Skip til primært indhold

Forskning

En af CEPIs primære opgaver er at indsamle og skabe ny viden om pårørendeinddragelse.

Center for Pårørendeinddragelse ansatte i oktober 2022 cand.psych., ph.d. Rikke Amalie Agergaard Jensen som forsker. Rikke har en langvarig interesse for at forske i de personligt oplevede konsekvenser af psykisk sygdom, stigmatisering og personlig recovery. Derudover er hun dedikeret til patient-centreret uddannelsesforskning og organisatorisk sundhedsforskning. Nedenfor fremhæver hun nogle af sine igangværende projekter, som også præsenteres på den internationale konference ”European Society for Child and Adolescent Psychiatry” i København i juni.

Forskningsprojekt: Barnet og den unges stemme ”beings and becomings”

Et entydigt fokus på børn og unge i et ”being”-perspektiv fordrer, at børn og unge betragtes som sociale, aktive individer med egne holdninger, meninger og handlinger, som har betydning for deres levede liv nu og her. Et entydigt fokus på børn og unge i et ”becoming” perspektiv fordrer, at barndommen betragtes som en overgang til voksenlivet – hvor børn inkluderes og inddrages, fordi de er ”adults in the making” (Uprichard, 2008).

Udgangspunktet i denne arbejdspakke er at betragte børn og unge i begge perspektiver samtidigt. Her trækkes på Uprichard, som pointerer i forhold til at præsentere børn og unge i sådant perspektiv at: ”… It is acknowledging that children do become adults and the kinds of adults they are likely to become are shaped by the kinds of childhoods they are experiencing today” (Uprichard, 2008, s. 311).

Andre forskningsprojekter

Der indgår også forskellige enkeltstående projekter, som indtil videre inkluderer:

Barndommens spor

Fra registerbaserede undersøgelser ved vi, at børn der vokser op med forældre med alvorlig psykisk sygdom selv er i risiko for at udvikle psykisk sygdom senere i livet. I dette studie undersøges, hvordan voksne med alvorlig psykisk sygdom fortæller deres livshistorie med fokus på deres egen barndom. Forskningsspørgsmålet, der søges besvaret er: Hvilke spor trækker barndommen, når man vokser op i en familie med psykisk sygdom, misbrugslidelser eller vold? I forskningsprojektet analyseres 40 livshistorier fortalt af mennesker med skizofreni og svær depression. Projektets resultater skal bruges til at udvikle tidlige indsatser og opsporingsmodeller for pårørende børn og til at sætte fokus på en traumebaseret tilgang til behandling i voksenpsykiatrien.

Børneinddragelse i voksenpsykiatrien

I voksenpsykiatrien arbejder man ud fra regionale retningslinjer med børne- og familiesamtaler som en opsporingsmodel og som en tidlig forebyggende indsats. Selvom sådanne retningslinjer repræsenterer et vigtigt skridt og et konkret redskab til børneinddragelse i voksenpsykiatrien, så peger flere undersøgelser på, at der findes forskellige barrierer for implementeringen af retningslinjer i praksis. Denne undersøgelse er baseret på observationer og interviews med sundhedsprofessionelle som arbejder med børneinddragelse i voksenpsykiatrien. Projektets resultater skal bruges til at udvikle på CEPI’s indsatser ift. børn som pårørende. Samtidig stræber vi efter, at forskningen tager afsæt i børns og familiers oplevelse. Vi ved ganske lidt om, hvordan børn og familier oplever børne- og familiesamtalerne i voksenpsykiatrien og om de oplever, deres behov bliver mødt. Vi har ansøgt Helsefonden om forskningsmidler til et projekt, der netop sætter fokus på dette perspektiv.

 

APPFWU01V