Skip til primært indhold

Revurdering og udslusning - de særlige pladser

Visitationsforum skal ved behov og senest hver 6. måned foretage en revurdering af borgerens ophold på de særlige pladser. Formålet med revurderingen er at fastslå, hvorvidt borgeren fortsat opfylder kriterierne for ophold. Når dette ikke længere er tilfældet, skal borgeren udsluses fra de særlige pladser.

Revurderingsprocessen

Nedenfor beskrives processen, som også illustreres her:

Revurdering- og udslusningsprocessen visualiseret i forbindelse med De Særlige Pladser.

Planlagt revurdering

Der skal ske revurdering af den enkelte borger mindst hvert halve år fra opholdets start. Det kan ved visitationen og i forbindelse med en revurdering besluttes, at den enkelte borger skal revurderes efter en kortere periode end 6 måneder.

Anmodning om revurdering

Overlægen og personalet på de særlige pladser skal løbende vurdere, om borgeren opfylder kriterierne for fortsat ophold. Hvis det i den forbindelse vurderes, at borgeren ikke længere opfylder visitationskriterierne, skal overlægen på de særlige pladser anmode Visitationsforum om en revurdering. Visitationsforum skal herefter foretage en revurdering inden for 14 kalenderdage.

Revurdering og afgørelse

Visitationsforum sender revurderingen til handlekommunen. Patientens handlekommune skal på baggrund af revurderingen træffe afgørelse om eventuel fortsat visitation inden for 7 kalenderdage efter, at visitationsforummets revurdering foreligger. En afgørelse om fortsat visitation forudsætter, at patienten opfylder visitationskriterierne.

Udslusning

Hvis Visitationsforum vurderer, at patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne, og handlekommunen har truffet afgørelse om dette, skal patienten udsluses. Udslusningen skal som udgangspunkt ske med patienten samtykke. Dog kan handlekommunen beslutte, at patienten skal udsluses uden samtykke, når visitationskriterierne ikke længere er opfyldt.

Handlekommunen skal i samarbejde med overlægen og personalet på de særlige pladser, patienten og evt. øvrige netværkspersoner sikre en god overgang fra opholdet på afdelingen til andet relevant opholdssted.

Patientens handlekommune er ansvarlig for den videre sociale indsats, herunder ansvarlig for at visitere til de nødvendige sociale indsatser. Afdelingen for de særlige pladser og øvrige relevante samarbejdspartere, herunder fx i relation til misbrugsbehandlingen, inddrages tæt i processen med at tilrettelægge det fremtidige forløb og er forpligtede til at deltage heri.

Opholdets varighed

Opholdet er midlertidigt, og forventes at have en varighed på 3 -12 måneder. Længden af opholdet vil dog kunne fastsættes ud fra en konkret vurdering, og nogle patienters ophold på en særlig plads vil således være af kortere varighed end tre måneder, mens andre ophold vil vare længere end 12 måneder.

Erfaringen er, at borgere med meget komplicerede problemstillinger kan have ophold på de særlige pladser i 12 – 24 måneder. Dette skyldes, at alene stabilisering af tilstanden og relations skabelsen tager op til et halvt år, og at det først derefter kan arbejdes med den udviklende indsats.

Orientering til Sekretariatet for Visitationsforum

Kommunen skal straks efter at have truffet afgørelse, orientere Sekretariatet for Visitationsforum om kommunen har truffet afgørelse om fortsat visitation eller udslusning.

Reglerne om revurdering og udslusning findes i psykiatrilovens §§ 42 d og § 42 f.

Du finder link til loven under ”Lovgrundlag”.

APPFWU01V