Skip til primært indhold

Vejledning til ansøgningssystem e-fond til Psykiatriens Forskningsfond

Ansøgninger til Psykiatriens Forskningsfond sendes via systemet e-fond, der er browserbaseret. Det er muligt at arbejde løbende med ansøgningen inden afsendelsen.

Introduktion til ansøgningen i e-fond

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-fond. Ved korrekt afsendt ansøgning vil ansøger modtage en svarmail fra fonden.

Link til e-fond

Du kan arbejde løbende med ansøgningen, indtil du vælger at afsende den.

Ansøgningen er opdelt i 6 trin:

 • Trin 1-4 omfatter selve ansøgningen.
 • Trin 5 giver dig mulighed for at se ansøgningen i sin helhed og printe en PDF-fil.
 • Trin 6 anvendes til at afsende den færdige ansøgning.

Redigering og opdatering af ansøgning før afslutning

Rettelser og opdateringer af ansøgningen foregår ved på siden "oversigt" at klikke på "Redigér".

Husk at gemme hver gang der er skrevet eller rettet i ansøgningen, inden det pågældende trin forlades – klik på "Gem ændringer herunder", som findes både foroven og forneden på hvert trin (ellers går dine ændringer tabt).

Du kan hele tiden følge med i, hvilke obligatoriske punkter der mangler at blive udfyldt under hvert trin, dels ved farven på kvadratet (rød/grøn) i overskriften, dels ved at manglerne er anført med rødt under det pågældende trin i venstre margin. Alle obligatoriske punkter skal være udfyldt, før ansøgningen kan sendes.

I flere rubrikker er der anført et maksimalt antal karakterer (mellemrum tælles med). Overskrides dette, kan ansøgningen ikke sendes.

Vejledning til ansøgning i e-fond

Disse oplysninger bruges til hurtigt og sikkert at identificere ansøgningen samt til at kommunikere med ansøger ved tilsagn/afslag på ansøgningen. Oplysningerne kan genbruges og eventuelt opdateres senere.

Projekttitel

Projektet skal have en titel, som blandt andet benyttes ved offentliggørelse af bevillinger.

Resumé af projektet

Projektet beskrives kortfattet på dansk og så vidt muligt uden brug af fagtermer. Det skal kunne forstås af lægmand og skal være egnet til offentliggørelse.

Projektbeskrivelsen

Projektbeskrivelsen skal være fokuseret og ikke have karakter af en hensigtserklæring eller et overordnet resumé.

Er projektbeskrivelsen udarbejdet som et Word-dokument kan den overføres til ansøgningsskemaet ved at kopiere direkte teksten ind. Eventuelle billeder, figurer og filer uploades i ansøgningens trin 4.

Vejledning i at kopiere tekst til ansøgningsskemaet

Åbn Word-dokumentet og markér den ønskede tekst. Tryk Ctrl+C for at kopiere teksten. Klik derefter på feltet i ansøgningsskemaet, hvor teksten skal sættes ind. Tryk Ctrl+V. Lykkes det ikke at kopiere teksten fra Word til ansøgningsskemaet, kan Word-filen gemmes som i opskriften herunder. Derefter vil det være muligt at kopiere teksten over i ansøgningen.

 1. Gem ansøgningen som ren tekst. Vælg menuen Filer > ”Gem som” og vælg filtype:
  Almindelig tekst (*.txt).
 2. Vælg tekstformat Windows eller MS-DOS og klik OK.
 3. Luk dokumentet. Det er vigtigt, fordi dokumentet har mistet tekstformatering og kommer til at se anderledes ud, hvilket ikke umiddelbart er synligt.
 4. Åbn dokumentet - den version der er ren tekst.
 5. Kopier teksten ved hjælp af Ctr+C, Ctr+V, som beskrevet ovenfor.

Hvis du har brug for ekstra overskrifter til din projektbeskrivelse i e-fond eller skal skrive tekst
med fed eller kursiv, kan du bruge følgende koder:

Kursiv: <i> tekst </i>
Fed: <b> tekst </b>

Projektbeskrivelsen bør indeholde:

 • Projektets formål (problemformulering/forskningsspørgsmål, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt perspektiv.
 • Kort baggrund og status overfor den foreliggende viden på området.
 • En forskningsplan, herunder oplysning om metoder, der skal anvendes og forventet tidsforløb.
 • Metode- og materialeovervejelser i forhold til gennemførelsen af projektet, herunder de praktiske muligheder for gennemførelse af projektet.
 • Forskningens etiske perspektiv en redegørelse for, om projektet er omfattet af etiske begrænsninger. I bekræftende fald skal der redegøres for, hvordan de nødvendige forholdsregler for projektet opfyldes.

Valg af projektområde

Projektet skal klassificeres på 2 områder: Diagnosesystem og strategisk område. Hvis dit projekt ikke falder inden for nogen af de angivne strategiske områder, skal du selv angive området i feltet ”Andet”.

Budgettet opbygges af en række budgetposter (trin 3A), der bliver samlet i en budgetoversigt. Posterne skal fordeles på kalenderår, og det skal oplyses, hvis der er søgt eller opnået bevilling fra anden side til projektet. Alle beløb anføres i hele danske kroner. Desuden kan det i ”detaljer” eller i ”detaljerede budgetoplysninger” oplyses, hvis der er særlige forhold vedrørende en budgetpost. Er der søgt bevilling til projektet fra andre fonde osv., skal det desuden oplyses i ”detaljer”, hvorfra der er søgt bevilling, og hvornår der kan forventes svar.

Der ydes støtte til at aflønne videnskabelige medarbejdere (VIP), teknisk personale (TAP) og til Driftsudgifter. Lønudgifterne skal være inkl. pension, centrale tillæg, særlig feriegodtgørelse, feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden, ATP-bidrag og de forventelige lønreguleringer. Ligeledes skal det mth. lønnen specificeres, hvem der søges løn til (navn, funktion og afdeling). Der henvises til opslaget og de regler, der gælder for den slags projekter, du ansøger om, for at se hvilke budgetposter du kan søge om.

I trin 4 kan du tilføje dokumenter m.m.

Figurer indføjes ikke i projektbeskrivelsen, men overføres særskilt som detaljeret beskrevet i trin 4 i selve ansøgningen. Brug kun figurer, hvis det er nødvendigt for ansøgningens vurdering. Husk at skrive figurtekst til alle figurer. Figurer med tilhørende tekst medregnes ikke inden for maksimum af karakterer i projektansøgningen.

Der henvises til opslaget og de regler, der gælder for den slags projekter, du ansøger om, for at se, hvilke bilag du skal uploade til den specifikke projektansøgning.

Her er alle oplysninger samlet, og ansøger kan se ansøgningen som en printvenlig pdf-fil.

Her kan det ses, om ansøgningen er udfyldt korrekt. Eventuelle manglende dele markeres med rød farve i menuen til venstre. Hvis din ansøgning er klar til indsendelse er alle dele markeret med en grøn √ i menuen til venstre.

Er din ansøgning klar til at blive sendt, bør du printe din ansøgning/pdf-filen og efterfølgende trykke på send-knappen.

Er din ansøgning sendt korrekt skulle du gerne modtage en mail herom. Modtager du ikke denne, er din ansøgning sandsynligvis ikke blevet sendt.

APPFWU01V