Skip til primært indhold

Møde d. 12. september 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 12. september 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt:12. september 2022
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa, lokale 58.018.

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Nova-Kirstine Hansen, Bo Schulz, Dorte Norstved og Hanne Bruun Jensen.
  • Afbud fra: Vivian Limbrecht, Klaus Müller-Nielsen, Anne Hvidberg, Lise Lauridsen, Yvonne Reinholdt og Mogens Lausen.

Referat

 

1. Gennemgang og justering af dagsorden (Nova):
Der ønskes et punkt, der hedder godkendelse af referat.

2. Godkendelse af referat:
 - Referatet drøftes, da der er spørgsmål til dele i det.

 - Punktet omkring LUP udfoldes, da der er spørgsmål til indhold. Bla hvad der blev talt om og om vi fandt frem til hvordan vi som råd evt kan have indflydelse.
Dette skabte en dialog omkring, hvor vi bla kom ind på at der i det ambulante regi vil blive sendt en ny model af LUP undersøgelsen ud til patienterne. Det vil ske elektronisk, og vil blive sendt til alle patienter, der er i kontakt med psykiatrien. De forskellige afdelinger har mulighed for at komme med rettelser til undersøgelsen, så den bliver konkretiseret til de forskellige afdelinger.
Det er til stadighed et spørgsmål om vi som råd, kan have indflydelse på udformningen af LUP-undersøgelsen. Hvis det er muligt, ønskes det at der findes ud af dette og at der kan sættes ord på dette, til vores næste møde i december.

 - Der er også spørgsmål omkring hvad IPS (individuel planlagt job med støtte) er. Hanne svare på dette og skaber en klarhed over funktionen af dette. Dertil også at der er en IPS medarbejder i Tønder.

- I forbindelse med ovenstående efterspørges det om andre medlemmer i rådet fx kan deltage i workshoppen som nævnes i sidste referat. Det aftales at Nova sender besked ud, når der igen kommer en invitation til workshop, eller der tilbydes andre relevante arrangementer.

 - Dokumentet ”input til forskningsstrategi” komplimenteres og der tales om, om vores ideer dagsorden punkter for kommende møder, kan udformes i som punkterne i dokumentet. (Der skrives mere om dette i punktet ”Punkter til næste møde).

3 Samtykkeerklæringer og hjemmeside:
Hjemmesiden gennemgås kort og samtykke erklæringer udfyldes af de fremmødte rådsmedlemmer. Det aftales af et link til hjemmesiden medsendes i dette referat.

https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/aabenraa-psykiatrisk-behandling-for-voksne/patient-og-parorenderad

4. Punkter til næste møde
Der ønskes et nye punkter på fremtidige dagsordner. Disse er: Nyt fra afdelingerne og Godkendelse af referat.

 - Der er et ønske om at emnepunkterne fra brainstorm, gøres mere overskuelig. Som det nævnes tidligere, efterspørges det om punkterne kan udformes, som punkterne i dokumentet ”input til forskningsstrategi”. Der er enighed om, at dette er en god ide og der nedsættes 3 af rådets medlemmer til en arbejdsgruppe, som vil udforme et dokument med ovenstående, som medbringes til næste møde i december.
Dorte, Bo og Nova er i arbejdsgruppen.

• Andre punkter til næste møde i december er:
i.    LUP (den nye model og indflydelse)
ii.   Hvordan står det til med de frivillige (Røde kors) på afdelingerne (pilotprojektet).
iii.  ’Hvad tænker medarbejderne, Patient-pårørenderådet kan understøtte og hvordan? (punkt fra sidste møde d. 13/6 22)

5. Eventuelt
 - Under eventuelt er vi bla kommet ind på center for pårørende inddragelse. Hanne fortæller at dette ikke er et tilbud til pårørende, men en videns og kompetencecenter for personale i psykiatrien. Det aftales at der i referatet indsættes et link til hjemmesiden, hvis man er nysgerrig på at vide mere.

https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/ovrige-afdelinger/center-for-parorendeinddragelse

 - Der er spørgsmål om, hvordan man som medlem af rådet, kan får mere føling med hvad der sker på afdelingerne. Dette da det kan være svært at følge med, når man fx ikke er i kontakt med psykiatrien i længere tid. Derudaf kom punktet ”Nyt fra afdelingerne”.

- Der tales om, at det kunne være gavnligt for rådet, hvis der laves en evaluering af møderne og arbejdet der har været indtil nu. Herunder mødeform, mødestruktur, interval og længde.
Der italesættes et ønske om uddelegering af opgaver imellem møderne. Dette for at skabe et flow i det arbejde vi ønsker at gøre i rådet. Der er stor opbakning til dette og der er i dag også skabt en arbejdsgruppe. (den nævnes under punkter til næste møde.)
I forhold til medlemmer af rådet, spørges der om peer-medarbejdere kan være medlem af rådet?

 - Der tales om hvordan vi som råd, kan skabe større fokus på at ”vi findes”. Der bringes en plakat op, som hænger på døren ind til afsnit 52/54 (B&U), om dette kunne være en mulighed.
Folderne som blev lavet for længe siden, tages også op igen. Nova vil til næste møde, finde ud af om disse kan bruges eller om der skal laves om i dem. Dertil også om der er mulighed for at nye trykkes, hvis dette er nødvendigt. Psykinfo kommer også på banen i forhold til at udbrede rådet mest muligt. Hertil om der kan være mulighed for at vi kan have en rubrik i deres katalog. Ud af denne samtale, opstår der også en ide om, hvor vidt det er muligt at skabe et samarbejde hvor det kan være muligt for rådets medlemmer, at være med ved psykinfo´s arrangementer og derved skabe et ansigt ud ad til. Også om der kan være mulighed for at psykinfo, kan have rådets foldere med ud til deres arrangementer. Dorte vil gerne gå mere ind i dette og finde ud af hvad mulighederne er.

6. Næste møde:
Mødet d. 12.12.22:
Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er d. 5.12. kl. 12
Dagsorden sendes ud d. 9.12. kl 12

APPFWU01V