Skip til primært indhold

Visitationskriterier til de særlige pladser

Visitation til en af de særlige pladser tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Der er dog et krav, at mindst fire af de seks visitationskriterier i psykiatrilovens § 42 c, stk. 1 skal være opfyldt.

Kriterier

Følgende 3 visitationskriterier skal være opfyldt:

  1. Borgeren vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd,
  2. Borgeren har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse, og
  3. Borgeren har særlige sociale problemer.

Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

  • Borgerens har haft gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri, eller
  • Opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme borgerens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller
  • Der er begrundet formodning om, at opholdet vil være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

I den samlede vurdering af borgerens behov for visitation til en af de særlige pladser inddrages endvidere borgerens eventuelle udfordringen med misbrug, eventuelle tidligere eller aktuelle foranstaltninger idømt efter straffelovens §§ 68 og 69, risikoen for tilbagefald til kriminalitet og borgerens historik i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien og magtbeføjelser på botilbud, jf. psykiatrilovens § 42 c, stk. 2.

Endvidere skal borgeren være fyldt 18 år og afgive et habilt informeret samtykke. 
Se mere under siden ”Samtykke”.

APPFWU02V