Skip til primært indhold

Oversigt over depot-antipsykotika

Oversigt over depot-antipsykotika

Forud for opstart med depot-antipsykotika gælder det, at patienten initialt skal behandles med peroralt antipsykotikum for at påvise tolerabilitet og respons. 

Oversigten for de antipsykotika, som findes i en depotformulering, følger under billedet. 

Yderligere information, som er anført i produktresuméet, er angivet herunder:

  • Haloperidol: I visse tilfælde kan det være nødvendigt at justere doseringsintervallet. Det kan overvejes at supplere med haloperidol tabletter i forbindelse med skift til Serenase Dekanoat, ved dosisjustering eller i perioder med forværring af psykotiske symptomer (baseret på individuelt patientrespons). Den samlede totale dosis af haloperidol fra begge formuleringer må ikke overstige den tilsvarende maksimale orale haloperidoldosis på 20 mg/dag. Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 15-40 nmol/L.
  • Olanzapin: Der er forekommet postinjektionssyndrom med symptomer som ved overdosering - i de fleste tilfælde bl.a. bestående af sedation og/eller delirium. I alle tilfælde sås fuldstændig bedring inden for 24-72 timer. Syndromet ses i sjældne tilfælde (< 0,1% per injektion) inden for 1 time efter injektionen og i meget sjældne tilfælde (< 0,01% pr. injektion) efter 1-3 timer. Udlevering NBS, som betyder at det kun må ordineres af læger på specialeafdelinger (psykiatri). Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 25-150 nmol/L.
  • Perphenazin: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 2-6 nmol/L gældende i hele doseringsintervallet.
  • Zuclopenthixol: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 8-30 nmol/L efter 5-7 dages behandling
  • Flupenthixol: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 2-8 nmol/L ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.
  • Paliperidon: OBS pga. depotvirkningen kan patientens respons evt. først ses efter flere måneder. Vejledende terapeutisk interval for plasmakoncentrationen er 47-120 nmol/L
  • Risperidon: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 50-200 nmol/L.

Rådgivning omkring skift fra antipsykotisk depotbehandling

Rådgivning om missede doser kan i mange tilfælde findes i produktresumeerne, eller der kan rettes henvendelse til Psykiatriens Medicinrådgivning.

Hvor skift til depot antipsykotika kan foretages ud fra beskrivelserne i ovenstående og uddybende i produktresumeerne, er skift fra depot-antipsykotika oftest noget mere kompliceret. Dette primært pga. den lange varighed, inden antipsykotikum fra depotbehandlingen er helt elimineret. Rådgivning omkring skift fra depotbehandling kan fås hos Psykiatriens Medicinrådgivning. 

Kontaktinformation: Psykiatriens Medicinrådgivning.

Skema over depot antipsykotika 

  Dosis og doseringsinterval  Opstart  Effekt efter injektion og til elimination
Aripiprazol
(Abilify Maintena)
400 mg pr. måned
Min. 26 dage mellem hver injektion
Efter 1. injektion skal den perorale behandling fortsættes i 14 dage med 10-20 mg aripiprazol dagligt.
Ved bivirkninger overvej dosisreduktion til 300 mg/4. uge. 
Terminal plasmahalveringstid 30-46 dage (stigende med stigende doser pga. begrænset absorptionshastighed).
Aripiprazol kan forventes at være helt elimineret efter 150-225 dage.
Paliperidon
(Xeplion)
Normalvis 75 mg hver 4. uge +/- 7 dage. Dosisjustering i intervallet 25-150 mg/4. uge er muligt. 150 mg på dag 1 og 100 mg på dag 8 (evt. +/- 4 dage). Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i mindst 4 måneder. En fuld eliminering af paliperidon kan forventes efter 125-245 dage afhængig af injektionssted.
Paliperidon
(Trevicta)
Dosis kan justeres i intervallet 175-525 mg hver 3. måned +/- 2 uger. Forudgået af mindst 4 måneders behandling med Xeplion Opstartsdosis afhænger af tidligere dosis Xeplion. Trevicta opstartes på dagen hvor Xeplion skulle være givet (+/- 2 uger). Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i op til 18 måneder
En fuld eliminering af paliperidon kan forventes efter 420-695 dage, afhængig af injektionssted.
Risperidon
(Risperdal Consta)
25-50 mg hver 2. uge. Supplerende peroral antipsykotisk behandling bør gives de første 3 uger. Efter i.m. injektion afgives risperidon efter en 3 ugers latensperiode, og afgivelsen vedligeholdes i uge 4-6 og aftager igen i uge 7. Eliminationen er afsluttet 7-8 uger efter sidste injektion.
Haloperidol
(Serenase Dekanoat)
Individuel dosering i området 50-300 mg i.m. hver 4. uge. Dosis kan justeres med op til 50 mg hver 4. uge. Almindeligvis bør dosis haloperidoldekanoat være 10-15 gange den daglige perorale dosis af haloperidol. Depotformuleringen injiceres hver 4. uge.
Ved doser over 100 mg haloperidoldekanoat anbefales det, at første dosis er 100 mg efterfulgt af den resterende mængde 3-7 dage senere.
Efter intramuskulær injektion indtræder virkningen efter 1-3 døgn. Virkningsvarighed 3-4 uger.
Olanzapin
(Zypadhera)
Op til 300 mg hver 2. uge.
Eller op til 405 mg hver 4. uge.
Ved peroral dosis på 10 mg gives følgende første dosis af Zypadhera:
210 mg/2 uger eller 405 mg/4 uger.
Ved oral dosis på 15 mg eller 20 mg gives 300 mg/2 uger. 
Efter i.m. injektion frigives olanzapin kontinuerligt i over 4 uger og er faldende efter 8-12 uger.
Fuldstændig elimination kan forventes efter ca. 150 dage.
Perphenazin
(Trilafon Dekanoat)
Den sædvanlige dosis er 0,5– 2 ml (54–216 mg) i dosisintervaller på 2-4 uger. I forbindelse med første injektion vil man samtidig skulle nedtrappe tabletbehandlingen. En halveringstid er ikke oplyst men tid til steady-state er 2-3 måneder hvilket derfor også må kunne forventes i forhold til eliminationstiden.
Zuclopenthixol
(Cisordinol Depot)
Almindeligvis 100-400 mg hver 2.-4. uge. Dosis og interval kan ændres efter behov, op til 500 mg hver 2. uge. Ved dosering hver 2. uge bør dosis af depot zuclopenthixol almindeligvis være 8 gange den daglige perorale dosis af zuclopenthixol.
Ved dosering hver 4. uge bør dosis af depot zuclopenthixol almindeligvis være 16 gange den daglige perorale dosis af zuclopenthixol.
Behandling med peroral zuclopenthixol bør fortsætte med gradvist mindre dosering, i en uge efter første injektion af zuclopenthixol
Halveringstid ca. 3 uger (afspejler frigørelsen fra depotet).
Plasmahalveringstid i eliminationsfasen ca. 20 timer.
Flupenthixol
(Fluanxol Depot)
Individuel dosering i området 20-40 mg hver 2.-4. uge. Højere dosis op til 200 mg kan i enkelte tilfælde være nødvendig. Ved skift fra oral behandling med flupenthixol svarer x mg daglig normalt til 4 gange x mg depotinjektion hver 2. uge eller 8 gange x mg depotinjektion hver 4. uge. I den første uge efter første injektion nedtrappes den perorale behandling. En halveringstid er ikke oplyst, men tid til steady-state er ca. 3 måneder, hvilket herfor også må kunne forventes i forhold til eliminationstiden.

Kilder

www.produktresume.dk

Farmakologi, OUH

APPFWU01V