Skip til primært indhold

Mindre tvang - mere frivillighed

Forebyggelse af tvang er en af hovedindsatserne for psykiatrisygehuset i 2020 og fremad. Der er politisk og ledelsesmæssigt fokus på, at psykiarisygehuset når de nationale og regionale mål for nedbringelse af tvang. På alle afdelinger arbejdes der med sanseintegration, fysisk aktivitet, kompetenceudvikling, Safewards, patient- og pårørendeinddragelse og meget mere.

Forebyggelse af tvang

I psykiatrisygehuset er det en højt prioriteret opgave, at arbejde med at reducere mængden af tvang og sikre at behandlingsforløb i størst muligt omfang baseres på frivillighed og samarbejde.

Tvang berører nogle af de mest grundlæggende rettigheder til frihed og selvbestemmelse og kan være traumatiserende for dem der oplever det. Det er derfor helt afgørende, at mennesker ikke berøres unødigt af tvang. Der kan opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at foretage indgreb imod et menneskes vilje, hvis de bliver til fare for sig selv eller andre

Status ultimo 2020 på mål om mindre tvang

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet sin rapport om monitorering af tvang i sidste halvvår af 2020. Rapporten markerer afslutningen på det arbejde, som regionerne og Sundhedsministeriet skød i gang i 2014 for at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger og reducere øvrig tvang i psykiatrien.

Rapporten viser, at det i Region Syddanmark er lykkes at nedbringe antallet af bæltefikseringer, særligt de langvarige bæltefikseringer, markant. Denne reduktion er et resultatet af bl.a. et stort fokus på området, kompetenceudvikling omkring deeskalering og sanseintegration, forbedring af fysiske rammer og arbejde med kulturforandring.

Indsatser i arbejdet med at nedbringe tvang 2021 og frem

I 2021 og frem vil der blive sat særligt fokus på at forebygge tvangsindlæggelser. Der vil bl.a. være fokus på at styrke patientinddragelsen, den tidlige ambulante indsats, den gode dokumentation og samarbejdet på tværs af sektorer og sygehusets funktioner

Patientgrupper i særlig risiko for tvang

I de seneste år er der identificeret to grupper af patienter som er i øget risiko for tvang i regionen.

Patienter med alvorlig selvskadende adfærd er den ene gruppe. Udfordringen er kompleks og det kræver stor viden og tæt samarbejde med pårørende og netværk at forebygge tvang i denne patientgruppe. Der er igangsat kompetenceudvikling af medarbejdere i døgnafsnittene og i 2020 blev der udarbejdet et hæfte med ”Anbefalinger til behandling af selvskade”. Dette hæfte er resultatet af et samarbejde mellem medarbejdere i psykiatrien og mennesker med personlig erfaring omkring selvskade. Hæftet er udleveret til alle afsnit i regionen til inspiration og videreudvikling af praksis.

Ældre mennesker er den anden patientgruppe. De indlægges i en forvirringstilstand som er opstået på baggrund af demens eller somatisk sygdom (f.eks. en infektion) Tilstanden kan blive så alvorlig, at de bliver til fare for sig selv eller andre og tvang derfor kan blive nødvendig. Ved at anvende tvang risikerer man dog at skabe mere forvirring og angst hos den ældre. Med en tidlig og målrettet indsats kan disse tilstande ofte forebygges. Der er igangsat indsatser med henblik på at øge fokus på denne udfordring i samarbejde med de somatiske afdelinger og de praktiserende læger.

APPFWU02V