Skip til primært indhold

Møde d. 12. december 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødet behandlede emnerne xx

Mødeinfo

  • Tidspunkt:12.12.22 klokken 15.00-16.30
  • Sted:58.018

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Dorte Norstved, Line Stein, Klaus Müller, Henning Pedersen, Annete Lodahl, Nova-Kirstine Hansen.
  • Afbud fra: Lise Lauritsen, Mogens Lausen, Bo Schulz, Hanne Bruun Jensen, Anne Hvidberg, Yvonne Reinholdt

Referat

1) Velkommen til nye medlemmer: Line Stein, Annete Lodahl og Henning Pedersen.

Anette og Henning præsenterer sig selv og fortæller lidt om deres arbejde og deres interesse for psykiatrien. Herunder har de ERFA-grupper hvor pårørende deler de erfaringer de har med hinanden. Dette holder i øjeblikket til på afd 63.

Der drøftes det også om medlemmer fra patient og pårørende rådet evt skal gøre sig synlige i disse forsamlinger og at der måske er mulighed for erhvervelse af nye medlemmer til patient og pårørende rådet.

Line præsenterer kort sig selv og fortæller hvorfor hun har interesse i at være medlem af patient og pårørende rådet.

 

2) Gennemgang og evt. justering af dagsorden.

 

3) Gennemgang og godkendelse af referat

-Der besluttes at rådets medlemmer har 2-3 uger tid til godkendelse af referat efter udsendelse. Dato for tilbagemelding sendes sammen med referatet. Referatet lægges herefter op på rådets hjemmeside.

-Det ønskes at der sættes medlemsnavne på de opgaver som deles ud mellem rådets medlemmer.

På denne måde kan vi følge med i hvem der gør hvad. Dette kommer også til at fremgå af referater.


4) LUP- ny form 

- Annete og Henning tager fat i Charlotte Bach Pedersen og punket sættes på dagsorden til næste møde.


5) Gennemgang og godkendelse af pjece

- Pjecen godkendes og sendes til Tina Ryvang.


6) Information om psykinfo arrangementer

- Det er muligt for alle rådets medlemmer at deltage til dette. Gerne to medlemmer, der deltager sammen til arrangementerne.

- Datoer for kommende psykinfo arrangementer:
Foråret 2023:
· D. 23. februar: Børn som pårørende i Aabenraa
· D. 1. marts: Digital selvskade i Sønderborg
· D. 9. marts: Unge og mental trivsel i Haderslev
· D. 21. marts: ADHD i Haderslev
· D. 18. april: Virtuel reality i Aabenraa
· D. 27. april: Når dit barn ikke vil i skole i Sønderborg
· D. 11. maj: Pårørende i Tønder

Hertil drøftes det om det er muligt at få en ”reklame” i psykinfo folderen og hvordan denne evt skal stilles op.


7) Hvad tænker medarbejderne, Patient-pårørenderådet kan understøtte og hvordan? (Drøftelse (Paneldebat))

Der drøftes at paneldebat kan opdeles i to eller om de skal være samlet med patienter, pårørende og medarbejdere.

- Patient og pårørende del hvor det er muligt at patienter, pårørende (og medarbejdere) har mulighed for at møde op i auditoriet på psykiatrisk afdeling Aabenraa. Patient og pårørende rådet sidder som panel og kan besvare spørgsmål eller sætte debatter i gang.

- Det kan evt være muligt at nå ud til deltagere igennem samarbejde med psykinfo.

Medarbejder del:

-Der drøftes om patient og pårørende rådet kan sættes på dagsorden til personalemøder. Vi kan fra rådets side tilbyde at deltage 10-15 minutter eller at der sendes erfaringer/ ønsker til rådet.

Klaus Müller har skrevet rundt til funktionsledere om det vil være muligt at vi deltager i et af deres møder, hvor der informeres om rådets arbejde og funktion. Dette kan bringes videre i afdelingens medarbejdere, så viden om rådet udbredes.

8) EVT

- Det afprøves at mødehyppigheden sættes op.
Dette betyder at der i en periode på 6 måneder afholdes møde hver 2. måned af 1,5 times varighed. Vi ønsker stor mødedeltagelse fra rådets medlemmer.

Det revideres d. 12/6-23 hvorledes mødedatoer for perioden 7-12 måned skal forløbe.

- Vi arbejder på at der er opgaver imellem møderne til medlemmerne.

- Vi ønsker at udbrede viden om patient og pårørende rådet. Derfor ønskes en brainstorm på udbredelses metoder, udover pjecen.

Jeres ideer sendes til novakirstineh@gmail.com senest d. 30/1 23. Nova udformer en liste med ideer, som tages med på næste møde d. 6/2 23.

- Der er udformet en oversigt over punkter som patient og pårørende rådet kan tage op. Kort oversigt i temaform ser således ud:

Styrket samarbejde:

o    Høj kvalitet i den faglige indsats

o    Behandlingsmuligheder

o    Forskning

o    Forebyggelse og tidlig indsats- Vi afprøver de kommende møder, at referentposten går på skift.


9) Udkast til mødedatoer for året 2023.
- 6/2-23, 17/4-23 og 12/6-23

 

APPFWU01V