Skip til primært indhold

Olanzapin depotinjektion

Fokus på behandling med Zypadhera

Zypadhera (olanzapin depot)

Olanzapin er bl.a. grundet den ufavorable metaboliske bivirkningsprofil et 3. linje præparat. Men der er en vis andel af patienter, som profiterer af behandling med olanzapin og en andel af disse igen, som med fordel behandles med Zypadhera.
Zypadhera kan injiceres i en dosis på hhv. 210 mg, 300 mg eller 405 mg og afhængig af dosis hver 2. eller 4. uge. Der er flere patienter, som behandles med et afvigende interval mellem doseringerne ift. at opnå bedst mulig antipsykotisk dækning.

Udleveringsbestemmelse

Zypadhera (olanzapin depot) er et lægemiddel i udleveringsgruppe NB-S. Det gælder for præparater i denne udleveringsgruppe jf. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 6, stk. 6:
”Lægemidler i udleveringsgruppe »NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet.”
Ovenstående betyder, at alle recepter på NB-S lægemidler anvist af læger på sygehuse kan ekspederes på apoteket uden hensynstagen til afdeling eller speciale. Dette er ikke længere forbeholdt speciallæger med relevant speciale.

Læs Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 6, stk. 6

Udleveringsgruppebestemmelsen vedr. Zypadhera er kun gældende for depotformuleringen. Dette skyldes, at der i sjældne tilfælde er set ”post-injektions-syndrom”. Et udtryk for at der ved injektionen af olanzapin kan ske det, at man måske ikke rammer tilstrækkeligt intramuskulært og/eller hele dosis/dele heraf injiceres i vaskulært emne. Dette fører til, at hele dosis/dele af dosis frigøres umiddelbart. Patienten vil i sådanne sjældne tilfælde derfor få indgivet en stor dosis olanzapin på én gang og dertil opleve betydelige bivirkninger. Disse er i produktresuméet for Zypadhera angivet med ”sedation (fra mild til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderer ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.”

Instruks om Zypadhera

Hos patienter, som får post-injektions-syndrom, er det inden for den første time herefter, at initiale tegn på reaktion viser sig. Der har dog også været patienter, hvor reaktionen opstår mellem 1-3 timer, hvorfor patienten skal observeres af tilstrækkeligt uddannet personale i 3 timer efter injektionen. Endvidere skal det sikres, at patienten, inden denne forlader stedet, er ”bevidsthedsklar, kan orientere sig og er uden nogen tegn og symptomer på overdosering”.
”Zypadhera® – administration og efterfølgende observation” (instruks ID 671186) indeholder bl.a. beskrivelser om informationer, der skal gives til patienten ift. Post Injektions Syndrom, og hvorledes patienten bør observeres i tre timer efter injektionen.
Hos de patienter, der oplever post-injektions-syndrom, angiver produktresuméet, at patienterne under præmarketing kliniske forsøg ”i alle tilfælde blev fuldstændig bedring rapporteret inden for 24-72 timer efter injektionen”.

Kilder:

Tilgå produktresume for Zypadhera via EMA's hjemmeside 

Instruks på infonettet ”Zypadhera® – administration og efterfølgende observation” (instruks ID 671186) 

APPFWU01V