Skip til primært indhold

Patient målgruppen for henvisning af voksne 18+

En overordnet oversigt over hvornår henvisning til psykiatrisygehuset af voksne på 18 år og op efter kan være relevant. Patientens symptomer er opdelt i 5 sværhedsgrader i en oversigt, der angiver niveauet af behandlingen.

Find patientens behandlingsniveau i oversigten over målgrupper

 

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Symptomer
Sværhedsgrad
af symptomer

Ingen tegn på psykisk sygdom eller meget let sygdomsgrad

Moderat sygdomsgrad

Svær sygdomsgrad

Meget svær sygdomsgrad

De mest alvorligt syge patienter

Funktions-niveau
Belastningsgrad

Velfungerende socialt, i job og fritid eller normalt fungerende med let forstyrrelse enten socialt eller i job.

Moderat forstyrrelse enten socialt eller i job – eller nogen forstyrrelse i begge

Svær forstyrrelse enten socialt eller i job – eller moderat forstyrrelse i begge

Meget udtalt nedsættelse socialt og i job

Ekstrem nedsættelse på alle områder (socialt, i job og fritid)

Risikoadfærd
Adfærd præget af ustabilitet, selvskade, selvmordrisiko, trusler mv.

Ingen

Minimal risikoadfærd

Eksempler på risikoadfærd og ustabilitet i adfærd

Udtalt risikoadfærd og betydelig ustabilitet

Høj risikoadfærd, med fare for sig selv og/eller andre

Behandling
Tidligere behandlings-forløb evt. behandlings-resistens

Ingen tidligere behandlingsforløb

Enkelte tidligere forløb med godt resultat

Enkelte tidligere forløb med varierende resultat

Tidligere forløb med overvejende dårligt resultat (behandlings-resistens)

Tidligere forløb uden resultat
(behandlings-resistens)

Behandlings-regi

Ikke hospitalsbaseret

Sjældent hospitalsbaseret

Ofte hospitalsbaseret

Oftest hospitalsbaseret

Hospitalsbaseret

Behandlings-niveau

Varetages i primærsektor, mulighed for specialistrådgivning ved speciallæge i psykiatri

Primærsektor, mulighed for specialistrådgivning ved speciallæge i psykiatri

Henvisning til psykiatrien

Henvisning til psykiatrien

Henvisning til psykiatrien

 

Behandlingstilgang til patient målgrupper

Grad 1 og 2 anvises til alternative behandlings- og støttemuligheder:

 • Headspace - op til 25 år
 • Internetpsykiatrien
 • Center for Seksuelt Misbrugte (CSM)
 • Kommunalt tilbud

Grad 3 kræver muligvis en tværfaglig indsats i psykiatrien: 

 • Pakkeforløb
 • Standardiseret forløb

Grad 4 kræver ofte en tværfaglig indsats i psykiatrien:

 • Pakkeforløb
 • Evt. forløb i regionsfunktion eller højt specialiseret funktion
 • Indlæggelse

Grad 5 kræver ofte en tværfaglig indsats i psykiatrien: 

 • Evt. ambulant, dog ikke pakkeforløb eller andet standardiseret
 • Regions- eller højtspecialiseret funktion
 • Indlæggelse

Diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser

I de diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser findes en detaljeret beskrivelse af udvalgte diagnosegrupper inddelt efter grader svarende til nedenstående skema. Dokumentet benyttes af sygehusets visitatorer, når de gennemgår og vurderer indkomne henvisninger.

Hent diagnosespecifikke målgruppebeskrivelser med udvidede symptombeskrivelser (åbner som PDF)

Visitation i psykiatrien

Psykiatrisygehusets visitatorer vurderer sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet ud fra det materiale, der er i henvisningen. Herunder om patienten tilhører den hospitalsbaserede psykiatri, eller om patienten kan blive bedre hjulpet i andet regi. Som udgangspunkt visiteres patienter til en afklarende samtale med mindre patienten klart falder uden for målgruppen, eller såfremt det ikke er muligt for visitator at vurdere hvorvidt patienten tilhører målgruppen på baggrund af indholdet i henvisningen.

Hjælp til henvisningsgrundlag

Den overordnede målgruppebeskrivelse for psykiatrien er beregnet til at understøtte sygehusets visitatorer og samarbejdet med henvisende samarbejdspartnere i almen praksis og kommuner. Såfremt henviser er usikker på henvisningsgrundlaget, er der mulighed for at kontakte psykiatrisygehusets specialistrådgivning for at få sparring og rådgivning om bedste fremgangsmåde.

§66 - Hurtig psykiatrisk vurdering ved speciallæge i psykiatri

I dele af regionen vil hurtig psykiatrisk vurdering ved en privatpraktiserende psykiater være en mulighed for patienter på18 år og op efter. Det er dog ikke alle steder i regionen et reelt alternativ til psykiatrisygehusets psykiatriske vurdering, og der kan være meget lange ventetider på grund af et begrænset antal praktiserende psykiatere. I disse tilfælde kan det give god mening at sende en henvisning til psykiatrien.

Læs mere om §66 - hurtig psykiatrisk vurdering på sundhed.dk

APPFWU02V