser på baggrund af en indstilling fra Visitationsforum.

Forslag til skabeloner til afgørelser - Word-skabeloner, skal gemmes lokalt:

Kriterier for at blive visiteret til en særlig plads

Med lovændringen med virkning fra den 1. april 2019 er kriterierne for at blive visiteret til et ophold på de særlige pladser blevet lempet.

 

For at blive visiteret til ophold på de særlige pladser skal specifikke visitationskriterier være opfyldt:

 • Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd
 • Patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse
 • Patienten har særlige sociale problemer.

Og derudover skal minimum et af følgende krav være opfyldt:

 • Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelse eller en længerevarende indlæggelse i
  den regionale psykiatri.
 • Patientens ophold vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes
  særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling.
 • På baggrund af en begrundet formodning vurderes opholdet at være egnet til at forhindre, at
  patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet,
  herunder udøve vold.

Det er ikke muligt at vælge, om man vil indlægges på afsnittet i Esbjerg eller i Vejle.

 

Visitationsforummet

Ophold på de særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er kommunalbestyrelsen, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum.
Der er både faste og skiftende repræsentanter i visitionsforum. De faste repræsentanter deltager i alle sager i visitationsforum, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.
 

De faste medlemmer af visitationsforum

 •  den socialfaglige konsulent (udpeget af kommunerne)
 •  speciallægen i psykiatri fra den regionale psykiatri
 •  repræsentanten fra de særlige pladser

For disse tre repræsentationer gælder, at der er udpeget én gennemgående repræsentant fra hver enhed samt én eller flere suppleanter. Suppleanten deltager, hvis førsterepræsentanten er forhindret.
 

De skiftende repræsentanter af visitationsforum

 • repræsentanten fra handlekommunen. Repræsentanten fra visiterende myndighed vil være fra den kommune, som anmoder om indstilling til visitation
 • den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen (ved retslige patienter med tilsyn fra Kif).
 • repræsentant fra en anden kommune end handlekommunen, i de tilfælde, hvor en anden kommune end handlekommunen har tilsyn med en mentalt retarderet patient

Kontakt den enkelte kommunes repræsentant såfremt der ønskes et behandlingsophold på de særlige pladser.

Visitationsprocessen er illustreret her:

Særlige pladser2
 
Læs det uddybende, fulde koncept for de særlige pladsers visitation i vedhæftede fil her.

Siden er sidst opdateret 7-1-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt