Skip til primært indhold

Møde d. 13. juni 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 13. juni 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

 • Tidspunkt: 13.06.22
 • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa

Deltagere og afbud

 • Deltagere: ova-Kirstine Hansen, Bo Schulz, Klaus Müller-Nielsen, Mogens Lausen og
  Vivian Limbrecht 
 • Afbud fra: Dorte Norstved, Anne Hvidberg, Hanne Bruun Jensen, Lise Lauridsen og Yvonne Reinholdt

Referat

 1. Gennemgang af dagsorden. (Nova)
 2. LUP: drøftelse og anbefaling til opfølgningspunkter (Klaus)
  KMN gennemgår resultater for 2021-undersøgelse. Psykiatrisk Afdeling Aabenraa ligger generelt tæt på andre afdelinger i psykiatrisygehuset og landsgennemsnit. Spørgsmålene
  ’Med til at bestemme aktiviteter’, ’Taler om problemer med dit fysiske helbred’ og ’Oplever at en bestemt læge tager overordnet ansvar’ er markeret ift. lav score. KMN lægger op til drøftelse ift.
  - Hvordan kan resultaterne fra LUP anvendes til lokal udvikling i afd.?
  - Hvilken rolle kan Patient- og Pårørenderådet spille ift. at optimere?

  Forslag til at gøre det bedre drøftes. Først og fremmest kan aktiviteter være mange ting. Personalesituation/bemanding har meget at sige ift., hvad der er muligt.
  Problematiserer LUP-skemaet generelt. Antal spørgsmål og formulering kan synes uoverskuelig. KMN vil undersøge, om vi har mulighed for at påvirke udarbejdelse af skema/spørgsmål.

 3. Optimering i forhold til afholdelse af kommende møder (Nova)
  Ved aflysning af et møde, skal et nyt møde arrangeres indenfor ca. 3 uger, så der ikke går for lang tid mellem hvert møde.
 4. Hjemmeside – hvad ønsker vi, der skal oplyses om afdelingens Patient-pårørenderåd? Struktur/overskrifter/indhold – se også vedhæftede bilag vedr. samtykke (Vivian)
  Vi kigger på, hvordan Psykiatrisk Afdeling Middelfart har lavet deres hjemmeside https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/middelfart-psykiatrisk-behandling-for-voksne/patient-og-parorenderad

  Der er enighed om, at det er en god og kortfattet måde at gøre det på. Vi vil dog supplere med henvisninger til de to dokumenter, der blev udarbejdet ifm. genetablering af rådet. Ligeledes kan siden efterhånden få et mere ’lokalt tilsnit’.
  Vivian arbejder videre med opgaven. Inden hjemmesiden offentliggøres, aftales det, at rådets formand skal godkende. Patient- og pårørenderepræsentanter i rådet underskrive samtykkeerklæring.

 5. Formand og næstformand præsenterer prioritering af emner – drøftelse mhp at kvalificere enkelte
  emner (brainstorm på mødet d. 29.11.21)
  • Aktiviteter for patienter (Frivillige; Røde Kors)
  • Medarbejdersammensætning
  • Udadreagerende patienter
  • Fysiske rammer/psykiske rammer
  • Sygeplejefaglighed/kompetencer
  • Ændring i patientsammensætning
  • Tid
  • Omsorg- patienter vil gerne have det godt igen
  • Overgange ift. udskrivelse
  • LUP – rådet vil gerne være med til at validere LUP spørgsmål
  • Erfaringsudveksling med andre patient- og pårørenderåd
  • Hvad tænker medarbejderne, at patient- og pårørenderådet kan understøtte med?
  • Der er etableret center for pårørendeinddragelse – Pårørende psykoedukation
  Vivian orienterer indledningsvist om, at afdelingen efter sommerferien starter et pilotprojekt med patientstøtter. Der er i samarbejde med Røde Kors rekrutteret to patientstøtter til afdelingen. De bliver tilknyttet et bestemt afsnit, hvor de skal komme 2-3 timer 1-2 gange/måned. Deres opgave vil være fx brætspil, synge, læse højt, håndarbejde eller lign. Efter en periode (ca. 6 mdr.) skal projektet evalueres.
  Ift. de øvrige punkter er der enighed om, at en prioritering er svær at foretage, da mange af punkterne hænger sammen.
  Overordnet er der et ønske om at tage fat i punktet ’Hvad tænker medarbejderne, Patient-pårørenderådet kan understøtte og hvordan’. Det besluttes derfor, at mødet i december skal bruges til at drøfte dette. Formen er ikke helt afklaret, men der er et forslag om at invitere behandlingsansvarlige overlæger samt oversygeplejersker fra såvel senge- som lokalpsykiatri. Patient-pårørenderepræsentanter vil så stille sig til rådighed som en slags panel.

 6. Nyt fra formanden
  • Input til forskningsstrategien i psykiatrien
  Psykiatrisygehusets HR afdeling kontaktede tilbage i marts måned rådet for at bede om hjælp til input ifm. udarbejdelse af ny forskningsstrategi. Rådets formand har sendt input retur til HR. Se vedhæftet dokument.
  • Workshop, v. Psyk-Info Vejle ”Hvordan gør vi psykiatrien bedre?”
  Rådets formand har deltaget i vidensdeling med deltagelse af patienter, pårørende og Psyk-Info. En meget inspirerende dag, hvor der var fokus på videreudvikling. Iflg. formanden vil en lign. workshop finde sted.
 7. Eventuelt
  Intet.
 8. Næste møde:
  Mødet d. 12.9. 2022 kl. 15.00-16:30
  Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er d. 5.9. kl. 12
  Dagsorden sendes ud d. 9.9.
APPFWU02V