Skip til primært indhold

Patient målgruppen for henvisning af børn og unge 0-17 år

En overordnet oversigt over hvornår henvisning til psykiatrisygehuset af børn og unge i alderen 0-17 år kan være relevant. Patientens symptomer er opdelt i 5 sværhedsgrader i en oversigt, der angiver niveauet af behandlingen.

Find patientens behandlingsniveau i oversigten over målgrupper

 

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Symptomer
Sværhedsgrad
af symptomer

Ingen tegn på psykisk sygdom eller meget let sygdomsgrad

Moderat sygdomsgrad

Svær sygdomsgrad

Meget svær sygdomsgrad

De mest alvorligt syge patienter

Funktions-niveau
Belastningsgrad

Normalt fungerende med let forstyrrelse enten socialt - i familien, i skole/institution eller fritid

Moderat forstyrrelse enten socialt - i familien, i skole/institution eller fritid – eller nogen forstyrrelse på alle områder

Svær forstyrrelse enten socialt - i familien, i skole/institution eller fritid – eller moderat forstyrrelse på alle områder

Meget udtalt nedsættelse socialt - i familien, i skole/institution og fritid

Ekstrem nedsættelse på alle områder (socialt - i familien, i skole/institution og fritid)

Risikoadfærd
Adfærd præget af ustabilitet, selvskade, selvmordrisiko, trusler mv.

Ingen

Minimal risikoadfærd

Eksempler på risikoadfærd og ustabilitet i adfærd

Udtalt risikoadfærd og betydelig ustabilitet

Høj risikoadfærd, med fare for sig selv og/eller andre

Behandling
Tidligere behandlings-forløb evt. behandlings-resistens

Ingen tidligere behandlingsforløb

Enkelte tidligere forløb med godt resultat

Enkelte tidligere forløb med varierende resultat

Tidligere forløb med overvejende dårligt resultat (behandlings-resistens)

Tidligere forløb uden resultat
(behandlings-resistens)

Behandlings-regi

Ikke hospitalsbaseret

Sjældent hospitalsbaseret

Ofte hospitalsbaseret

Oftest hospitalsbaseret

Hospitalsbaseret

Behandlings-niveau

Varetages i primærsektor (almen praksis, kommunale instanser, privatpraktiserende psykolog mv.), mulighed for specialistrådgivning ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Primærsektor (almen praksis, kommunale instanser, privatpraktiserende psykolog mv.), mulighed for specialistrådgivning ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Henvisning til privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater

Henvisning til privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater

Henvisning til børne- og ungdoms-psykiatrien

Henvisning til børne- og ungdoms-psykiatrien

Henvisnings til børne- og ungdoms-psykiatrien

Behandlingstilgang til patient målgrupper

Grad 1 og 2 anvises til alternative behandlings- og støttemuligheder:

 • Fremskudt Funktion
 • Headspace - unge fra 12 år
 • Kommunalt tilbud

Grad 3 kræver muligvis en tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien: 

 • Pakkeforløb
 • Standardiseret forløb

Grad 4 kræver ofte en tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien:

 • Pakkeforløb
 • Evt. forløb i regionsfunktion eller højt specialiseret funktion
 • Indlæggelse

Grad 5 kræver ofte en tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien: 

 • Evt. ambulant, dog ikke pakkeforløb eller andet standardiseret
 • Regions- eller højtspecialiseret funktion
 • Indlæggelse

Diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser

I de diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser findes en detaljeret beskrivelse af udvalgte diagnosegrupper inddelt efter grader svarende til nedenstående skema. Dokumentet benyttes af sygehusets visitatorer, når de gennemgår og vurderer indkomne henvisninger.

Hent diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser med udvidede symptombeskrivelser (åbner som PDF)

Visitation i børne- og ungdomspsykiatrien

Psykiatrisygehusets visitatorer vurderer sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet ud fra det materiale, der er i henvisningen. Herunder om patienten tilhører den hospitalsbaserede psykiatri, eller om patienten kan blive bedre hjulpet i andet regi. Som udgangspunkt visiteres patienter til en afklarende samtale med mindre patienten klart falder uden for målgruppen, eller såfremt det ikke er muligt for visitator at vurdere hvorvidt patienten tilhører målgruppen på baggrund af indholdet i henvisningen.

Hjælp til henvisningsgrundlag

Den overordnede målgruppebeskrivelse for børne- og ungdomspsykiatrien er beregnet til at understøtte sygehusets visitatorer og samarbejdet med henvisende samarbejdspartnere i almen praksis og kommuner. Såfremt henviser er usikker på henvisningsgrundlaget, er der mulighed for at kontakte psykiatrisygehusets specialistrådgivning for at få sparring og rådgivning om bedste fremgangsmåde.

APPFWU01V