Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

I Forskningsenheden forskes der bredt inden for børne- og ungdomspsykiatriske felt. Nedenfor kan du se vores igangværende projekter.

Epidemiologi

Health anxiety symptoms in Danish children during the Covid-19 pandemic: An Odense Child Cohort study
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ditte Roth Hulgaard
Dette studie undersøger symptomer på helbredsangst hos de 7-9 årige børn fra Odense Børnekohorte i den periode, da Danmark var lukket ned under Covid-19 pandemien.

One year follow-up on health anxiety symptoms in Danish children during the Covid-19 pandemic: An Odense Child Cohort study
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ditte Roth Hulgaard
Dette er et longidtudinelt studie, der følger op på undersøgelsen af symptomer på helbredsangst i en population af 7-9 år gamle børn fra Odense Børnekohorte under den første nedlukningsperiode i Danmark.

Understanding health anxiety symptoms ind children during the Covid-19 pandemic - Interpretative phenomenological analysis study
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ditte Roth Hulgaard, stud. cand. med. Ida Kathrine Dalgaard
Dette kvalitative studie bygger ovenpå to kvalitative undersøgelser af forekomsten af helbredsangstsymptomer bland børn og unge under Covid-19 pandemien. Gennem interviews med forældre i Odense Børnekohorte, vil studiet undersøge mulige forklarende, lindrende og forværrende faktorer for helbredsangstsymptomer blandt børn, der oplever en sundhedstrussel som en global pandemi.


Social- og kønsspecifik udvikling hos skolebørn
Cand. Psych. Anne Abildgren Rasmussen
Studiets formål er at undersøge sociale kompetencer og rumlig forståelse samt den kønsspecifikke komponent for disse hos børnene i Odense Børnekohorte (OBK). Disse resultater vil blive sammenholdt med det store datasæt og materialet i biobanken, som er indsamlet mellem graviditetens 2. trimester og barnets 11. leveår. Målet er at undersøge, hvilke faktorer der påvirker børns sociale og spatiale udvikling.

Behandling af børn og unge med psykisk sygdom - en multinational tilgang
Læge, ph.d., forskningslektor Rikke Wesselhöft
Projektets formål er at forbedre og harmonisere behandling af børn og unge med psykisk sygdom. Projektet har tre delformål:
1. Sammenligne farmakologisk behandling på tværs af lande ved brug af populationsbaserede registre
2. Validere registeroplysningerne og forbedre muligheder for at undersøge klinisk relevante problemstillinger med registerdata
3. Sikre implementering af fund fra registerstudier i kliniske sammenhænge - som fx behandlingsretningslinjer


Long term follow up of a national child psychiatric cohort
Gæsteprofessor Hans Christoph Steinhausen
Den begrænsede viden om de langsigtede konsekvenser af psykiske lidelser startet i barndommen og ungdommen betyder, at dette projekt, baseret på danske registerdata, giver ny indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer i et livsforløb. Vi sammenligner indekspopulationen med tidlige psykiske lidelser med baggrundspopulationen og belyser ulighed i sundhed og vedrørende sociale-, uddannelses- og arbejdsmæssige forhold.


Klinisk forskning


Peadiatric Autism Communication Teory (PACT) combined  with management as usual compared to management as usual alone in children with autism spectrum disorder - a feasibility study assessing whether and hoe to proceed with a national, randomized clinical trial
Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningsleder Niels Bilenberg
Cand. psych., dipl. psych. Sonja Ziegler
PACT, der betyder Paediatric Autism Communication Theory, er en forældremedieret social kommunikationsterapi rettet mod 2-6 årige børn med autisme og deres forældre. PACT støtter samspil og kommunikation, og barnets færdigheder udvikles gennem coaching af forældrene og ved anvendelse af videofeedback teknik. Der er påvist positive effekter af PACT på autismesymptomerne seks år efter interventionen i et engelsk forsøg, og nu skal metoden afprøves i Danmark sammenlignet med standard behandling for autisme i sundhedssystemet. Aktuelt er projektet i pilotfasen, hvor alle aspekter af metoden afprøves i de fem regioner i Danmark. resultater af metodeimplementering, samarbejde mellem hver regions klinikker og forskningsafdeling samt erfaringer med 20 familier vil være grundlaget for implementeringen af projektet i stor skala.

Biological Substrates of Social Exchange in Autism Spectrum Disorder (Trustgame)
Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningsleder Niels Bilenberg
I social interaktion besvares social gestus og handling med en tilsvarende gestus fra modparten, men det neurobiologiske substrat for social interaktion er ukendt. Vi vil undersøge den neurale (fMRI), når patienter med autisme og neurotypiske kontroller træffer valg i økonomisk udveksling af "tjenester" (kaldet tillids-spillet). Autisme er kendetegnet ved sociale begrænsninger, men det neurale grundlag for autisme er ukendt. Vi håber at kunne at kunne udarbejde en målestok for forstyrrelsens sværhedsgrad, som potentielt kan anvendes som mål for effekt af behandling. Projektet har indsamlet data, og der laves aktuelt analyser.


Kunsten at male sig ud af et hjørne
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ditte Roth Hulgaard
Kunstneren Karsten Auerbach gennemfører en række forskellige kunstbaserede aktiviteter med patienter, pårørende og behandlere i Team for Spiseforstyrrelser og Funktionelle Lidelser i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Ved brug af kvalitativ metode vil vi undersøge, hvordan brug af kunst i en behandlingssetting opleves af de unge, pårørende og behandlere.

Wellbeing and resilience: Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring (the WARM study)
Cand. psych., ph.d., klinisk lektor Kirstine Agnete Davidsen
WARM er et longitudionelt, observationelt studie, som følger børn af mødre med alvorlig psykisk lidelse fra graviditeten og indtil barnet fylder 1 år. Projektet ønsker at belyse forhold hos såvel mor som barn, der har betydning for barnets socioemotionelle og mentale udvikling. Projektet har afsluttet dataindsamling og -indtastning i 2021, dataanalyse pågår aktuelt.

WellCom - Trivsel og udvikling hos småbørn af mødre med psykisk lidelse
Cand. psych., ph.d., klinisk lektor Kirstine Agnete Davidsen
I WellCom-projektets pilotundersøgelse afprøver vi en model for undersøgelse og behandling af 2-3 årige børn, som bor med en mor med alvorlig psykiatrisk lidelse, og som udviser tidlige udviklingsmæssige risikotegn (børnepsykiatriske symptomer, socioemotionelle vanskeligheder, kognitiv og sproglig udvikling). Formålet med projektet er at støtte en sund psykisk udvikling hos disse børn.

Tarmbakterierne ved anorexia nervosa
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Forskningen har de seneste år vist, at tarmbakterier producerer mange forskellige stoffer, der på forskellige måder påvirker stofskiftet, og som kan have betydning for udviklingen af forskellige sygdomme. Muligvis produceres signalstoffer, der påvirker funktioner i hjernen, bl.a. følelser og appetit. Der foretages tværsnitsundersøgelse af 75 kvinder med anorexia nervosa og 75 aldersmatchede raske, normalvægtige kvinder. Ved analysen kortlægges tarmbakteriernes gener med den nyeste teknologi. Derudover analyseres morgenurin og blodprøver for mulige genprodukter fra tarmbakterier og for hormoner af betydning for stofskiftet. I 2021 er udført forsøg, hvor sterilt fødte mus har fået implanteret tarmflora fra hhv. raske og patienterne. Desuden er der i 2021 foretaget gensekventering af såkaldte bakteriofager (tarmbakterierne vira). 

Kortisol og associationerne til depression, angst sygdom sværhedsgrad, samt hippocampus - og insula volumen ved anorexia nervosa
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Ved underernæring stiger niveauet af stresshormonet kortisol. Længerevarende højt niveau af dette stresshormon menes at kunne forværre og vedligeholde depression og angst og måske føre til varige skader i hjernen. Det er specielt områderne i hjernen, der hedder hippocampus og insula, som ser ud til at blive påvirket. Disse forhold undersøges via måling af kortisol i blod, urin, spyt og hår, som sammenholdes med MR-scanning af hjernen. Studiet er integreret i Excellence Center for Improved Diagnostics and Use og Corticosteroids in Clinical Practice (EXCENTRICC).

Psykiatrisk og somatisk komorbiditet ved anorexia nervosa
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Både psykiatrisk og somatisk komorbiditet er udbredt blandt patienter med anorexia nervosa. Deet har stor betydning for, hvordan sygdommen præsenterer sig og forløber. Forekomsten af de enkelte sygdomme og deres indbyrdes optræden ved forskellig debutalder kortlægges i detaljer i en nation kohorte på knap 10.000 patienter.

Livskvalitet for patienter med anorexia nervosa
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Der er behov for metoder til vurdering af helbredstilstanden, som inddrager patientens egen subjektive opfattelse. Studiet består dels af udviklingen af en dansk version af et internationalt anvendt spørgeskema til måling af sygdomsspecifik livskvalitet og dels i kortlægning af livskvaliteten i 225 patienter fordels over hele landet.


Livskvalitet hos patienter i behandling for binge eating disorder (BED)
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Det skønnes, at 40-50.000 voksne danskere lider af BED. Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer med denne lidelse, da initiativer til at forebygge og behandle overvægt i nogle tilfælde kan forværre BED. I dette pilotprojekt måles livskvaliteten ved BED med et spørgeskema, der netop er valideret hos danske patienter med forskellige spiseforstyrrelser.

Måltidsangst hos patienter med anorexia nervosa
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Angst i relation til måltider og vægtgenopretning er en stor udfordring i behandlingen af anorexia nervosa. I et systematisk litteraturstudie fandt vi, at indlæggelse og vægtindhentning er forbundet med aftagende angst ved måltiderne.

Somatisk komorbiditet ved autismespektrum lidelser
Professor, ledende overlæge, ph.d. René Klinkby Støvring
Somatisk komorbiditet er formentlig udbredt blandt patienter med autismespektrum lidelser. Det har betydning for, hvordan sygdommen forløber. Forekomsten af de enkelte somatiske sygdomme og deres indbyrdes optræden kortlægges i detaljer i en national kohorte.


Databaser

Etablering af en tværregional klinisk- og forskningsdatabase for børn og unge med funktionelle lidelser
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Ditte Roth Hulgaard
Databasen udvikles til børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger med specialiserede udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge med funktionelle lidelser. Etableringen af denne database vil biddrage med mere smidige og sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb på tværs af kliniske specialer for denne patientgruppe og give en unik mulighed for systematisk dataindsamling og forskning på området.Hvis du ønsker at vide mere om de enkelte projekter, skal du være velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Kontakt

Tina Ravn

Forskningssekretær

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


99 44 86 82

Dorte Aadal Villemoes

Forskningssekretær

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


99 44 86 81
APPFWU02V