Skip til primært indhold

Internationaliseringspulje – midler til understøttelse af internationalt samarbejde og vidensdeling

Psykiatrien i Region Syddanmarks internationaliseringspulje har til formål at understøtte internationalt samarbejde og vidensdeling blandt forskere. Puljen støtter udlandsophold for forskere og besøg af udenlandske forskere.

Formål og støttemuligheder

Psykiatrien i Region Syddanmark har etableret en internationaliseringspulje for at understøtte internationalt samarbejde og vidensdeling. Der kan ansøges om midler fra Internationaliseringspuljen løbende.

Internationaliseringspuljen støtter:

 1. Udlandsophold for forskere aflønnet af forskningsmidler fra psykiatrien.
 2. Besøg af udenlandske forskere.

A. Udlandsophold for forskere ansøgningskriterier

Der ydes tilskud til ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner og sygehuse for forskere, hvis arbejde og forskning ligger inden for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Formålet med opholdet kan eksempelvis være, at:

 • få ekspertise på konkrete forskningsområder og metoder
 • etablere nye relevante forskningsrelationer
 • lære nye kliniske metoder med relevans for forskning
 • besøge relevante internationale sygehuse som led i opbygning af forskningssamarbejde.

Der kan søges støtte til følgende:

 • Frikøb til den kliniske del af forskernes ansættelse.
 • Dækning af rejse- og opholdsudgifter.

Der kan ikke søges støtte til følgende:

 • Allerede afholdte udgifter.
 • Udgifter i forbindelse med evt. medfølgende familie.
 • Deltagelse i kurser og kongresser.

Læs mere og søg rejsepuljen ved deltagelse i internationale kurser og kongresser.

Krav til ansøger

 • Postdoc, adjunkter, lektorer og professorer skal være aflønnet af psykiatriens forskningsmidler.
 • Ph.d.-studerende skal ved ansøgningstidspunktet være indskrevet som ph.d.-studerende ved SDU, og ph.d.-studiet skal i løbet af ph.d.-forløbet have modtaget støtte fra Psykiatrien i Region Syddanmark.
 • Ansøger må ikke ansættes og/eller modtage løn/honorar på den pågældende udenlandske forskningsinstitution.

Ansøgers nærmeste leder eller tilsvarende skal underskrive ansøgningsskemaet som dokumentation for, at ansøger overholder ansøgningskriterier. Bekræftelse pr. mail er tilstrækkeligt. Ansøgers nærmeste leder eller tilsvarende kan anmode ansøger om projekt- og formålsbeskrivelse samt forventet udbytte med opholdet, hvis det fagligt skønnes nødvendigt.

B. Besøg af udenlandske forskere ansøgningskriterier

Der ydes tilskud til ophold i Psykiatrien i Region Syddanmark for forskere fra udenlandske universiteter og hospitaler med henblik på udvikling af internationale forskningsnetværk og/eller udvikling af diagnostiske og behandlingsmæssige metoder.

Der kan søges støtte til følgende:

 • Dækning af rejseudgifter.
 • Dækning af opholdsudgifter.

Der kan ikke søges støtte til følgende:

 • Allerede afholdte udgifter.
 • Udgifter i forbindelse med evt. medfølgende familie.
 • Deltagelse i internationale kurser og kongresser.

Krav til ansøger

Alle forskere* med kontakter til relevante og anerkendte internationale forskere kan ansøge om midler.

*Forskere inkluderer:

 • Postdoc, adjunkter, lektorer og professorer som er aflønnet af psykiatriens forskningsmidler.
 • Ph.d.-studerende, som ved ansøgningstidspunktet er indskrevet som ph.d.-studerende ved SDU, og som i løbet af ph.d.-forløbet modtager støtte fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

Der er en lang række krav til opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, som afdelingen skal sikre overholdt, inden der ansøges om midler til udenlandske forskeres rejse og ophold i Danmark.

Læs reglerne om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på Ny i Danmarks hjemmeside.

Ansøgers nærmeste leder eller tilsvarende skal underskrive ansøgningsskemaet som dokumentation for, at ansøger overholder ansøgningskriterier. Bekræftelse pr. mail er tilstrækkeligt. Ansøgers nærmeste leder eller tilsvarende kan anmode ansøger om projekt- og formålsbeskrivelse samt forventet udbytte med opholdet, hvis det fagligt skønnes nødvendigt.

Derudover skal evt. dokumentation for opholds- og rejsetilladelse vedhæftes ansøgningen.

Ansøgning og bilag

Ved ansøgning om støtte fra internationaliseringspuljen skal ansøgningsskema samt relevante bilag sendes til Psykiatriens Forskningssekretariat. Se venligst kontaktoplysninger nederst på siden.

Ansøgningsskema til internationaliseringspuljen - kræver Word

I emnefeltet skrives ”Ansøgning til Internationaliseringspuljen” samt navn på ansøger.

Ansøgeren kan forvente at få svar ca. en måned efter indsendt ansøgning.

Bilag til ansøgning 

 • Ansøgers nærmeste leder eller tilsvarende skal godkende, at ansøger overholder ansøgningskriterier som beskrevet for hhv. model A og B. Bekræftelse pr. mail er tilstrækkeligt.
 • Evt. godkendelse fra lægefaglig direktør af Psykiatrisygehuset (ved ansøgninger om ophold i Danmark af udenlandske forskere eller ansøgninger over 100.000 kr.).
 • Evt. dokumentation for opholds- og rejsetilladelse.

Afregning

Når rejsen er afsluttet kan udgifter, som ikke er faktureret elektronisk, for eksempel forplejning og andre udgifter udbetales fra internationaliseringspuljen.

Ved ophold på op til 7 dage skal nedenstående udgiftsblanket udfyldes og sendes sammen med gyldig dokumentation for udlæggene til Psykiatriens Forskningssekretariat.

Ved ophold på 7 dage eller derover udbetaler internationaliseringspuljen time-dagpenge. Hvis der er yderligere udgifter, der ikke er omfattet af time-dagpenge, for eksempel togbilletter, udfyldes udgiftsblanketten, som sendes sammen med gyldig dokumentation for udlæggene til Psykiatriens Forskningssekretariat.

Der udbetales ikke løn/honorar til udenlandske forskere, da det forventes, at de er aflønnet fra den udenlandske forskningsinstitution.

Skema til udbetaling af udlæg til forskning - kræver Excel

Udbetaling af udlæg vil ske 1-2 gange om ugen. Udgifter udbetales udelukkende ved fremvisning af kvitteringer. Derfor er det vigtigt at gemme kvitteringer, som dokumentation for de udlæg, der har været under rejsen, hvis udgifterne skal refunderes. Ved manglende dokumentation vil den rejsende blive kontaktet direkte. Her vil ekspeditionstiden forventeligt forlænges.

Dokumentation af udgifter

For at få udlæg udbetalt er det vigtigt at den indsendte dokumentation, lever op til revisionens krav. For at dokumentationen kan godkendes af revisionen, skal den indeholde følgende oplysninger:

 • Dato for købet
 • Hvor varen er købt
 • Hvad er der købt

Dokumentation, som godtages ved afregning:

 • Alm. kvitteringer fra butikker
 • Fakturaer
 • Billetter

Dokumentation, som ikke godtages ved afregning:

 • Dankortkvitteringer
 • Udskrift fra bankkonto (som står alene og ikke er ledsaget af godkendt dokumentation)

Ved udlæg i udenlandsk valuta, vedlæg da ovenstående dokumentation, samt kopi af bankudskrift, som dokumentation for udgifterne omregnet i danske kroner. For hurtigere ekspedition nummerer da kvittering samt den tilhørende udgift på bankkontoudskriften.
Der godtages både originaler samt kopi af ovenstående dokumentation.

Fakturering

Ved elektronisk fakturering skal nedenstående adresse og EAN nummer oplyses. Fakturaen skal desuden påføres navnet på den rejsende, samt rejsens formål.

Psykiatrien i Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 25
7100 Vejle
Ean: 5798002570571

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU01V