Skip til primært indhold

Barnets tarv

Kan det forsvares at sende et barn hjem til forældrene i weekenden, når barnets symptomer forværres betydeligt derved?

Etisk dilemma

Med psykiatriens værdier for øje er det ansvarligt, fagligt og respektfuldt at reagere på et barns manglende behandlingsrespons og forværring i forbindelse med weekendophold.

Fagligt, men også etisk set, bør forholdene i weekenden derhjemme afklares, da det har betydning for barnets velfærd. Endvidere vil det gavne udredningen af sygdomsbilledet at observere, hvad der sker, når barnet ikke kommer hjem. Vil det ændre symptombilledet og dermed måske også behandlingen? Dette vil tale for, at barnet bliver i psykiatrisk regi indtil udredning har fundet sted eller de sociale myndigheder træder til.

Pligtetisk

I et velfærdssamfund skal vi værne om de svage og sårbare. Det taler for, at sagen bør undersøges til bunds - uanset hvad det medfører af omkostninger. Dette vil tale for afklaring med de sociale myndigheder. Og sker der ikke noget, kan en klage til den sociale ankestyrelse komme på tale. 

Dydsetisk

Udover faglige observationer og viden bør fornemmelser for, hvad der vil være bedst i situationen, inddrages. Først og fremmest - en dialog med sociale myndigheder, da mistanken om, at der foregår noget uhensigtsmæssigt i hjemmet må afklares. Skal barnet blive i behandlingspsykiatriens regi, indtil der er en afklaring, må det ske under hensyntagen til de konsekvenser, det måtte have for barnet. Dette må vejes op imod konsekvenserne af fortsat at komme hjem.

Ingen handlemuligheder er fremkommet som er indlysende. Frustrationen øges yderligere af, at der er andre instanser indblandet, hvis område vi ikke kan råde over. Det er ikke en sag der kan løses af psykiatrien alene. Den kræver et tæt samarbejde med de sociale myndigheder.

Diskursetik

I denne sag kan det give mening at se på Habermas diskursetik, der går ud på at fremme en åben og tvangfri dialog og gennem denne komme frem til en konsensus. Da der hersker megen tvivl om,

hvor de involverede parter står, er dette en af vejene at gå. Der må dialog til for at få en afklaring. Det er nødvendigt for, at barnets tarv kan varetages bedst muligt.

Kan det forsvares at sende et barn hjem til forældre i weekenden, når barnets symptomer forværres betydeligt derved?

NEJ

  • Det er ikke i orden at sende et mindreårigt barn hjem til forhold, der er under mistanke for at krænke barnets integritet, værdighed og sårbarhed.
  • Fordi barnet fysisk giver udtryk for ikke at ville hjem (derved krænkes barnets integritet og respekt for pågældendes ønske).
  • Fordi det tilsyneladende ikke bringer barnet noget godt, men skader sygdomssituationen at komme hjem.
  • Beholder vi barnet, kan vi observere, om symptomerne ændrer sig. Det kan muligvis lette udredningen og dermed fremme bedst mulige behandling.

JA

  • Fordi der ikke er muligheder for at beholde barnet i psykiatrisk regi uden, at det bliver et ressourcespørgsmål.
  • Fordi det vil være belastende for en sårbar mindreårig at være på en psykiatrisk afdeling eller flyttes længere væk til anden region.
  • Fordi der ligger et retfærdighedsprincip til grund for ikke at tilbyde særordninger i form af at åbne op for at ansætte personale til en enkelt patient i weekenden, når der er andre muligheder.

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

Kontakt

APPFWU01V