Skip til primært indhold

Søg midler til forskningsprojekt - Patienten i fokus

Psykiatriens Forskningsfond støtter forskningsprojekter, der spænder bredt fra sandkasse til eliteforskning og fra epidemiologisk til translationel forskning. Der kan ansøges om midler til forskningsprojekter under 2 ansøgningsrunder årligt.

Støtte til forskningsprojekter

Psykiatriens Forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter, der er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark. Alle med tilknytning til Psykiatrien i Region Syddanmark kan ansøge om forskningsmidler. Den enkelte forsker kan være hovedansøger på flere ansøgninger, men antallet af ansøgninger vil indgå i bedømmelsesudvalgets prioritering.

Der kan ikke søges bevillinger med tilbagevirkende kraft.

Alle projektansøgninger, som søger midler i Psykiatriens Forskningsfond, skal indhente et samtykke fra den afdelingsledelse, hvor projektet skal have tilknytning til, og uploade det underskrevne samtykke i e-fonds systemet sammen med ansøgningen.

Patient- og pårørendeinddragelse

Psykiatriens forskningsstrategi sætter patienten i centrum. Psykiatriens Forskningsfond har derfor besluttet, at ansøgere til Psykiatriens Forskningsfond skal beskrive, hvordan man vil inddrage patienter og pårørende i deres forskningsprojekter.

Patienter og pårørende kan inddrages i alle trin af forskningsprocessen:

 • I planlægningen (idéudvikling og problemformulering)
 • I projekt gennemførelsen
 • I formidlingen

Konkrete og afgrænsede forskningsprojekter

Psykiatriens Forskningsfond støtter aktiviteter i tilknytning til konkrete, afgrænsede forskningsprojekter og forskningsansættelser, herunder: præ – ph.d. – projekt, ph.d. – projekt, præ – postdoc - forløb, postdoc – projekt/forløb og andre seniorforskningsprojekter.

Psykiatriens Forskningsfond støtter ph.d. – projekter og forskeransættelser ifm. konkrete projekter/forløb efter faste modeller, som ansøgeren skal gøre sig bekendt med for at udregne det beløb, der kan ansøges om.

Desuden gælder det for ph.d.-projekter, at de som minimum skal være indsendt til bedømmelse ved ph.d. –skolen (SDU), inden ansøgningen sendes til Psykiatriens Forskningsfond. Dokumentationen for indsendelse eller godkendelse fra SDU skal uploades i ansøgningen til Psykiatriens Forskningsfond.

Ansøges der om et ph.d.- projekt, som gennemføres i løbet af flere end de 3 år (og kombineres med klinisk praksis), skal der også vedlægges følgende:

 • Faglig/metodemæssig begrundelse for den længere periode.
 • Hvis ansøgeren til et ph.d.-projekt er en yngre læge som vil kombinere ph.d.- forløbet med speciallægeuddannelsen, skal der indsendes en godkendt plan for hele uddannelsesforløbet og den planlagte kliniske funktion. Den godkendte plan for hele forløbet underskrevet af relevante afdelingsledelser uploades i ansøgningen.

Psykiatriens Forskningsfond støtter præ- ph.d.- projekter med maks. 2 måneders løn (1 måned til artikelskrivning og 1 måned til skrivning af ph.d. – protokol).

I ansøgningen om præ-ph.d.- projektet skal der i projektbeskrivelsen tages stilling til protokollens gængse punkter dvs. formål, metode m.m.

Midlernes anvendelse

Forskningsmidlerne kan bruges til:

 • VIP-løn, herunder frikøb, løn og stipendier i forbindelse med de øverst nævnte projekter/ansættelser, eller korte frikøbsperioder af Psykiatriens ansatte forskere til bearbejdelse af eksisterende materiale med henblik på publikation. Bemærk: Der kan ikke ansøges om midler til statistisk bistand, da der kan rekvireres en statistiker i Forskningssekretariatet.
 • TAP-løn, herunder fx sekretær bistand, kliniske tjenesteydelser, konsulenthonorar.
 • Driftsudgifter, herunder fx vederlag til forsøgspersoner, udgifter i forbindelse med inddragelse af patienter og pårørendes (kørsel, o.l.), licenser, data, serviceydelser, og mindre apparatur.

Undtaget fra støtte

Undtaget fra støtte:

 • Permanente aktiviteter som fx faste driftstilskud eller oprettelse af faste stillinger.
 • Rejser, deltagelse i konferencer, symposier m.m. (der henvises til en adskilt ”Rejsepulje” under Psykiatriens Forskningsfond).
 • Projekter, der ikke er forskningsprojekter (dvs. projekter under diplom- eller masteruddannelser).
 • Overhead og revision (kan dog bevilges under særlige forudsætninger). 

Ansøgningsproceduren

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-fond.

Ansøgningsskema til støtte til forskningsprojekter.

Ved korrekt afsendt ansøgning vil ansøger modtage en svarmail fra fonden.

Spørgsmål vedr. puljen og ansøgningsskemaet kan rettes til:

Ewa Lizis-Younes

Specialkonsulent - Udviklingsplan og Psykiatriens forskningsdag

Økonomi og Planlægning, Administrationen


51 77 90 94

Ansøg Psykiatriens Forskningsfond

I løbet af 2022 arbejdes der på at udmelde datoer for ansøgninger.

Brug e-fonds elektroniske ansøgningsskema for at søge om forskningsmidler.

Behandlingsproces og vurderingskriterier

Alle indkomne projektansøgninger vurderes ud fra projekternes forankring i Psykiatrien i Region Syddanmark og de formelle administrative krav. De ansøgninger, der opfylder alle ansøgningskriterier (dog ikke ph.d.-projekter, som bedømmes af SDU’ ph.d.-skolen og præ-ph.d.- projekter, som i sagens natur ikke har færdigudarbejdede protokoller), vil blive bedømt af et eksternt forskningsfagligt bedømmelsesudvalg.

Alle projekter bliver desuden behandlet/kommenteret og bedømt (i tilfælde af præ-ph.d.-projekter eller sandkasseprojekter med budget under 50.000 kr.) af Psykiatriens Forskningsudvalg. Uddelingsmøde og den endelige behandling af ansøgninger og afgørelser om støtte/afslag afholdes af Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning.

Vurderingskriterierne af ansøgningerne til Psykiatriens Forskningsfond

Videnskabelige kriterier:

 • Forskningskvalitet og originalitet
 • Projektets problemformulering, teoretiske grundlag og de foreslåede metoders egnethed
 • Ansøgerens og andre tilknyttede personers videnskabelige kvalifikationer
 • Forskningens gennemførlighed
 • Forskningens etiske aspekter
 • Det foreslåede budget sammenholdt med indholdet
 • Videnskabelige perspektiver

Formidling

Som nævnt i Region Syddanmark forskningsstrategi på det psykiatriske område, skal det være tydeligt for alle, at der drives forskning af høj international standard i Psykiatrien i Region Syddanmark. Derfor ligger der også et krav til ansøgeren om, at forskningsprojekter, der støttes af midler fra Psykiatriens Forskningsfond, skal formidle resultater gennem videnskabelige publikationer.

Som en del af forskningsprojektet skal ansøgeren være indstillet på at deltage i en række formidlingsaktiviteter, der har til formål at synliggøre den psykiatriske forskning i Region Syddanmark. Ansøgeren forpligter sig også til at bidrage med input til årsberetningen.

APPFWU02V