Skip til primært indhold

Møde d. 7. februar 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 07.02.2023

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Lisbeth D. Nielsen, Rikke Sveistrup, Anne Sigsgaard, Vibeke Nielsen, Julie Krumborg, Anette Thorup

Afbud fra: Thora Larsen (orlov), Sonja Rasmussen, Karin Byrsting, Mette Marensgaard, Lene Granløkke, Helle Sibbersen, Rie Hyseni

Referat

Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Anette

Rikke fortalte om sin baggrund for deltagelse i rådet.
Anette fortæller næste gang. 

Opsamling fra sidst 

  1. Ledige pladser i rådet, ikke flere på venteliste. Rikke tager punktet med på ledermøde.
  2. Oplægsholder fra Naturgruppen + dato for deltagelse på rådsmøde afklares i august.
  3. Psykoedukationskursus for pårørende i OPUS, 2 fra rådet deltager på afsluttende kursusdag 03.05. 


Festival - status fra arbejdsgruppen v/Sonja

Udsættes til næste møde.

Smagspanel i psykiatrien
Rikke orienterer om et dialognetværk under opstart for det psykiatriske område med repræsentanter fra Hospitalskøkken, klinikken og Patient- og pårørenderåd. Netværket mødes 2 x årligt til prøvesmagning, debat, tilfredshed og ønsker til arbejdet med mad og måltider. 

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Der er kontinuerlig opmærksomhed på nedbringelse af tvang med mange forebyggende tiltag.

Nyt OUH
Processen kører, psykiatrien overholder tidsplanen, intet nyt siden sidst.

Pressestrategi
Direktionen har sendt bekymringsbrev til regionsdirektør Jane Kraglund omhandlende bl.a. pres på belægningen i døgnpsykiatrien, stigende antal henvisninger til ambulant behandling, højt sygefravær og rekrutteringsudfordringer med øgede udgifter til vikarer til følge.

Nyt fra rådet til intranet
Rikke og Anette skriver om smagspanelet. 

Afgående og nye medlemmer
Vibeke udtræder af rådet pga. flytning. Anne og Mette udtræder ligeledes, så der er et skift af repræsentanter fra afdelingen.
Stor tak til jer alle 3 for indsatsen gennem årene.
Afdelingens nye repræsentanter er funktionsleder Gerda Olander Andersen og oversygeplejerske Anne Kamuk.

Evt. 
- Mødet den 04.04 aflyses, da det ligger i påskeugen, næste møde bliver dermed tirsdag den 06.06.23.
- Vi reviderer rådets pjece og plakat. Anette sender materiale til rådsmedlemmer og kontakter peermedarbejdere i Lokalpsykiatrien mhp. input, punktet sættes på dagsordenen i juni.

APPFWU01V