Skip til primært indhold

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor

Psykiatriens Forskningsfond støtter frikøb af tid til den forskningsmæssige del i kombinationsstillinger.

Formål

Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker fortsat, at flere kvalificerede medarbejdere vælger forskningskarrierevejen. Det er også meningen, at de bedste ph.d.-studerende efter endt ph.d. skal have gode muligheder for karriere inden for forskning. Der ønskes, at flere bliver uddannet på seniorforskerniveau, og at flere forskere i Psykiatrien i RSD får mulighed for at opgradere sine kvalifikationer og bliver lektorkvalificeret.

Formålet med støtte til disse ansættelser er både at fastholde/ tiltrække dygtige medarbejdere ved at skabe mulighed for, at flere stillinger kan kombineres med betydelig tid til forskning inden for de psykiatriske problemstillinger, og at det psykiatriske forskningsmiljø vokser og bidrager til udvikling, effektivisering og forbedring i klinikken. I sidste ende er et forskeruddannet klinisk personale en forudsætning for, at der kan opnås de bedste vilkår for at psykiatrisygehusets sundhedsydelser konstant udvikles, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, undersøgelse og forebyggelse.

Disse forskeransættelser skal grundlæggende medvirke til, at den behandling, pleje og rehabilitering, vi tilbyder patienterne, er den bedste – fordi vores forskere er opdateret i og har den nyeste internationale viden på de forskellige forskningsområder, eller selv har undersøgt det og fundet evidens for det.

Maksimalt tilskud til lønmidler

Fra Psykiatriens Forskningsfond kan der højest opnås et beløb, som dækker lønmidler til samlet forskningsfrikøb på et år, dvs. et årsværk. Desuden kan der bevilges midler til mindre driftsudgifter og TAP- udgifter.

Der er følgende muligheder for at søge lønmidler:

 • For klinisk ansatte i Psykiatrisygehuset vil årsværket til postdoc svare til det lønniveau, den pågældende ansøger vil have fået i sin kliniske stilling.
 • For ikke i forvejen klinisk ansatte i Psykiatrisygehuset vil årsværket til postdoc svare til det beløb, som gives fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb. Der kan bevilges op til 660.000 kr. per ansøger (2024- pris-, lønreguleret). Estimat for 2025 og 2026 er forholdsvis 698.000 kr. og 721.000 kr.

OBS. Der kan dog maksimalt ansøges om overenskomstmæssig grundløn gældende for ansøgers stilling. De maksimale beløb kan alene bevilges, såfremt der i stillingen indgår samlet ét års forskningstid.

Forskeransættelser - krav, aftaler, vurdering, udbetaling, afrapportering og finansieringsmodel

Ansøgning skal udfærdiges og afsendes gennem et internetbaseret ansøgningssystem, e - fond -link

Alle obligatoriske punkter skal være udfyldt under hvert trin af ansøgningen, inden den kan sendes og komme i betragtning. Ved ansøgninger til forskerstillinger skal der også udfyldes budgettrinet i systemet, selv om det også fremgår fra den øverst nævnte stillingsaftale, der skal uploades til ansøgningen. Budgettet skal afspejle hele stillingen, med angivelse af interne og eksterne midler fordelt på kalenderår.

I forbindelse med ansøgning om midler skal der uploades en underskrevet stillingsaftale - Hvordan?Er det i e-fond?

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, vedlagt bilag mv.) afvises administrativt, og kommer ikke i betragtning.

Der gælder følgende for at komme i betragtning:

 • Alle stillingskategorier efter ph.d.- grad til forskningslektor. Dvs. ansøgeren har opnået en ph.d.- grad eller tilsvarende eller står lige for at opnå denne (ph.d. – afhandling er som minimum indsendt til bedømmelse).
 • Ny eller eksisterende stilling. Dog må den samlede ansættelsestid i stillingen ikke overskride 5 år, når man indberegner den ansøgte bevillingsperiode.
 • Kombinationsstilling, dvs. der kombineres klinik/ansættelse på en af de psykiatriske afdelinger med ansættelsen på Syddansk Universitet. Ansøger er ansat eller ansættes på SDU efter en bedømmelse, og der er indgået en aftale med den pågældende afdelingsledelse.
 • Forskningen, som skal udføres i stillingen, er knyttet til Psykiatrien i RSD, er af høj kvalitet og har umiddelbart klinisk relevans for patienterne.
 • Lønmidlerne og tid til forskning kan fordeles frit over en bevillingsperiode på minimum 2 og maksimum 5 år. Dvs. der kan frit kombineres forholdet mellem forskning og klinik/eller andet ansættelse på en de psykiatriske afdelinger i RSD. Dog skal tiden til forskning minimum udgør 20 % af stillingen.
 • Stillingen skal være igangsat senest et år efter, der er opnået støtte fra puljen dvs. ansøgeren skal være ansat på SDU indenfor et år.
 • Bevilling til stillingen kan kun opnås en gang per forsker.
 • Forskere med en sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund prioriteres, men alle uddannelsesbaggrunde kan komme i betragtning.

For at ansøgningen kan komme i betragtning skal der vedhæftes en skriftelig aftale om kombinationsstillingen mellem ansøgeren og afdelingsledelsen. Aftalen skal være underskrevet af begge parter, og den skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af hele stillingen dvs. hvordan stillingen fordeles ift. klinik, forskning og eventuel undervisning.
 • Finansieringsplan for hele stillingen, der skal angives fordeling på interne og eksterne
  Finansieringskilder ift. klinik/ansættelse ved en psykiatrisk afdeling, forskning og
  undervisning.
 • Forskerkarriereplan, som beskriver ansøgerens forløb for at blive kvalificeret til f.eks.
  lektor, skal være underskrevet og godkendt efter bedømmelse af SDU samt afdelingsledelse, den skal indeholde følgende:
  • Forskningsplan, hvor der skal beskrives forventede resultater af forskningsdelen dvs. hvilke forskningsområder, der bliver forsket i; hvilke forskningsprojekter, der skal gennemføres; forventede publikationer i perioden.
  • Beskrivelse af forventet pædagogisk og forskningsledelsesmæssigt forløb.
  • Eventuel undervisningsplan.
  • Kommunikationsplan for, hvordan opnåede forskningsresultater kan formidles til psykiatrisygehusets kliniske afdelinger.

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces. Alle projektansøgninger ifm. forskeransættelse bliver bedømt eksternt og vurderet derefter af Forskningsudvalget. Prioriteringen forelægges i Strategirådet, hvor der også tages beslutning om bevilling til forskerstillingen.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

 • Den forskningsmæssige kvalitet og originalitet.
 • Relevans i forhold til udviklingen af kliniske funktioner og patientbehandlingen.
 • Ansøgers kliniske og forskningsmæssige karrierepotentiale i stillingen.
 • Den finansielle bæredygtighed.

Ansøgningerne bliver prioriteret i forhold til regionale og psykiatrispecifikke hensyn. En sådan prioritering vil blandt andet bero på satsningsområder i Psykiatriens Forskningsstrategi og problemstillinger i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Udbetaling og anvendelse af midler

Udbetalingen af bevillingen kan først ske, når den pågældende ansøger er ansat på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet i en forsker- stilling. Hvilket skal ske senest et år efter, der er opnået tilsagn om støtte fra puljen. 

Beløbet kan frit disponeres inden for den tid, som studiet er normeret til.

En eventuel restbevilling bør tilbagebetales til fonden, det er dog tilladt at anvende den alene til eventuelle driftsudgifter i den ansøgte stilling. Dette kræver dog forinden en godkendelse af Strategirådet for Psykiatrisk Forskning.

Dokumentation for ansættelse

Bevillingsmodtager skal sende dokumentation på ansættelse ved SDU ... skal sendes til nedenstående kontaktoplysninger

 

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48

Afrapportering fra bevillingen sker ved senest 3 måneder efter afslutning at fremsende rapport og regnskab til Psykiatriens Forskningssekretariat.

Af publikationer, som udgår fra forskerstillingen, skal det fremgå, at Psykiatrien i Region Syddanmark har støttet projektet.

Forskerstillinger kan frit kombinere tid til klinik, undervisning og forskning i løbet at de 5 år. Forskningsdelen af ansættelsen skal dog minimum være 20 % på årsbasis.

I modellen finansieres forskningsandelen med højst 600.000 kr. fra Psykiatriens Forskningsfond. Såfremt der ansøges om bevilling til en stilling, der samlet set har under ét års forskningstid, reduceres størrelsen af bevillingen tilsvarende.

Forskningsandelen i ansættelsen kan være højere, hvis der er indhentet midler fra eksterne kilder. Undervisningsaktiviteterne finansieres af SDU, og andelen af kliniks ansættelse betales af en af de psykiatriske afdelinger.

Indsendelse af ansøgningen

Der kan ansøges om midler i forbindelse med årlige uddelingsrunder fra Psykiatriens Forskningsfond

Læs mere om at søge midler til forskningsprojekt

Kontakt

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU02V