Skip til primært indhold

Trafikfarlig medicin

Oversigt over psykofarmaka som kan påvirke kørsel. Både de med og uden rød advarselstrekant.

Mange psykofarmaka er markeret med en rød advarselstrekant, men flere er ikke. Der kan derfor være tvivl om, hvornår en læge bør udstede lægeligt kørselsforbud. Artiklen bringer anbefalinger herom for de enkelte psykofarmaka samt udvalgte andre præparater, som ofte anvendes hos patienter med psykiske sygdomme

Rød advarselstrekant

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, hvilke lægemidler som i væsentlig grad kan påvirke trafiksikkerheden, og disse er markeret med en rød advarselstrekant. Det er typer af lægemidler, som ”kan virke sløvende, berusende, påvirke din dømmekraft, koncentrationsevne samt reaktionsevne”. Effekten af disse lægemidler kan sammenstilles med at have en alkoholpromille. Markeringen med den røde advarselstrekant er dog kun vejledende.

Lægelig vurdering om kørselsforbud

Der vil altid være tale om en lægelig vurdering ift. udstedelse af kørselsforbud, uanset om præparatet er anført en rød advarselstrekant eller ej. Vejledningen om helbredskrav til kørekort angiver dog, at ved behandling med den gruppe af lægemidler vil det ofte være hensigtsmæssigt med kørselsforbud i begyndelsen af behandlingen for at kunne vurdere, om en patient bliver påvirket. Vejledningen beskriver også, at visse sygdomme, herunder psykisk sygdom, i sig selv, kan påvirke, og dermed have betydning for, om en patient vurderes egnet til at kunne køre bil på forsvarlig vis.

Oversigt over psykofarmaka med rød advarselstrekant

Psykofarmaka og udvalgte andre lægemidler med en rød advarselstrekant, og hvor der derfor, i hvert fald i starten af behandlingen, bør udstedes kørselsforbud:

Antidepressiva

Agomelatin
Esketamin

Stemningsstabiliserende

Valproat
Topiramat
Gabapentin
Carbamazepin
Oxcarbazepin

ADHD

Lisdexamfetamin
Methylphenidat
Guanfacin

Øvrige (udvalgte)

Pregabalin
Melatonin
Promethazin
Hydroxyzin
Cyclizin 

Benzodiazepiner

Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoxid
Clonazepam
Diazepam
Lorazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Triazolam
Zopiclon
Zolpidem

Den fulde liste med alle lægemidler markeret med en rød advarselstrekant kan findes via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
Lægemiddelstyrelsens liste over trafikfarlige lægemidler 

Artiklen ”Medicin og kørselsforbud” er et resumé af Sundhedsstyrelsens vejledning om helbredskrav til kørekort, med fokus på psykofarmaka.
Læs Medicin og kørselsforbud

Anbefalinger for specifikke præparater/præparatgrupper

I vejledningen er der, for nogle præparater og lægemiddelgrupper, opstillet specifikke anbefalinger, hvor lægen bør udstede et kørselsforbud. Der er en rest af psykofarmaka, som ikke direkte er nævnt i vejledningen, og som ikke er anført en rød advarselstrekant. Det gælder bl.a. SNRI, NaSSA, vortioxetin, atomoxetin og lamotrigin.

Benzodiazepiner

Det fremgår af listen, at benzodiazpiner med en halveringstid på over 10 timer ikke er forenelige med bilkørsel. For benzodiazepiner med halveringstid på 10 timer eller derunder er der endvidere opsat max doser, og kørselsforbud bør derfor udstedes, såfremt patienten benytter doser over disse.
Mens disse behandlinger pågår, bør der derfor udstedes kørselsforbud.
Benzodiazepiner:
Alle, dog fraset ved daglige doser under; oxazepam 30 mg, zolpidem 10 mg, zopiclon 7,5 mg, triazolam 0,125 mg.

Antidepressiva

Her nævnes, at der ved behandling med tricykliske antidepressiva (TCA), bør udstedes kørselsforbud ved opstart af behandlingen og ved dosisøgning, pga. virkning på histaminerge og muskarinerge receptorer (sedation, antikolinerg påvirkning). Det bemærkes, at behandling med SSRI’er ikke vurderes som præparater, der kan påvirke føreregnetheden. Det samme vurderes umiddelbart at være gældende for SNRI-præparater samt vortioxetin.
Umiddelbart bør patienter, som opstartes i behandling med mirtazapin og mianserin, vurderes ud fra samme princip som TCA’erne mhp. de sedative bivirkninger, som kan være tilstede.
Antidepressiva:
Amitriptylin, clomipramin, imipramin, nortriptylin
(Mirtazapin og mianserin)

Antipsykotika

Det gælder for alle antipsykotika, at der bør udstedes kørselsforbud ved start af behandlingen og ved dosisøgning ift. at kunne vurdere patientens reaktion på lægemidlet, herunder om patienten fx er sederet af behandlingen, eller om EPS-bivirkninger vil kunne påvirke kørslen.

Antihistaminer

Der er her tale om de sederende antihistaminer (anført med rød advarselstrekant), fx promethazin og cyclizin, hvor der bør udstedes kørselsforbud i 24 timer efter indtagelse. Fast daglig indtagelse af nævnte præparater er derfor ikke forenelig med kørsel.
Antihistaminer: promethazin, cyclizin, hydroxyzin

Antiepileptika

Der skelnes her mellem anvendelse ved epilepsi eller ved psykiske lidelser. For sidstnævnt gælder det, at speciallægen bør vurdere patientens respons, fx sedation eller psykomotorisk påvirkning ift. om der skal udstedes kørselsforbud. Lamotrigin har ikke påført en rød advarselstrekant, hvilket muligvis kan hænge sammen med, at langsom optrapning er påkrævet, og derved vil tilvænningen af bivirkninger muligvis være mildere.
Antiepileptika (her kun anført dem som oftest anvendes i psykiatrien):
Pregabalin, valproat, topiramat, gabapentin, (lamotrigin)

ADHD-medicin

Patientgruppen vurderes generelt at være i øget risiko for usikker færdsel i trafikken. Det er gældende, at der ved doser over rekommanderet, bør foretages en særlig grundig vurdering af køreegnethed.
ADHD:
Methylphenidat, lisdexamfetamin, dexamfetamin (kun indiceret hos børn), guanfacin

Angivelserne herover inddrager primært psykofarmaka og andre præparater, som ofte benyttes i psykiatrien. Et præparat, som også bør vurderes på ift. udstedelse af kørselsforbud, og som ikke er nævnt, er melatonin.

Kilder:
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsens Vejledning om helbredskrav ved kørekort
Vejledning om helbredskrav til kørekort (retsinformation.dk)
Trafikfarlig medicin (laegemiddelstyrelsen.dk)
Pro.medicin.dk

 

APPFWU01V