Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderåd

Psykiatrisk Afdeling Middelfart har et stort ønske om at inddrage patienter og pårørende bedst muligt i den enkelte patients behandling med hjælp fra vores patient- og pårørenderåd.

Formålet med Rådet

At få input til ideer med henblik på at skabe bedre rammer for patienter og pårørende. Rådet skal have en rådgivende rolle for Afdelingsledelsen og medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling. Rådet beskæftiger sig ikke med specifikke personsager, men kan forholde sig til anonymiserede behandlingsforløb til læringsformål.

Sammensætning af rådet

Rådet sammensættes af i alt 11 medlemmer:

 • 4 patienter/pårørende
 • 3 medarbejdere fra Psykiatrisk Afdeling Middelfart
 • 1 repræsentant fra en patientforening
 • 1 repræsentant fra en pårørendeforening
 • 1 næstformand fra Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling
 • 1 formand fra Psykiatrisk Afdeling

Kriterier for Rådets medlemmer

 • Generelle positive intentioner og engagement for deltagelse i et råd.
 • Tilknytning til Psykiatrisk Afdeling indenfor en periode på max. 3 år.
  Så vidt muligt repræsentanter fra både døgn- og ambulantafsnit, samt almen- og retspsykiatri.
 • Ønsker at bidrage til en udvikling af psykiatriens arbejde.
 • Rådets medlemmer skal underskrive en erklæring om tavshedspligt og være indforstået med Rådets forretningsorden.

Mødestruktur

Rådet mødes max. 2 timer 4 gange årligt. Første gang februar 2019.  

Alle møder starter med en rammeafklaring:  

 • Hvorfor sidder vi her?
 • Etiske spilleregler for at mødes.
 • Formål med rådet og mødet.  

På det første møde bliver der en fælles drøftelse af mulige emner for de kommende møder. Der udarbejdes et mindre referat efter hvert møde. Rådets arbejde og sammensætning evalueres efter 1 år.

Rådets rolle

Patient- og Pårørenderådet har en rådgivende rolle i forhold til Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling og kan udarbejde anbefalinger til dem. Rådet behøver ikke opnå enighed i sine anbefalinger, men kan også fokusere på at beskrive forskellige synspunkter. Rådet får tilbagemeldinger på eventuelle anbefalinger, der er videregivet.

Praktiske oplysninger vedr. møderne

Der serveres forplejning på møderne. Der ydes refusion for transportudgifter til patienter/pårørende fra hjemadressen efter statens takster.

Kontakt

Charlotte Vestergaard Pedersen

Ledende socialrådgiver


99 44 82 20
APPFWU02V