Skip til primært indhold

Møde d. 10. juni 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 10. juni 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

 • Tidspunkt: 10. juni 2024 k. 15.30 - 17.00
 • Sted: Lokale 58.109

Deltagere og afbud

 • Deltagere: Lykke Bay Marcussen, Susan Ansbjerg, Helle Christiansen, Bibbi From, Line Stein, Flemming Larsen, Line Buch Oertel
 • Afbud fra: Anne Hvidberg, Gitte Tybjerg

Referat

 

1)    Orientering v. Lykke Bay Marcussen

”Postkasse” til Patient- og pårørenderådet:

Der har tidligere været fysiske postkasser på sengeafsnit og i lokal psykiatrier, uden at disse blev benyttet.

En postkasse kan være vigtigt i forhold til synliggørelse af rådets funktion og giver mulighed for, at patienter og pårørende kan sende spørgsmål ind til drøftelse i rådet. Derfor er det besluttet, at denne funktion kan ligge på Patient – og pårørenderådets side på PA Aabenraas hjemmeside.

På hjemmesiden fremgår der nu henvisning til link, hvor patienter og pårørende har mulighed for, at stille spørgsmål til drøftelse i Patient- og pårørenderådet. 

 

2)    Patient- og pårørenderådets fremtidige form

Rekruttering:

Rekruttering af nye medlemmer til rådet er en udfordring. Drøftelse omkring vigtigheden i, at vi kan vise udadtil, hvad der arbejdes med i rådet. Da rådet kun består af få medlemmer kan det være en udfordring at udarbejde projekter, som ofte kæver flere medlemmer.

Reklame for rådet:  

 • Der er lavet nye pjecer for Patient- og pårørende rådet, som er uddelt på sengeafsnit og i lokal psykiatrierne.
 • Der er forslag om, at lave en plakat for rådet om kan hænges op – der er tidligere blevet taget et billede af rådet, dette skal opdateres såfremt at det skal fremgå på plakaten. Der er lavet et udkast til plakat, som sendes ud med referatet.
 • Susan har skrevet rundt til patientforeninger
 • Forslag om at medlemmerne kan bære badges ved eksempeltvis psykinfo arrangement, der er sidste arrangement ultimo juni.
 • Afholde åbent hus arrangement
 • Afholde arrangement i samarbejde med Psykinfo og I forbindelse med jobmesser. Video som en del af jobopslag mm.
 • Pårørende aften/eftermiddag: forslag om patientfortælling fra medlemmerne, og medarbejder perspektiv – i samarbejde med Psykinfo med invitation i Psykinfo kalenderen.
 • Forslag om at lave en video til skærme til venterum i FAM, AMB. Line undersøger ved administrationen, om der i forvejen er lavet en video. Hvis ikke, er der mulighed for at vi kan lave en video lokalt.
 • Vi har kendskab til, at andre Patient- og pårørenderåd har afholdt temadag/eftermiddag med drøftelser, patientfortællinger mm. Bedre psykiatri var deltagende, medlemmer tog deres pårørende med, medarbejdere blev inviteret. En temadag drøftes på næste møde og arrangeres i 2025.

Ovenstående kan være med til, at rådet kan blive mere synlig, sideløbende med at rekruttere nye medlemmer.

 

Ny Formand og Næstformand i Patient- og pårørenderådet:

Afdelingsledelsen i Psykiatrisk afdeling Aabenraa er interesseret i, at have et velfungerende og synligt Patient- og pårørenderåd og vil gerne understøtte en af posterne som formand eller næstformand.

Det besluttes at rådets nye Formand og Næstformand er:

Formand: Lykke Bay Markussen / Klaus Müller-Nielsen

Næstformand: Flemming Larsen

 

Beskrivelse af funktionerne som formand og næstformand skrives ind i kommissoriet

 

Årshjul:

Det foreslås at rådet fremadrettet kan have et årshjul, hvor faste arrangementer kan fremgå. Dette eksempelvis: Temadage, Åbent hus arrangementer og ”Hvad er vigtigt for dig” dagen, som afholdes hvert år d. 6 juni. Derudover opfølgning på besvarelserne fra dagen.

 

3)    Helle Christiansen – oversygeplejerske FAM, Mobilskadestue besvarer spørgsmål fra Patient- og Pårørenderådet jf. referatet fra seneste møde i februar 2024.

Spørgsmål:

Patienter som ikke i forvejen er tilknyttet psykiatrien/lokal psykiatrien, kan opleve det vanskeligt, at blive indlagt. Det opleves at de må vente alt for længe inden, at der er mulighed for, at få hjælp. bliver langt dårligere end det havde været nødvendigt. Hvordan kan det forebygges/undgås?

Helle gennemgik den procedure, som medarbejdere skal spørge ud fra, når en borger ringer til FAM.

Helle understreger at alle altid må ringe til FAM – og at de arbejder ud fra udtrykket: ”Ingen afvisning, uden anvisning”, som betyder at medarbejderne skal være behjælpelig med at guide borgeren i retning af den hjælp/tilbud, som kunne være hensigtsmæssigt i den enkeltes situation, såfremt at det ikke er indlæggelse som er relevant.

FAM får i gennemsnit 114 opringninger dagligt. Der sidder 2 medarbejdere klar til at tage telefonen.

FAM kan ikke henvise til LP – dette skal ske via egen læge.  

Yderområderne har ikke døgndækkede tilbud og telefonisk kontakt – hvorfor det oftest er kontakt til FAM der henvises til.

Man kan som borger/patient henvende sig til oversygeplejerske Helle. Alternativt lave en klage, således at de i FAM kan se nærmere på de problematikker, som eventuelt opstår.

Det primære fokus i FAM, er det mest akutte – HER OG NU.

Det kan også være svært at komme ind, patienten følges for længe ved egen læge og bliver for dårlig inden henvisning til LP. 

At blive tilknyttet Mobil skadestue er også en mulighed fra FAM. Mobil skadestue dækker samtlige fire optage kommuner

 

4)    Eventuelt

Boblberg/ Røde Kors - Digitale fællesskaber for ensomhed, udsatte og sårbare:

Det er afhængigt af om den enkelte bopælskommune har tilkøbt adgang til tjenesten. Hvorfor det kan blive ulige for patienterne fra fire optage kommuner, om de kan få adgang, uden selv at skulle betale.

Det bliver besluttet af rådet, at det på baggrund af ovenstående, skal være op til kommunerne, at henvise til denne tjeneste.

 

5)    Møder efteråret 2024

 • 30/9 kl. 13.30-15.00
 • 4/11 kl. 13.30 -15.00

Mødet afholdes begge datoer i lokale: 58.019

 

 

 

APPFWU01V