Skip til primært indhold

Opfølgning på behandling med psykofarmaka

Oversigt over anbefalinger og krav til monitorering ved psykofarmakologisk behandling.

Psykiatriens Medicinrådgivning har udarbejdet en oversigt over anbefalinger og krav til monitorering ved psykofarmakologisk behandling. Oversigten er tiltænkt almen praksis. 
Materialet er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt kliniske retningslinjer for de enkelte sygdomsgrupper.
Produktresumeerne er grundlaget for de anbefalinger om monitorering der gælder specifikke præparater.
Det fulde dokument [DOC], samt en printvenlig oversigt kan rekvireres ved henvendelse til Psykiatriens Medicinrådgivning.

OBS! Dokumentet og denne hjemmeside står overfor en gennemgående revidering i sommeren 2024!

Oversigten herunder er et sammendrag af dokumentet ”Inspiration til instruks for opfølgning på behandling med psykofarmaka i almen praksis”.

Et lignende dokument er udarbejdet til Psykiatrien, Monitorering af bivirkninger til psykofarmaka dokument ID 675224. 

 

Lægemiddelgruppe Antidepressiva ADHD medicin Benzodiazepiner Antipsykotika

Stemningsstabiliserende

(bipolar lidelse)

Opstart Speciallæge i psykiatri ved TCA, MAO behandling, behandling af børn og unge under 25 år med depression.
Måling af EKG, elektrolytter (natrium) inden opstart og 1-3 mdr efter (særligt hos ældre).
Speciallæge
Se [DOC].

Som udgangspunkt kun ordination ved personlig konsultation. Tidsbegrænset anvendelse. Forsigtighed ved ordination til ældre og tidligere misbrugere. Bør ikke ordineres til demente. Vær opmærksom på regler vedr. kørekort. [DOC] Screening ved opstart.
Unge under 18 år skal opstartes i psykiatrien.
Opstart i psykiatrien.
Se [DOC]
Vedligeholdelses-behandling og opfølgning

Revurder behov for fortsat behandling. Lavest mulige effektive dosis bør tilstræbes.
Behandlingsplan fra psykiatrien bør foreligge ved behandling med TCA. Årlig serummonitorering anbefales.

 

Centralstiumulantia og atomoxetin:
Årligt: Effekt af behandlingen.
Kontinuerligt (min. hver 6. måned eller ved hver konsultation):
blodtryk og puls, vækst (børn), psykiatrisk comobiditet, bivirkninger
Overvågning af risiko for afhængighed, forkert brug og misbrug.
Se [DOC]
Behandling bør ikke vare længere end 1-2 uger ved søvnproblem og højst 4 uger ved angst. Receptfornyelse bør som udgangspunkt kun ske ved personlig konsultation. Årlig kontrol ved langtidsbehandling. Kan varetages af praktiserende læge efter behandlingsplan udarbejdet af psykiatrien.
Årlig screening for metabolisk syndrom. [DOC]
Årskontrol i de tilfælde praksis er ansvarlig for opfølgning.
Behandlingsplan fra psykiatrien bør foreligge.
Opgavefordeling praksis-psykiatrien se [DOC]
Særlige opmærksomheds-punkter for udvalgte præparater
(se boks herunder)
Agomelatin (Valdoxan)
Clomipramin
Duloxetin
Fluoxetin
Imipramin
Venlafaxin
Methylphenidat.
Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering da dette både kan afsløre depression og kronisk hyperaktivitet. Nogle patienter har brug for en langvarig opfølgning. Ekstra OBS ved psykiatrisk co-morbiditet. Information til patienten om øjeblikkelig kontakt til læge ved priapisme.
Clobazam Chlorprothixen
Clozapin, specialistbehandling se [DOC]
Quetiapin
Aripiprazol
Lamotrigin
Lithium
Valproat
Metabolisk screening

Amitriptylin
Mirtazapin
Mianserin

- - Alle Lithium
Valproat
EKG Det anses som god klinisk praksis med årlig monitorering for alle antidepressiva. Atomoxetin (Strattera) ved samtidig behandling med QT-forlængende præparater
Guanfacin (Intuniv) frarådes samtidig behandling med QT-forlængende præparater pga. pulssænkende effekt.
- Alle
Især risikopræparater for QT-forlængelse
Lithium

 

Antidepressiva  
Agomelatin (Valdoxan) Leverfunktion bør kontrolleres før initiering af behandling, efter omkring 3 uger, 6 uger, 12 og 24 uger. Når dosis øges, skal undersøgelse af leverfunktionen igen foretages med samme hyppighed som ved initiering af behandlingen.
Clomipramin * Forud for behandling anbefales det at undersøge blodtryk, da patienter med postural hypotension eller labil cirkulation kan opleve blodtryksfald. Jævnlig tandlægekontrol anbefales. Ved længerevarende behandling anbefales periodiske laboratorieværdier og monitorering af symptomer, som feber og ondt i halsen, på grund af risiko for leukopeni og agranulocytose.
Duloxetin Hos patienter med kendt hypertension og/eller anden hjertelidelse anbefales det at blodtrykket monitoreres, særligt i løbet af den første måned af behandlingen. Ved ukontrolleret hypertension er duloxetin kontraindiceret.
Fluoxetin Vær opmærksom på, at fluoxetin har mange interaktioner, både med psykofarmaka og somatiske lægemidler.
Imipramin* Jævnlig tandlægekontrol anbefales, pga. mulige konsekvenser fra mundtørhed.
Venlafaxin Alle patienter bør screenes for højt blodtryk, og eksisterende hypertension skal være kontrolleret, før behandlingen sættes i gang. Efter påbegyndelse af behandling og efter dosisforhøjelser bør blodtrykket kontrolleres regelmæssigt.
Det skal overvejes at måle serumkolesterolniveauet under langvarig behandling.
Patienterne skal informeres om vigtigheden af god tandhygiejne.

* opstart kun af specialist

Stemningsstabliserende  
Lamotrigin Anvend tabellen i produktresumeet om startdosis og dosisøgning.
Alle patienter, der får hududslæt, skal straks undersøges, og lamotrigin skal seponeres med det samme, medmindre det med sikkerhed kan udelukkes, at udslættet er relateret til lamotriginbehandling. Patienterne bør også orienteres om andre symptomer på forstyrrelser i immunsystemet og om omgående at søge lægehjælp hvis disse forekommer. Risikoen for udvikling af SJS, TEN eller HLH er størst de første uger af behandlingen.
Lithium Serum-lithium og kreatinin hver 3. -6. måned alt efter patientens alder og kompleksitet. Samt TSH 1 – 2 gange om året. Årligt: EKG, vægt, natrium, kalium, calcium og TSH.
Ekstra kontrol af serum-lithiumkoncentrationen er nødvendig ved recidiv, svære bivirkninger, interkurrente sygdomme, tilstande eller behandlinger, der medfører ændret væske- og elektrolytbalance, herunder behandling med diuretika.
Valproat (Delepsine) Valproat bør ikke anvendes til små piger, piger i teenagealderen, kvinder i den fødedygtige alder og gravide kvinder, medmindre andre behandlinger er ineffektive eller ikke tolereres pga. det høje teratogene potentiale og risiko for udviklingsforstyrrelser hos spædbørn, der har været eksponeret for valproat in utero. Det anbefales at monitorere blodtallene, herunder trombocyttælling, blødningstid og koagulations-prøver, før iværksættelse af behandling og før kirurgiske og dentale indgreb samt i tilfælde af spontane hæmatomer eller blødninger. Leverfunktionen skal monitoreres før behandlingsstart og derefter med jævne mellemrum i det første halve år af behandlingen. Patienten skal orienteres om symptomer på leverskade. Patienter bør informeres om muligheden for vægtforøgelse i begyndelsen af behandlingen og de nødvendige forholdsregler skal tages for at minimere dette.
Antipsykotika  
Chlorprothixen Periodisk monitorering af elektrolytter anbefales. Patienter skal informeres om at søge akut lægehjælp i tilfælde af tegn og symptomer på priapisme.
Quetiapin Patienter skal informeres om omgående at indberette tegn/symptomer på agranulocytose eller infektion (f.eks. feber, svaghed, letargi eller ondt i halsen) på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen med quetiapin. Hos sådanne patienter skal der omgående foretages tælling af hvide blodlegemer og absolut neutrofiltælling, især hvis der ikke er disponerende faktorer. Der er rapporteret om tilfælde af forkert brug og misbrug. Der skal udvises forsigtighed, når quetiapin ordineres til patienter med alkohol- eller narkotikamisbrug i anamnesen
Aripiprazol Den ordinerende læge bør specifikt spørge ind til udvikling af nye former for trang (fx hasardspil, sex, indkøb, overspisning).
Paliperidon Patienter skal informeres om at søge akut lægehjælp i tilfælde af tegn og symptomer på priapisme.

Clobazam (Frisium). I den første periode efter ordination (indtil 8 uger) bør lægen være særlig opmærksom på at observere for Steven Johnson Syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Generelt bør patienter i behandling med psykofarmaka overvåges for selvmordstanker og –adfærd og patienten bør vejledes i at søge lægefaglig rådgivning hvis der opstår tegn herpå. 

Hvis du ønsker materialet tilsendt i pdf-format kan det ske ved henvendelse til Psykiatriens Medicinrådgivning.

Psykiatriens Medicinrådgivning

Du kan altid skrive til os på denne mail


APPFWU01V