Skip til primært indhold

Et Sundere Syddanmark - opslag af forskningsmidler

Region Syddanmark uddeler 2 mio. kr. i starten af 2025 til tre forskningsprojekter, der af borgerne i regionen, vurderes til at være mest relevant, aktuelt og inddragende for borgerne i regionen. De 2 mio. kr. fordeler sig på 3 præmier; en 1. præmie på 1 mio. kr., en 2. præmie på 600.000 kr. og en 3. præmie på 400.000 kr.

Ansøgningsfrist- og skema

Ansøgningsfrist d. 27. august 2024 kl. 12.00. 

Få tilsendt ansøgningsskema ved at sende en mail med overskriften "Ansøgningsskema til Et Sundere Syddanmark" til Psykiatriens Forskningssekretariat. 

Ansøgningsskema sendes sammen med relevante bilag til Psykiatriens Forskningssekretariat. Se venligst kontaktoplysninger nedenfor.

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48

Formål

Region Syddanmarks citizen-science-projekt ”Et Sundere Syddanmark” er blevet afholdt siden 2019 og har fokus på at engagere regionens borgere i sundhedsforskning.

Det sker gennem vidensdeling og indblik i aktuel sundhedsforskning, forskningsspørgsmål og –resultater, hvor distancen mellem borger og forsker mindskes, og fundamentet for dialog og interaktion bygges.

Et Sundere Syddanmark er et unikt eksempel på et partnerskab mellem en region, et universitet og to mediepartnere. Samarbejdet med mediepartnerne TV SYD og TV2 FYN er med til at udbrede og styrke en bredere dialog i offentligheden, sikre inddragelse af regionens borgere i selve forskningsprocessen og medindflydelse i forbindelse med uddelingen af forskningsmidler til videnskabelige projekter. I sidste ende er det nemlig borgerne, som beslutter hvilke projekter, der skal tildeles præmier.

Hvilke betingelser skal ansøgningen opfylde?

Alle med tilknytning til ét eller flere af følgende sygehuse kan være hovedansøger. I tilfælde af tilknytning til flere af nedenstående sygehuse, er det kun muligt at ansøge ét sted fra:

 • Esbjerg og Grindsted Sygehus   
 • Sygehus Sønderjylland  
 • Sygehus Lillebælt
 • Odense Universitetshospital/Svendborg
 • Psykiatrien i Region Syddanmark

Det er et krav, at ansøgninger fra Psykiatrien i Region Syddanmark er projekter med relevans for psykiatriske patienter og/eller pårørende. Ansøgninger skal desuden være godkendt af hovedansøgers forskningsleder, inden de sendes til bedømmelse.

Ansøgningen kan både udarbejdes på dansk/ engelsk, med undtagelse af lægmandsresumeet som skal udarbejdes på dansk.

Det er ydermere et krav, at ansøger har orienteret sig i og ind tænkt, hvordan forskningsprojektet lever op til citizen-science begrebet:

“Citizen Science refers to the general public engagement in scientific research activities when citizens actively contribute to science either with their intellectual effort or surrounding knowledge or with their tools and resources. Participants provide experimental data and facilities for researchers, raise new questions and co-create a new scientific culture. While adding value, volunteers acquire new learning and skills, and deeper understanding of the scientific work in an appealing way. As a result of this open, networked and trans-disciplinary scenario, science-society-policy interactions are improved leading to a more democratic research based on evidence-informed decision making.”

Ansøgere kan orientere sig yderligere mod EU-kommissionens definition på citizen science-begrebet

Det er muligt at søge Region Syddanmarks pulje Et Sundere Syddanmark, selvom man har søgt/ fået bevilget midler fra Region Syddanmarks Ph.d.- eller Forskerkarrierepulje. Det modsatte gør sig også gældende.

Dog er det ikke muligt at søge Region Syddanmarks pulje Et Sundere Syddanmark, hvis man har fået bevilget midler fra Region Syddanmarks pulje for Fri- og Strategisk Forskning eller puljen for Sundhedstjenesteforskning. Det modsatte gør sig også gældende.

Hvad kan jeg ansøge om midler til?

Der kan ansøges om midler til følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Løn til forskningsrelateret personale (VIP og TAP):
  Ved ansøgning om midler til finansiering af ansættelse af forskere, er det et krav, at den pågældende forsker ansættes i en kombinationsstilling mellem et eller flere af regionens sygehuse og SDU, og at vedkommendes forskning foregår i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

 • Driftsudgifter:
  Herunder udgifter til udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder, finansiering af forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.

 • Publikationsudgifter, herunder sprogrevision (maks. 30.000 kr.)

Hvordan bedømmes min ansøgning?

Ansøgningen bliver af det sygehus, som ansøger har søgt hos, bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i følgende kriterier:

Forskningshøjde

Vigtige og aktuelle forskningsspørgsmål, herunder

 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet og innovative værdi
 • Forskningsprojektets gennemførbarhed indenfor 3 år
 • At der er opbakning til projektet i forskningsenheden og i afdelingen

Borgerinvolvering

Graden af borgerinvolvering som ”med-forskere” eller på anden vis som aktive bidragsydere ind i forskningsprojektet, herunder:

 • Hvordan involveres borgerne i forskningsprojektet?
 • Hvordan vil forskeren komme i dialog med borgerne?
 • Hvordan kan dialogen med borgerne berige eller udvikle forskningen i projektet?

Graden af tværgående forskningssamarbejde mellem regionens sygehuse og/eller fakulteter og institutter på SDU

 • For projekter fra OUHs afdelinger med universitetsfunktion er det dog et krav, at projektet indeholder samarbejde på tværs med andre sygehuse i regionen.

Graden af tværsektorielt samarbejde mellem regionens sygehuse, en kommune og/eller almen praksis

Kommunikation/formidling

Forskningsprojektet skal være relevant for en eller flere grupper af borgere i Region Syddanmark og dermed alment vedkommende. Det skal også være muligt at inddrage mindst 2 patient- og/eller pårørendecases, som kan bidrage med deres ’oplevelse’ til brug på sociale medier, herunder tv-indslag.

Gennemførbarhed

Projektet skal være opstartet senest 6 måneder efter tildelingen af midler fra Et Sundere Syddanmark. Projektet må gerne være påbegyndt, men skal have mindst 2 år tilbage ved ansøgningsfristen d. 27. august 2024.

Hvornår får jeg svar på ansøgningen?

1. Udvælgelse af finalist

Efter ansøgningsfristen behandler lægefaglig sygehusdirektør og udvalgte professorer fra Psykiatrien i Region Syddanmark de indkomne forskningsansøgninger.

Herefter udvælges 1 forskningsprojekt fra hvert af de 5 sygehuse, til videre deltagelse i Et Sundere Syddanmark.

Du kan forvente svar på din eventuelle videre deltagelse i Et Sundere Syddanmark 2025 mandag i uge 38, 2024.

Hver af de deltagende finalister modtager fra eget sygehus et beløb på op til 25.000 kr. til omkostninger i forbindelse med deltagelsen i Et Sundere Syddanmark, herunder eksempelvis materialer, TAP-timer til assistance mv.

2. Afstemning og uddeling af midler

Der uddeles i alt 3 præmier i Et Sundere Syddanmark 2025; en 1. præmie på 1 mio. kr., en 2. præmie på 600.000 kr. og en 3. præmie på 400.000 kr.

Vinderne findes ved en SMS-afstemning i januar 2025, hvor borgerne i Region Syddanmark udvælger de tre forskningsprojekter, de vurderer mest relevante, aktuelle og inddragende.

Uddelingen af præmierne sker med overraskelse på de pågældende forskeres sygehuse med optagelse/ efterfølgende interviews af vinderne til brug på sociale medier, herunder tv-indslag hos mediepartnerne. De to forskningsprojekter, som ikke tildeles en af ovenstående tre præmier, vil blive informeret herom over facetime-/telefonopkald.

Der uddeles et mindre honorar til de to finalister, som ikke modtager én af ovenstående præmier. Honoraret er på 50.000 kr. og må ligeledes bruges til nedenstående poster.

Hvad får jeg ud af at deltage i Et Sundere Syddanmark og hvad indebærer det?

Eftersom vinderne af Et Sundere Syddanmark findes gennem sms-afstemning blandt Region Syddanmarks borgere, indebærer forløbet bl.a. medietræning af finalisterne, optagelse af materiale til brug på mediepartnernes platforme, samt deltagelse i Gymnasiepanelet.

Medietræningen:

På en medietrænings-bootcamp får du gennem lidt teori og en del praktiske øvelser fif og idéer til at lykkes med din forskningsformidling i et samarbejde med journalister. Der vil særligt være fokus på interviewet foran et kamera og mundtlig formidling.

Optagelse af materiale til mediepartnere:

De fem udvalgte forskningsprojekters/finalisters lægmandsresume videregives til TV SYD og TV2 FYN til forberedelse til den kommende formidling. Kontaktinformation på projektansøgerne udleveres ligeledes til TV SYD og TV2 FYN, da der vil være behov for kontakt i forbindelse med eksempelvis optagelse til sociale medier/ tv-indslag.

Foruden optagelserne vil forskningsprojekterne blive formidlet til den bredere befolkning i form af diverse artikler og SoMe-opslag. Der vil også være tale om eksponering via regionens sygehuse og SDU’s kommunikationsafdelinger.

De udvalgte projekter præsenteres for offentligheden i uge 4-5 på TV SYD og TV2 FYN.

Gymnasiepanelet:

Sideløbende med Et Sundere Syddanmark, kører Gymnasiepanelet, som er et citizen-science projekt, hvor gymnasieelver fra Region Syddanmark, deltager i et undervisningsforløb, som giver indblik i den forsknings- og sundhedsvidenskabelige verden. Gennem viden og dataindsamling, producerer eleverne en konference-poster, om ét af de fem ESS-projekter. Eleverne forbereder en pitch heraf, som fremlægges på finaledagen. Finalisterne skal i den forbindelse deltage i en forskerdag, hvor eleverne kan stille spørgsmål til det pågældende forskningsprojekt, samt eventuelt finaledagen.

Det er en forudsætning, at de fem udvalgte finalister deltager i nedenstående aktiviteter:

 • D.  26. september 2024: Introduktionsmøde for de involverede finalister
  • Mødet afvikles fysisk i Regionshuset i Vejle i tidsrummet kl. 13.30-15.00
 • D. 31. oktober 2024: Medietrænings-bootcamp for de involverede finalister.
  • Mødet afvikles fysisk i Regionshuset i Vejle i tidsrummet 08.30-15.00
 • Uge 46-47 2024: Optagelse af finalister og patient-/pårørendecases ved mediepartnerne.
  • De nærmere tidspunkter for optagelser aftales mellem finalister og patient-/pårørendecases og mediepartnerne. Der skal forventeligt afsættes ½ dags varighed pr. finalist og case til optagelserne.
 • Uge 2-3 2025: Forskerdag og finaledag i forbindelse med SDU’s Gymnasiepanel.
 • Uge 5: Afsløring af vindere af Et Sundere Syddanmark i januar måned 2025.

Mindre ændringer i aktiviteterne kan forekomme.

Ansøger skal i forbindelse med deltagelsen i Et Sundere Syddanmark kunne stille med mindst 2 patient og/eller pårørendecases, som er villige til at fortælle deres ’oplevelse’ med en pågældende sygdom til mediepartnerne med henblik på videreformidling på sociale medier/ tv-indslag.

Formidling, eksponering og samarbejde med TV2/FYN og TV SYD

De 5 udvalgte projekters/finalisters lægmandsresume videregives til TV SYD og TV2 FYN til forberedelse til den kommende formidling.

Kontaktinformation på projektansøgerne udleveres ligeledes til TV SYD og TV2 FYN, da der vil være behov for efterfølgende kontakt for at kunne researche på forskningsprojektet og få afklaret de mest interessante vinkler.

Derfor skal ansøger overveje, hvilke vinkler og patientcases som kan inddrages i formidlingen af projektet.

Formidling sker i et tæt samarbejde med TV SYD og TV2 FYN. Formidlingen af projekterne til den bredere befolkning forventes at være i form af f.eks. webartikler, indslag på TV og sociale medier. Der vil også være tale om eksponering via regionens sygehuse og SDU’s kommunikationsafdelinger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Psykiatriens Forskningssekretariat. Kontaktoplysninger fremgår nederst på denne side. 

Psykiatriens Forskningssekretariat

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU02V