Skip til primært indhold

Forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

Omorganisering af børne-og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark skal afhjælpe ventelister og problemer med overholdelse af udredningsretten. Regionsrådet forventes at godkende en endelig model d. 24. april 2023.

Ny organisering skal afhjælpe presset i børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på grund af en stigende efterspørgsel på udredning og behandling samt mangel på speciallæger. En af konsekvenserne heraf er, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, samt at ventetiderne på behandling er for lange.

Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark d. 23. januar 2023 besluttet at sende et forslag til en ny organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i høring. Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med patient- og pårørendeorganisationer, praktiserende læger, kommuner, og medarbejderrepræsentanter.

Ændringerne får ingen konsekvenser for det ambulante tilbud for de 0-17 årige i Esbjerg, ligesom der ikke er ændringer for de 0-12 årige, som har brug for indlæggelse, idet de fortsat indlægges i Odense jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan. 

Aldersgrænsen samt placeringen af akutmodtagelse og sengeafsnit ændres

Forslaget indebærer fire væsentlige ændringer for patientbehandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark:

  • I dag behandles børn og unge til og med 19 år i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Det forslås, at aldersgrænsen ændres, så patienter på 18 og 19 år fremover behandles i voksenpsykiatrien. Sådan er det i forvejen i landets øvrige regioner. 
  • Fremadrettet vil patienter i alderen 18-19 år få adgang til alle regionens lokalpsykiatrier og døgnafsnittene i både Esbjerg, Vejle, Aabenraa, Middelfart, Odense og Svendborg.
  • Behandlingen af indlagte patienter mellem 13-17 år samles i Odense og Aabenraa. 
  • Behandlingen af akutte patienter flyttes fra Esbjerg til Aabenraa. I Aabenraa har akutmodtagelsen åben i tidsrummet 8.00-18.00. Akutmodtagelsen i Odense fortsætter som hidtil og har døgnåben. 

Læs mere om høringen og find relevante dokumenter på Region Syddanmarks hjemmeside

For dig, der er under 18 år eller har et barn under 18 år

Du/dit barn vil fortsat blive budt velkommen i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i Esbjerg, Odense, Vejle og Aabenraa.

Børn under 13 år indlægges, som i dag, i dagsafsnittet i børne- og ungdomspsykiatri Odense jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Forslaget lægger op til, at børn og unge i alderen 13-17 år fremover indlægges i børne- og ungdomspsykiatrien i enten Odense eller Aabenraa.

Det er en ændring fra nuværende praksis, hvor børn og unge mellem 13-17 år også tilbydes indlæggelse i Esbjerg.

Forslaget lægger op til, at du/dit barn ved akut brug for hjælp skal henvende jer i børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse i Odense (døgnåbent) og fremover også i akutmodtagelsen i Aabenraa (kl. 8-18).

Det er en ændring fra i dag, hvor børn og unge med akut brug for hjælp kan modtages i børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg og Odense.

For dig, der er 18 eller 19 år

Forslaget lægger op til, at unge mellem 18 og 19 år fremover vil modtage ambulant behandling i lokalpsykiatrien, der er en del af det voksenpsykiatriske område. Der er lokalpsykiatri i alle større byer i Region Syddanmark.

Det er en ændring fra i dag, hvor unge på 18 og 19 år behandles ambulant i børnepsykiatriens ambulatorier i Esbjerg, Odense, Vejle og Aabenraa

Muligheden for behandling i lokalområdet øges herved for denne aldersgruppe.

Forslaget lægger op til, at unge over 18 år fremover bliver indlagt i voksenpsykiatrien. Der er sengeafdelinger i Esbjerg, Middelfart, Odense, Svendborg, Vejle og Aabenraa.

Det er en ændring fra i dag, hvor unge til og med 19 år indlægges i børne- og ungdomspsykiatriens sengeafdelinger i Esbjerg, Odense eller Aabenraa.

Forslaget lægger op til, at du ved akut brug for hjælp skal henvende dig i den voksenpsykiatriske akutmodtagelse i Esbjerg, Odense, Vejle eller Aabenraa ved akut behov for hjælp (døgnåbent).

Det er en ændring fra i dag, hvor unge på 18 og 19 år henvises til børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg eller Odense.

Bruge speciallægerne mere effektivt

Ændringsforslaget er et forsøg på at dæmme op for manglen på speciallæger. Med ændringen af aldersgrænsen ventes antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien at falde med 20 pct. Antallet af speciallæger fastholdes. Det betyder, at den enkelte speciallæge får færre patienter.

Mere tid til udredning og uddannelse til nye speciallæger

Ændringerne ventes at frigive mere tid til udredning og behandling af patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier. I øjeblikket er der mange børn og unge på venteliste. Det kan betyde længere ventetid på udredning og behandling.

Ændringerne frigiver også mere tid til at uddanne nye speciallæger. Et mindsket arbejdspres øger patientsikkerheden.

9,5 mio. kr. til personale

Tilførslen af penge ændrer ikke på, at der er mangel på speciallæger.

Det er en del af forslaget, at der bevilliges flere penge til psykiatrien: Børne- og ungdomspsykiatrien tilføres 9,5 mio. kr. årligt til ansættelse af yderligere 9,6 psykologer/sygeplejersker og fastholdelse af det nuværende antal speciallæger. 

Der skrues også op for samarbejdet med kommunerne om en styrket indsats i forhold til børn og unge. Der er bl.a. afsat 5 mio. kr. i Region Syddanmarks budgetforlig for 2023 til tværsektorielle tiltag med kommunerne.

Speciallæger er nødvendige døgnet rundt

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der døgnet rundt er en speciallæge i vagt. Det er f.eks. kun en speciallæge, der kan vurdere behovet for indlæggelse – eller bedømme om patienten er selvmordstruet.

Flytningen af akutmodtagelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg vil betyde, at de 0-17 årige fra hele Sydjylland fremover skal til Aabenraa i dagtimerne eller Odense om natten.

De seneste tre år har der i gennemsnit været 141 patienter om året, i alderen 0-17 år fra de sydjyske kommuner, som har benyttet akutmodtagelsen i Esbjerg i aften- og nattetimerne.

Ved at samle akutmodtagelsen i nattetimerne i Odense, kan især speciallægeressourcerne bruges mere effektivt ift. udredning og behandling.

I dagtimerne vil flere unge fra f.eks. Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner have kortere afstand til en akutmodtagelse.

De 18-19 årige patienter vil i forslaget få adgang til de døgnåbne akutmodtagelser i voksenpsykiatrien både i Esbjerg, Vejle, Odense og Aabenraa.

 

Fyn og Jylland slås sammen

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark består i dag af to afdelinger i Jylland og på Fyn. Du kan læse mere om de to afdelinger på psykiatrisygehusets hjemmeside.

Ændringsforslaget indebærer at ledelsen af de to afdelinger slås sammen.

Ændringerne betyder flere behandlingssteder

De 18-19 årige udgør godt 20 % af patienterne i den syddanske Børne- og Ungdomspsykiatri. Hvis aldersgrænsen flyttes, skal disse patienter fremover udredes og behandles i voksenpsykiatrien, og det vil give dem adgang til psykiatriske døgntilbud i både Esbjerg, Aabenraa og Vejle, ligesom adgangen til ambulante klinikker i Sydjylland øges fra 3 til 11.

De 18-19 årige patienter vil med forslaget få adgang til de døgnåbne akutmodtagelser i voksenpsykiatrien både i Esbjerg, Vejle, Odense og Aabenraa.

6 pct. flere patienter i voksenpsykiatrien

Ændringen af aldersgrænsen betyder, at der kommer ca. 6% flere patienter i voksenpsykiatrien. De voksenpsykiatriske afdelinger vil blive kompenseret for stigningen i antallet af patienter med f.eks. flere senge, medarbejdere og penge.

Sengepladser i Aabenraa genåbnes

Det betyder bl.a. også at de 15 midlertidigt lukkede senge i Aabenraa genåbnes. De skal aflaste de voksenpsykiatriske sengeafdelinger i Vejle og Esbjerg.

Der etableres derudover en pulje på 3,5 mio. kr. der kan anvendes ved høj belægning.

Særlige behov for de unge tilgodeses

Det vil stadig være trygt for børn/unge på 18 og 19 år at være indlagt i psykiatrien, det viser erfaringerne fra de fire andre regioner, der har været organiseret sådan i mange år.

Hvis forslaget vedtages, vil fagfolkene tage hul på en drøftelse af de særlige behov, der skal tilgodeses, bl.a. i forhold til overgangene for de helt unge patienter.

 

Godkendelse for omorganisering forventes d. 24. april 2023

Høringsperioden løber fra den 24. januar til 27. marts 2023. Regionsrådet forventes at godkende en endelig model for organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, mandag den 24. april 2023.

Ændringer træder ifølge forslaget i kraft fra den 1. september 2023.

Der lægges i forslaget op til, at nye patienter i alderen 18-19 år, fra og med d. 1. september 2023 henvises til ambulant behandling eller indlæggelse i voksenpsykiatrien.

Fra d. 1. september til 31. december 2023 færdigbehandles 18-19 årige patienter i igangværende forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Det gælder både ambulante og indlagte patienter.

Ændringerne i akutmodtagelsen træder ifølge forslaget i kraft med lukningen af det børne- og ungdomspsykiatriske afsnit i Esbjerg d. 1. september 2023.

Ændringer for patienter

Godt 2400 patienter behandles hvert år i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Esbjerg. Ud af dem indlægges ca. 120 patienter i alderen 13-17. Det er de ca. 120 patienter, der med en omorganisering af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, vil blive tilbudt en sengeplads i Aabenraa. Det ambulante tilbud i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg forbliver uændret for de 0-17 årige patienter.  

De 18-19 årige udgør godt 20 % af patienterne i den syddanske Børne- og Ungdomspsykiatri. Hvis aldersgrænsen flyttes, skal disse patienter fremover udredes og behandles i voksenpsykiatrien, og det vil give dem lettere adgang til psykiatriske tilbud i både Esbjerg, Aabenraa og Vejle, ligesom antallet af ambulante klinikker i Sydjylland øges fra 3 til 11.

Flytningen af akutmodtagelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg vil betyde, at de 0-17 årige fremover skal til Aabenraa i dagtimerne eller Odense om natten. De seneste tre år har der i gennemsnit været 141 patienter om året, i alderen 0-17 år fra de jyske kommuner, som har benyttet akutmodtagelsen i Esbjerg i aften og nattetimerne.

 

APPFWU01V