Skip til primært indhold

Model for 3-årig ph.d. med delvis støtte

Modellen beskriver rammerne for 3 årige ph.d.-forløb, som delvist støttes af Psykiatriens Forskningsfond. Der uddeles midler til psykiatriske ph.d.-forløb 2 gange årligt i forbindelse med uddelingsrunder fra Psykiatriens Forskningsfond.

Formål

Forskningsstrategien skal sikre, at en større del af psykiatrisygehusets ansatte får mulighed for at tage en forskeruddannelse. Ph.d. – forløb genererer ny viden, men også gør den ph.d.-studerende i stand til at læse og oversætte andres forskning. Desuden er det muligt og ønsket, at de psykiatriske medarbejdere, der har erhvervet sig et ph.d.- grad, forsker videre i klinisk og strategisk relevante områder. Fordi forskeruddannet personale er en forudsætning for, at Psykiatriens sundhedsydelser kan udvikles og forbedres konstant, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, diagnose og forebyggelse.

Ph.d.-forløb - krav, aftaler, vurdering, udbetaling, afrapportering og finansieringsmodel

For at komme i betragtning skal følgende være opfyldt:

 • Ph.d. -projektet skal være fagligt godkendelse på ph.d.-skolen SDU, Det
  Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der skal således foreligge et tilsagn fra SDU om ph.d. - studieplads på SDU, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet eller indskrivningsbrev senest et år efter tilsagnet fra Psykiatriens Forskningsfond. Denne godkendelsesproces kan tage op til 10 uger. Kontakt SDU’ ph.d. - skolen for yderligere oplysninger.
 • Den ph.d.- studerende skal ansøge fonden om midler.
 • Projektet udføres på en af de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark / forskningsenheder eller SDU Ansøgeren er helt eller delvist ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark og/eller projektets hovedvejleder er ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark.
 • Ph.d.-projektet skal omhandle relevante psykiatriske fagområder.
 • Ph.d.–forløb skal indeholde en skitse for planlagte artikler, der skal udgå fra projektet.

Bevillingshaveren er forpligtet til, at:

 • indsende et årligt bidrag til årsberetningen
 • indsende statusrapport og –regnskab
 • formidle og undervise i psykiatrisygehuset som en del af ph.d.-forløbet.

Følgende krav skal være opfyldt, for at ansøgningen kommer i betragtning til støtte fra Psykiatriens Forskningsfond:

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i Forskningsudvalget og derefter i Strategirådet.

Den faglige vurdering af ph.d.-projektansøgningerne foretages i forbindelse med ansøgning om tilsagn og ph.d.-studieplads ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Ikke desto mindre bliver der under prioriteringsprocessen taget højde for psykiatrispecifikke hensyn i forhold til satsningsområder i Psykiatriens forskningsstrategi.

 

 

Udbetalingen af bevillingen kan først ske, når den ph.d.- studerende er indskrevet på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet dvs. når alle tre år er sikret finansiering. Hvilket skal ske senest et år efter der er opnået tilsagn om støtte fra Psykiatriens Forskningsfond.

For at midlerne kan udbetales, skal der indsendes en kopi af indskrivningsbrevet fra Syddansk Universitet, ph.d.-skolen.

Afrapportering fra ph.d.-projektet sker ved senest 3 måneder efter afslutning at fremsende regnskab og rapport om projektets resultater, forløb og videnskabelige artikler til Forskningsøkonomi på mail forskning-okonomi@rsyd.dk

Af publikationer, som udgår fra ph.d.-projektet, skal det fremgå, at Psykiatriens Forskningsfond har støttet projektet.

Psykiatriens Forskningsfond finansierer ph.d.-projekter efter den såkaldte1/3 model, som også er gældende i den regionelle ph.d.- pulje. Modellen forudsætter, at Psykiatriens Forskningsfond giver midler til ét årsværk af maks.. det aktuelt gældende beløb i regionens ph.d.-pulje til VIP- løn plus studieafgift, samt TAP- og driftsmidler i det pågældende år.

Modellen indebærer, at ph.d.-projekter, der opnår støtte fra Psykiatriens Forskningsfond, skal i de 2 resterende år finansieres som beskrevet under punkt 1 eller punkt 2:

 1. Finansiering til to år hentes eksternt. Der er dog mulighed for, at ansøgeres afdeling eller sygehus stiller underskudsgaranti indtil den eksterne finansiering er indhentet.
 2. Finansiering til det ene år hentes eksternt og til de andet opnås via et stipendium fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. Ifølge regler for Region Syddanmarks Ph.d.- pulje, kan et ph.d.- projekter ikke samtidig opnå et årsværk fra den regionelle ph.d.- pulje og et fra Psykiatriens Forskningsfond. Det er dog muligt, at SDU- stipendiet erstattes med et årsværk fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, hvis der kan dokumenteres et afslag om SDU- stipendium til et pågældende ph.d.-projekt. Hvis der opnås stipendium fra SDU og et årsværk fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje frafalder et eventuelt bevilling til årsværk fra Psykiatriens Forskningsfond.

De øverst beskrevne regler for finansiering af ph.d.-projekter afspejler de gældende regionale regler og den psykiatriske forskningsstrategi, som forudsætter, at eksterne midler skal udgøre mindst en tredje del af finansieringen.

Der kan således ikke opnås støtte til løn både fra de regionale forskningspuljer, Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark samt SDU.

Som tidligere nævnt kan den eksterne finansieringsdel sikres via underskudsgaranti/kaution fra afdelingen eller sygehuset, i mens der søges om ekstern finansiering, hvis den pågældende afdeling eller sygehusset har overskud til det.

Det skal gøres opmærksom på, at for at komme i betragtning til et fakultetsstipendium på SDU, skal særlige krav opfyldes. Kontakt SDU for detaljer.

Antallet af ansøgere, der tildeles et SDU - fakultetsstipendium, afhænger af ansøgningsfeltet og af størrelse af den kvote af SDU – fakultetsstipendier, som SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, aktuelt har til rådighed. Derfor giver det god mening at søge midler både hos SDU og den regionelle Ph.d.- pulje, da chancen for at opnå en af delene er højere.

Ansøgningsfrister

Der kan ansøges om midler til ph.d.-projekter to gange om året med følgende deadlines:

 • 1 runde: primo marts
 • 2. runde: primo september

Læs mere om at søge midler til forskningsprojekt

Kontakt

Ewa Lizis-Younes

Specialkonsulent - Udviklingsplan og Psykiatriens forskningsdag

Økonomi og Planlægning, Administrationen


APPFWU02V