Skip til primært indhold

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner henvisning af børn og unge

Læger, misbrugscentre, sygehusafdelinger og kommunale fagpersoner kan henvise til psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge.

Henvisning via fagpersoner

Følgende fagpersoner og offentlige institutioner kan henvise til psykiatrisk behandling:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlæger
 • Praktiserende speciallæger
 • Privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri
 • Kommunale misbrugscentre
 • Sygehusafdelinger
 • Kommunale fagpersoner, fra f.eks. sundheds- og socialforvaltninger, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Læs mere om patient målgruppen for henvisning af børn og unge

Informationer i en henvisning til udredning og/eller behandling

 • Navn
 • CPR nummer
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Særligt for patienter under 18 år: Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver

Det er ønskeligt, at der indhentes samtykke fra forældre til børn under 18 år at afdelingen må sende en SMS-påmindelse om tidspunkt for første samtale.

Læs mere om NemSMS og hjælp til at huske aftaler

 • Kort aktuel anamnese med objektive fund:
  • Psykopatologisk beskrivelse, herunder beskrivelse
   af aktuelle psykiatriske symptomer
  • Hvorfor ønskes patienten henvist?
 • Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
 • Tidligere psykiatrisk behandling
 • Medicin: Relevant psykiatrisk medicinanamnese. FMK skal være opdateret
 • Misbrug: Oplys om der er misbrug eller ej
 • Kendt allergi
 • Relevante sociale forhold: Familie, skole m.v.

Her beskrives kort diagnostisk mistanke – f.eks. ”XX henvises med henblik på afklaring af ADHD, autisme, depression mv.”

Beskrivelse af barnets/den unges funktionsniveau samt eventuelle ændringer i funktionsniveau, 
f.eks. i forhold til:

 • skole/arbejde
 • daglige gøremål
 • varetagelse af personlig hygiejne
 • funktion i fritiden.

Beskrivelse af søvnen.

Beskrivelse af aktuelle belastninger i skolen, hjemmet mv.

Kort beskrivelse af de tiltag, der allerede er afprøvet og effekten af disse, f.eks.:

 • støtte i skolen
 • placering i specialklasse
 • samtaler med psykolog
 • tilknytning til familieværksted

Kort beskrivelse af familien, socialt mv.

Kort beskrivelse af situationen.

 • Får barnet/den unge medicin?
 • Hvis ja, hvilke præparater? Inkl. naturmedicin
 • Hvis ingen medicin skal det fremgå.

Oplysninger om:

 • Værge
 • Behov for tolk
 • Befordring

Kort sammenfatning af foretagne undersøgelser, testresultater mv.

Blodprøver og EKG

Der bør foreligge blodprøvesvar iflg. nedenstående liste samt EKG i forbindelse med henvisning til psykiatrisk behandling. Det er nødvendigt for patientens medicinske behandling i forbindelse med det første ambulante besøg i psykiatrien. Formålet er, at patienten hurtigst muligt kan komme i gang med den relevante behandling.

I WebReq (anvendes til at registrere en laboratorierekvisition) er det muligt at vælge ”psykiatripakken”, så nedenstående anbefalede blodprøver automatisk er valgt.

Blodprøver:

 • Leukocytter
 • Neutrofilocytter
 • Monocytter
 • Basofilocytter
 • Lymfocytter
 • Eosionofilocytter
 • CRP
 • Hæmoglobin
 • Erytrocytvolumen (MCV)
 • Trombocytter
 • Kreatinin
 • Natrium
 • Kalium
 • ALAT
 • Basisk fosfatase
 • Bilirubiner
 • Albumin
 • Thyreoideaudredning
 • Glukose
 • Kolesterol (HDL + LDL)
 • Triglycerid
 • Koagulationsfaktor (II+VII+X)
 • Gamma-glutamyltransferase.

Bilag

Bilag vedlægges henvisningen:

 • psykologisk undersøgelse
 • pædagogisk observation
 • udtalelse fra skolen og lignende.

Spiseforstyrrelse

Henvisning til udredning for spiseforstyrrelser skal ske via egen læge med oplysninger om de somatiske forhold.

Der skal yderligere angives:

 • Højde, vægt, vægttab - måde vægttabet er fremkaldt (diæt, laxantia, opkastning)
 • Sygdomsvarighed
 • Gynækologisk anamnese (menarche tidspunkt, menstruationsanamnese, prævention)
 • Behandlingsmotivation.

Henvisningsskabelon til kommuner

Kommuner, der henviser børn og unge i alderen 0-17 år til psykiatrisk udredning og behandling, bedes udfylde en henvisningsskabelon. Den udfyldte skabelon sendes til afdelingens sikre postkasse - se afdelingens kontaktinformationer.

Henvisningsskabelon til kommuner, der henviser børn og unge 0-17 år (PDF)

APPFWU02V