Skip til primært indhold

Om centeret

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI er et kompetence- og videnscenter, der indsamler og genererer viden samt understøtter pårørendeinddragelse i den kliniske hverdag i psykiatrien og somatikken bl.a. via forskning og kompetenceudvikling af personalet.

Centeret ligger i psykiatrisygehuset og har hidtil haft sit primære fokus på psykiatri. Nu skal centerets tilbud også omfatte de somatiske sygehuse og bidrage til at understøtte mere ensartede tilbud til pårørende. Der er et særligt fokus på regionens børn og unge, som er pårørende til en syg forælder eller søskende - og som i større eller mindre grad kan have behov for en ekstra indsats til at mestre deres situation.

CEPI indsamler og genererer viden om best practice i forhold til pårørendeinddragelse med fokus på både somatik og psykiatri. Der er både fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk eller somatisk sygdom.

Centerets opgaver er primært:

  • Generering og indsamling af viden via forskning.
  • Rådgivnings- og undervisningsfunktion for sygehusenes kliniske afdelinger.
  • Understøtte indsatser for børn og unge, som er pårørende.
  • Netværksdannelse med de øvrige sygehuse, regioner og andre interessenter, herunder civilsamfundet.
  • Kompetenceudvikling af kliniske medarbejdere i regionen.
  • Formidling af viden til kommuner, uddannelsessteder og andre interessenter.
  • Referencepunkt for psykiatrisygehusets pårørende- og forældrepeers.

Udviklingen af CEPI sker i et samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra både de somatiske sygehuse og psykiatrisygehuset. I styregruppen deltager der også patient- og pårørenderepræsentanter.

Der etableres desuden et Advisory Board, som skal understøtte centerets profil med henblik på inddragelse af nyeste viden nationalt og internationalt – herunder opbygning af forskningsfællesskaber på tværs af både organisationer og landegrænser.

Pårørende

Pårørende er ofte centrale støttepersoner for patienterne, og samtidig kan det være meget hårdt at være tæt på en person, der lider af psykisk sygdom. Pårørende risikerer selv at få belastningsreaktioner, såsom angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb og særligt børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte. Derfor skal pårørende have mulighed for mere hjælp, og hjælpen skal tilbydes systematisk.

CEPI ligger i samme hus som Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo), som tilbyder åben, anonym rådgivning af patienter og pårørende, herunder børne- og ungesamtaler, familiesamtaler og kurser for børn som pårørende. De to centre samarbejder tæt om indsatser for pårørende.

Pårørendeinddragelse

De fleste organisationer, offentlige myndigheder og beslutningstagere skelner mellem tre former for pårørendeinddragelse:

  1. Individuel pårørendeinddragelse, hvor inddragelse handler om, at den pårørendes erfaringer, viden og ønsker inddrages i et forløb med henblik på at understøtte behandlingen
  2. Organisatorisk pårørendeinddragelse, som handler om, at pårørendes perspektiver inddrages i fx pårørenderåd, bestyrelser, styregrupper og udviklingsarbejde.
  3. Støtte til pårørende, som handler om den pårørendes egne behov for støtte til at håndtere sin situation i lyset af, at det kan være mentalt og fysisk belastende at være pårørende.

I Center for Pårørendeinddragelse arbejder vi ud fra en antagelse om, at de tre opgaver hænger uløseligt sammen. Dette afspejler sig også i vores eget arbejde med pårørendeinddragelse, hvor vi har pårørende inddraget som samarbejdspartnere i alt fra centrets styregruppe, i forskning, og når vi udvikler informationsmateriale såsom pjecer, film og podcasts.

Den individuelle pårørendeinddragelse og støtte af pårørende er forankret i sygehusenes afdelinger, ligesom PsykInfo tilbyder anonym rådgivning for pårørende. Læs mere om rådgivningen på PsykInfo's hjemmeside.

APPFWU01V