Skip til primært indhold

Patient- og pårørenderådsmøde 6. september 2021

Mødet behandlede emnerne NADA, tandlægeklinik i huset, mentorordning og bevillinger

Mødeinfo

 • Tidspunkt: 6. september 2021
 • Sted: Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart - lokale A125

Deltagere og afbud

 • Deltagere: Formand, næstformand, to medarbejderrepræsentanter, en pårørendepeer, en pårørenderepræsentant, en repræsentant fra en pårørendeforening, to patientrepræsentanter
 • Afbud fra: To medarbejderrepræsentanter samt en pårørenderepræsentant

Referat

Referent: Administrativ medarbejder

 1. Velkommen til nye medlemmer
  ”Bordet rundt” hvor alle præsenterer sig.
 2. Kommentarer til referatet fra side møde den 1. juni 2021
  Artikel vedr. mad sendes med næste referat.
 3. Tilbagemelding vedr. brug af NADA
  Tilbage i 2016 tog Sygehusledelsen beslutning om, at NADA ikke benyttes i psykiatrisygehuset, da der ikke er tilstrækkelige videnskabelige beviser for, at det virker. En speciallæge kan i særlige tilfælde ordinere det, men en sådan ordination skal tillige godkendes af ledende overlæge.
 4. Opfølgning på indretning af sengelamper, mørklægningsgardiner og rensning af afløb
  Der bliver ikke mulighed for indkøb af mørklægningsgardiner i år, da afdelingen har økonomiske udfordringer. Punktet sættes på dagsordenen til det første møde næste år.
 5. Opfølgning på omsorgstandplejen / tandlægeklinik her i huset
  Der orienteres om, at punktet er drøftet i ledergruppen. Der er stor tilslutning til ideen herfra og der er også fundet et egnet lokale her i afdelingen, som dog skal ombygges lidt. Inden vi indkøber inventar mv., skal den regionale tandpleje kontakte med henblik på at etablere en aftale om tandbehandlinger her. Den tandlæge, der skal udføre behandlinger her i huset, skal være med til at vurdere, hvilket udstyr, der skal indkøbes. Afhængig af beløbet på det udstyr, der skal købes, kan det være nødvendigt at udskyde etableringen af tandlægeklinikken 1-2 år. Der gøres opmærksom på, at sikkerheden ligeledes skal være meget høj, så patienter ikke kan stjæle redskaber med tilbage på afsnittene. Det foreslås, at man kan søge om midler hos fonde. En sådan ansøgning skal godkendes af Sygehusledelsen. Man kan ligeledes kontakte tandlæger, som yder ”pro bono” tandlægeydelser og evt. etablere det som et ”projekt”, som man efterfølgende kunne evaluere på. Den regionale tandpleje kontaktes.
 6. Opfølgning vedr. peermedarbejder der kan følge patient fra indlæggelse og ud i det ambulante
  Corona har ikke gjort det muligt for personale at ”følge med” i overgangen fra indlagt til ambulant. Det foreslås, at de tre peers fra P1 kommer på besøg i Lokalpsykiatrien, evt. til en personalemøde for at fortælle om konceptet. Peer-medarbejderen i P1 vil blive kontaktet mhp. en status. Der fremlægges en ny idé fra patientrepræsentant om at oprette et mentorkorps bestående af tidligere patienter, som kan hjælpe/snakke med en indlagt patient. Han havde selv ønsket den mulighed, dengang han var indlagt. Mentoren skal helst matches med patienten, således at sygdomsforløbene ligner hinanden mest muligt. Der drøftes forskellige muligheder, f.eks. besøgsvenner, PsykInfo-ambassadørerne ”Én af os”, telefonisk rådgivning, En mentor skal være i så god tilstand, at vedkommende selv har overskud til at hjælpe en patient. Det kan være en god idé, at der er en sundhedsprofessionel, der hjælper med at vurdere, om mentoren er klar til at rådgive og vejlede en patient. Det kan evt. være samarbejde mellem P1 og Lokalpsykiatrien ift. at ”matche” patienter med potentielle mentorer. Det foreslås, at besøget skal være ”overvåget” af en sundhedsprofessionel. Mentoren skal klædes på til opgaven. Der åbner ligeledes et nyt pårørende-center under PsykInfo. En repræsentant fra rådet er med i styregruppen vedr. det nye center og vil bringe emnet med til styregruppemøde i september måned. Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling Middelfart drøfter mulighed for afprøvning af modellen og giver tilbagemelding til Lokalpsykiatrien.
 7. Tilbagemelding vedr. bevilling af midler til patient- og pårørenderådsarbejde
  Det er vedtaget, at pengene skal bevilliges til to afsnit ad gangen et år ad gangen. Afdelingsledelsen skal beslutte, hvilke to afsnit, der skal bevilliges pengene først samt lave en plan for fordeling af pengene de efterfølgende år. Det foreslås at man sender listen med forslag fra sidste møde med til de to afsnit, som får bevillingen. En medarbejderrepræsentant nævner, at en kollega har deltaget i et seminar vedr. VR-briller, som havde været rigtigt godt. Der følges op på næste møde med en tilbagemelding.
 8. Psykiatriens TechTalk
  Ingen fra rådet har deltaget.  
 9. Eventuelt
  Vi har mange opfølgningspunkter på dagsordenen hver gang. Der er ønske om flere nye punkter og ideer. Der foreslås en orientering om misbrugsbehandling her i afdelingen. Vi har et projekt i afdelingen vedr. misbrugsbehandling og vi kan invitere projektlederen med til mødet til et oplæg på ca. 15 minutter. Vi har ligeledes samarbejde med Dansk Røde Kors.
 • Der foreslås information om P1-ideer/omstrukturering
 • Der foreslås oplæg om IPS (regional/kommunalt samarbejde om at hjælpe patienter tilbage i job)
 • Vi skal i øvrigt drøfte, hvad det her forum kan og hvad der forventes af deltagerne ift. ideer., nye initiativer, tanker mv. 
APPFWU01V