Skip til primært indhold

Forskningspulje til forskning i mental mistrivsel hos børn og unge

Mental mistrivsel hos børn og unge er i sundhedsaftalen et vigtigt indsatsområde for kommunerne og Region Syddanmark. Viden om de grundlæggende risikofaktorer for mistrivsel er kendt, men de direkte årsagssammenhænge mangler. Midlerne i forskningspuljen skal hjælpe med afdække disse årsagssammenhænge. Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2023.

Formål

Puljen har til formål at støtte projekter og forskningsaktiviteter inden for mental mistrivsel blandt børn og unge. Forskningsmidlerne er en del af realiseringen af Psykiatriplan 2020-2024, hvor der er afsat 1 mio. kr. årligt til forskning i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge. 

Forskning i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge

Mental mistrivsel hos børn og unge er i sundhedsaftalen et vigtigt indsatsområde for kommunerne og Region Syddanmark. Viden om de grundlæggende risikofaktorer for mistrivsel er kendt, men direkte årsagssammenhænge mangler. For at afdække årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge, er der behov for et bredt samarbejde mellem forskningsmiljøer, psykiatri, somatik, kommuner, praksissektor og civilsamfund.

Ansøgningskriterier

Puljen er åben for alle forskere med tilknytning til Region Syddanmark. Forskere uden tilknytning til Psykiatrien har dermed også mulighed for at søge puljen.

Det er et krav, at projekterne har relevans for videns generering inden for mental mistrivsel blandt børn og unge.

Særligt for ph.d.-projekter

Ved ansøgning om midler til et ph.d.-projekt er det et krav, at projektet er fagligt godkendt af SDU SUNDs ph.d.-skole. For udbetaling af bevilling skal der foreligge endeligt tilsagn fra SDU om ph.d.-studieplads eller indskrivningsbrev senest et år efter tilsagnet fra Psykiatriens Forskningsfond.

Kontakt SDU SUNDs ph.d.-skole for yderligere oplysninger

Anvendelse af forskningsmidler

Forskningsmidlerne kan bruges til:

 • VIP-løn, herunder frikøb, løn og stipendier i forbindelse med de ovenfor nævnte projekter/ansættelser, eller korte frikøbsperioder af psykiatriens ansatte forskere til bearbejdelse af eksisterende materiale med henblik på publikation.
 • TAP-løn, herunder f.eks. sekretærbistand, kliniske tjenesteydelser og konsulenthonorar.
 • Driftsudgifter, herunder f.eks. vederlag til forsøgspersoner, udgifter i forbindelse med inddragelse af patienter og pårørendes (kørsel og lign.), licenser, data, serviceydelser og mindre apparatur.

Forskningsmidlerne kan ikke bruges til:

 • Permanente aktiviteter, f.eks. faste driftstilskud eller oprettelse af faste stillinger.
 • Bevillinger med tilbagevirkende kraft til allerede gennemførte aktiviteter.
 • Løn til prægraduate forskningsårs-studerende.
 • Projekter, der ikke er forskningsprojekter, dvs. projekter under diplom- eller masteruddannelser.

Behandlingsproces

Alle indkomne projektansøgninger vurderes ud fra projekternes forankring i Region Syddanmark og relevans for mental mistrivsel blandt børn og unge samt de formelle administrative krav.

Ansøgninger, der opfylder alle ansøgningskriterier, vil blive behandlet, bedømt og prioriteret af den af Psykiatriens Forskningsstrategirådets udpegede udvalg. Uddelingsmøde og den endelige behandling af ansøgninger og afgørelser om støtte/afslag afholdes af den af Psykiatriens Forskningsstrategirådets udpegede udvalg.

Vurderingskriterier

Følgende kriterier lægges vægt på i ansøgningen:

 • Forskningskvalitet og originalitet
 • Projektets problemformulering, teoretiske grundlag og de foreslåede metoders egnethed
 • Projektets relevans for at afdække årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge
 • Ansøgerens og andre tilknyttede personers videnskabelige kvalifikationer
 • Forskningens gennemførlighed
 • Forskningens etiske aspekter
 • Videnskabelige perspektiver
 • Det foreslåede budget sammenholdt med indholdet
 • Graden af tværgående og tværsektorielt samarbejde, herunder:
  • Tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse
  • Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse og SDU
  • Graden af tværsektorielt samarbejde. Dette kan være tværsektorielt samarbejde mellem regionens sygehuse, en kommune eller en almen praksis

Formidling

Forskningsprojekter af midler fra Region Syddanmark skal formidle resultater gennem videnskabelige publikationer og aktiviteter. Som en del af forskningsprojektet skal ansøgeren derfor være indstillet på at deltage i en række formidlingsaktiviteter, der har til formål at synliggøre forskning i Region Syddanmark. 

Ansøgningsfrist- og skema

Frist for ansøgning er d. 1. juni 2023 kl. 12.00. 

I ansøgningen skal vedlægges:

 • CV
 • Projektbeskrivelse
 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Faglig godkendelse fra SDU SUNDs ph.d.-skole (Obs. kun ved ansøgning om midler til et ph.d-projekt)

Hent ansøgningsskema til forskning i mental mistrivsel blandt børn og unge - kræver Word

Send ansøgning til Psykiatriens Forskningssekretariat pr. mail

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU01V