Skip til primært indhold

Midler til rejser, kongresser, kurser samt rejser til Danmark for udenlandske forskere

Kriterier og informationer om støtte til rejser, videnskabelige kongresser og symposier og kurser samt mulighed for finansiering af rejser til Danmark for udenlandske forskere.

Forskerstillinger primært knyttet til Psykiatrien i Region Syddanmark

Støtte gives til:

 • Ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark eller
 • Tilknyttede til et forskningsprojekt med basis i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Ansøgning og bilag

Ansøgningen sendes til din lokale forskningsleder eller forskningskoordinator.

Forskningsledere og forskningskoordinator skal søge om dækning af rejseudgifter, deltagelse i kongresser, kurser eller andet.

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

 • Program for arrangementet
 • Abstract af tilmeldt poster/foredrag (for kongresser og symposier)
 • Meddelelse fra arrangørerne om optagelse på kursus (gælder kun kurser)
 • Invitation som foredragsholder, accept fra arrangørerne af abstract (disse kan eftersendes)
 • Argumenter for relevansen af opholdet/kurset (gælder alle ansøgninger)

Rejser og kurser

Støtte gives til kurser inden for ansøgerens forskningsområde. Hver ansøger kan maksimalt få et tilskud på i alt kr. 18.000 om året til rejser og kurser. Det er muligt at opnå støtte til flere rejser eller kurser pr. år inden for maksimumsbeløbet.

Ansøgere prioriteres i rækkefølgen:

 1. Ph.d.-studerende
 2. Kliniske assistenter med mere end 1 års ansættelse
 3. Forskningsassistenter med mere end 1 års ansættelse
 4. Andre

Tilskud til rejser og kurser ydes efter følgende regler:

 • Fuld rejsegodtgørelse, den billigste og rimelige rejseform
 • Fuldt kongres- eller kursusgebyr
 • Støtte til opholdsudgifter
 • Det totalt ansøgte beløb overstiger 2.000 kr.

Billigste befordringsmidler skal i videst mulige omfang benyttes til rejser, der godtgøres af det offentlige. Det er ikke afgørende, om tog eller fly anvendes. Benyttelse af andet befordringsmiddel, herunder benyttelse af eget befordringsmiddel, er tilladt, når særlige forhold taler derfor.

Foregår flere møder i forlængelse af hinanden, skal der indsendes særskilte ansøgninger.

Rejsearrangør Via Egencia

Brug af en rejsearrangør letter forskeren i forhold til bestilling og de efterfølgende administrative processer. Rejsearrangøren kan stå for hele bestillingen og sender fakturaen direkte til den konto, der skal betale udgiften.

Bestilling af rejser og hotelophold kan ske gennem rejsearrangøren Via Egencia. Det gælder både for rejser i ind- og udland.

Til forskningsrelaterede rejser, som er godkendt af forskningsleder eller –koordinator, kan EAN 5798-0025-70571 anvendes. Administrationens kundenummer er 49103.

Kontakt

Egencia

Rejsearrangør


70 70 81 25

Videnskabelige kongresser og symposier

Støtte ydes til videnskabelige kongresser og symposier ud fra flg. krav:
symposier indenfor ansøgerens forskningsområde og med dokumenteret aktiv deltagelse med foredrag eller poster. Ansøger skal være den, der præsenterer arbejdet, dvs. foredragsholder eller præsenterende forfatter på poster.
Rejser med tilknytning til definerede og veldokumenterede forskningsprojekter, f.eks. i forbindelse med deltagelse i netværksdannende forskemøder. Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold, maks. 1 A4-side.

Rejser til Danmark for udenlandske forskere

Kriterierne for brug af rammen til rejser til Danmark for udenlandske forskere er:

 • Samarbejde i forhold til en forskningsenhed eller
 • En gruppe af forskere med tilknytning til konkrete forskningsprojekter.

Det er kun i begrænset omfang muligt at bruge denne pulje til samarbejde mellem en udenlandsk forsker og én enkelt forsker i Danmark.

Rammens størrelse til finansiering af udenlandske forskeres rejse til Danmark (t/r) og ophold er flg.:

 • Forskningsleder/-koordinator kan årligt disponere over.18.000 kr.
 • Forskningslederne for de 2 universitetsfunktioner og Den fokuserede Forskningsenhed kan årligt disponere over 36.000 kr.

Administrationen orienteres om besluttet forbrug fra denne ramme på mail.

Midlerne refunderes til de afholdte udgifter ved at udfylde en afregningsblanket, som vedlægges dokumentation for samtlige udgifter samt kvitteringer for betalingerne.

APPFWU01V