Skip til primært indhold

Søg midler til forskningsprojekt

Psykiatriens Forskningsfond støtter forskningsprojekter, der spænder bredt fra sandkasse til eliteforskning og fra epidemiologisk til translationel forskning. Under forskellige uddelingsrunder kan der forekomme prioriteringer af konkrete områder eller projektkategorier.

Støtte til forskningsprojekter

Psykiatriens Forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter, der er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark. Alle med tilknytning til Psykiatrien i Region Syddanmark kan ansøge om forskningsmidler. Den enkelte forsker kan være hovedansøger på flere ansøgninger, men antallet af ansøgninger vil indgå i bedømmelsesudvalgets prioritering.

To uddelingsrunder i 2024

Der planlægges to uddelingsrunder i 2024:

 • 1. udlodningsrunde: Foråret 2024
 • 2. Udlodningsrunde: Efteråret 2024.

1. uddelingsrunde: Ansøgningsfristen er udløbet.  

Psykiatriens Forskningsstrategiråd afholder uddelingsmøde d. 8. april 2024. Du kan forvente et svar på ansøgningen i løbet af 2 uger efter uddelingsmødet.

2. uddelingsrunde: Ansøgningsfrist torsdag d. 30. maj 2024 kl. 12.00

Fra d. 15. april 2023 åbnes der for ansøgninger til anden uddelingsrunde.

Ansøgninger til Psykiatriens Forskningsfond sendes via systemet e-fond.

Psykiatriens Forskningsstrategiråd afholder uddelingsmøde d. 10. september 2024. Du kan forvente et svar på ansøgningen i løbet af 2 uger efter uddelingsmødet.

Økonomi for puljen

Under 2. uddelingsrunde 2024 kan der ansøges om forskningsmidler til forbrug fra januar 2025 og fremover.

 • Midler til uddeling med forbrug i 2025: Ca. 4 mio. kr.
 • Midler til uddeling med forbrug i 2026: Ca. 4. mio. kr.

Prioritering af støtteværdige forskningsprojekter

Under forskellige uddelingsrunder kan der forekomme prioriteringer af konkrete områder eller projektkategorier.

Under den anden uddelingsrunde er der ingen konkrete prioriteringer af projektkategorier eller områder. 

Forskningsmidlernes anvendelse, behandlingsproces og vurderingskriterier

Psykiatriens Forskningsfond støtter aktiviteter i tilknytning til konkrete, afgrænsede forskningsprojekter og forskningsansættelser, herunder:

 • præ-ph.d.-projekter
 • ph.d-projekter
 • postdoc-projekt/forløb og
 • andre seniorforskningsprojekter.

Psykiatriens Forskningsfond støtter ph.d.-projekter og forskeransættelser ifm. konkrete projekter/forløb efter faste modeller, som ansøgeren skal gøre sig bekendt med for at udregne det beløb, der kan ansøges om.

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor

Model for 3-årig ph.d. med delvis støtte

Desuden gælder det for ph.d.-projekter, at de skal være fagligt godkendt ved ph.d.-skolen (SDU), inden ansøgningen sendes til Psykiatriens Forskningsfond. Dokumentationen for godkendelse fra SDU skal uploades i ansøgningen til Psykiatriens Forskningsfond.

Ansøges der om et ph.d.-projekt, som gennemføres i løbet mere end de 3 år og kombineres med klinisk praksis, skal der desuden vedlægges følgende:

 • Faglig/metodemæssig begrundelse for den længere periode.
 • Hvis ansøgeren til et ph.d.-projekt er en yngre læge som vil kombinere ph.d.- forløbet med speciallægeuddannelsen, skal der indsendes en godkendt plan for hele uddannelsesforløbet og den planlagte kliniske funktion. Den godkendte plan for hele forløbet underskrevet af relevante afdelingsledelser uploades i ansøgningen.

Psykiatriens Forskningsfond støtter præ-ph.d.- projekter med maks. 2 måneders løn:

 • 1 måned til artikelskrivning og
 • 1 måned til skrivning af ph.d.-protokol.

I ansøgningen om præ-ph.d.- projektet skal der i projektbeskrivelsen tages stilling til protokollens gængse punkter dvs. formål, metode m.m.

Alle projektansøgninger, som søger midler i Psykiatriens Forskningsfond, skal indhente et samtykke fra den afdelingsledelse, hvor projektet skal have tilknytning til, og uploade det underskrevne samtykke i e-fonds systemet sammen med ansøgningen.

Hent samtykkeblanketten til print og underskrift som skrivbar PDF

Forskningsmidlerne kan bruges til:

 • VIP-løn, herunder frikøb, løn og stipendier i forbindelse med de øverst nævnte projekter/ansættelser, eller korte frikøbsperioder af psykiatriens ansatte forskere til bearbejdelse af eksisterende materiale med henblik på publikation. Bemærk: Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om midler til statistisk bistand, da der kan rekvireres en statistiker i Forskningssekretariatet.
  Kontakt Forskningssekretariatet
 • TAP-løn, herunder f.eks. sekretærbistand, kliniske tjenesteydelser og konsulenthonorar.
 • Driftsudgifter, herunder f.eks. vederlag til forsøgspersoner, udgifter i forbindelse med inddragelse af patienter og pårørendes (kørsel, og lign.), licenser, data, serviceydelser og mindre apparatur.

Følgende kan ikke støttes med forskningsmidler:

 • Permanente aktiviteter, f.eks. faste driftstilskud eller oprettelse af faste stillinger.
 • Bevillinger med tilbagevirkende kraft til allerede gennemførte aktiviteter.
 • Løn til prægraduate forskningsårs-studerende.
 • Rejser, deltagelse i konferencer, symposier m.m.
  Midler til rejser og konferencer støttes via en adskilt ”Rejsepulje” under Psykiatriens Forskningsfond
 • Projekter, der ikke er forskningsprojekter, dvs. projekter under diplom- eller masteruddannelser.
 • Overhead og revision - kan dog bevilges under særlige forudsætninger, som det ikke er muligt at uddybe nærmere her.

Alle indkomne projektansøgninger vurderes ud fra projekternes forankring i psykiatrien i Region Syddanmark og de formelle administrative krav. De ansøgninger, der opfylder alle ansøgningskriterier, vil blive bedømt af et eksternt forskningsfagligt bedømmelsesudvalg. Dette gælder ikke ph.d.-projekter, som bedømmes af SDU ph.d.-skolen og præ-ph.d.-projekter, som i sagens natur ikke har færdigudarbejdede protokoller.

Alle projekter bliver desuden behandlet, kommenteret og bedømt (i tilfælde af præ-ph.d.-projekter eller sandkasseprojekter med budget under 50.000 kr.) af Psykiatriens Forskningsudvalg. Uddelingsmøde og den endelige behandling af ansøgninger og afgørelser om støtte/afslag afholdes af Strategirådet for Psykiatrisk Forskning i Region Syddanmark.

Videnskabelige vurderingskriterier af ansøgningerne til Psykiatriens Forskningsfond:

 • Forskningskvalitet og originalitet
 • Projektets problemformulering, teoretiske grundlag og de foreslåede metoders egnethed
 • Ansøgerens og andre tilknyttede personers videnskabelige kvalifikationer
 • Forskningens gennemførlighed
 • Forskningens etiske aspekter
 • Det foreslåede budget sammenholdt med indholdet
 • Videnskabelige perspektiver.

Psykiatriens forskningsstrategi sætter patienten i centrum. Psykiatriens Forskningsfond har derfor besluttet, at ansøgere til Psykiatriens Forskningsfond skal beskrive, hvordan man vil inddrage patienter og pårørende i deres forskningsprojekter.

Patienter og pårørende kan inddrages i alle trin af forskningsprocessen:

 • Planlægningen (idéudvikling og problemformulering),
 • gennemførelse af projektet og
 • formidlingen.

Det skal være tydeligt for alle, at der drives forskning af høj international standard i psykiatrien i Region Syddanmark. Derfor ligger der også et krav til ansøgeren om at forskningsprojekter, der støttes af midler fra Psykiatriens Forskningsfond, skal formidle resultater gennem videnskabelige publikationer. Som en del af forskningsprojektet skal ansøgeren være indstillet på at deltage i en række formidlingsaktiviteter, der har til formål at synliggøre den psykiatriske forskning i Region Syddanmark. Ansøgeren forpligter sig også til at bidrage med input til årsberetningen.

Slutrapport

Alle forskningsprojekter skal senest 3 måneder efter afslutning fremsende slutrapport om projektets resultater, forløb og videnskabelige artikler til Forskningssekretariatet.

Slutrapport til forskningsprojekter skabelon i Word

Elektronisk ansøgning via e-fond

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-fond.

Udfyld og send ansøgning til Psykiatriens Forskningsfond.

Ved korrekt afsendt ansøgning vil ansøger modtage en svarmail fra fonden.

Spørgsmål vedr. puljen og ansøgningsskemaet kan rettes til:

Ewa Lizis-Younes

Specialkonsulent - Udviklingsplan og Psykiatriens forskningsdag

Økonomi og Planlægning, Administrationen


APPFWU01V