Skip til primært indhold

Lorazepam og diazepam

Generelle informationer omkring lorazepam og diazepam, som følge af at diazapam injektionsvæske ikke længere er markedsført i Danmark. 

Både diazepam og lorazepam er benzodiazepiner af anxiolytikatypen. Virkningsmekanismen for benzodiazepiner er ikke endeligt kortlagt, men den overordnede mekanisme er via en benzodiazepinreceptor, som styres af GABA. GABA er hjernens primære ”hæmmende” neurotransmitter (modsat dem der agiterer). Benzodiazepiner potenserer effekten af GABA og derved opnås større hæmning og herved den beroligende virkning.

Diazepam

Diazepam findes både som tabletter i styrkerne 2 mg og 5 mg (indiceret ved angst- og urotilstande, spasticitet, alkoholabstinenssymptomer), og som rektalvæske i styrkerne 5 mg/dosis og 10 mg/dosis (indiceret ved kramper, herunder feberkramper hos børn og sedation før undersøgelser og behandlinger).

Desuden findes injektionsvæsker som ikke indregistrerede specialiteter (IRS-præparater) i styrkerne 10mg/2mL og 5 mg/mL. For begge de to sidstnævnte foreligger der en regional udleveringstilladelse. Udleveringstilladelse for alternativ til Stesolid injektion - sundhed.dk

Disse kan anvendes ved følgende indikationer: krampestillende, angstdæmpende, sederende og muskelrelakserende. De nævnte IRS-præparater må dog i udgangspunktet ikke anvendes i tvangssituationer, da der i henhold til "lov om anvendelse af tvang i psykiatrien", §12, stk. 2, skal anvendes "afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering". Med afprøvede lægemidler forstås lægemidler markedsført i Danmark til den pågældende tilstand.

Diazepam dosering

Til voksne er dosis sædvanligvis 2-5 mg 1-2 gange daglig ved angst- og urotilstande, men ved akut agitation hos indlagte patienter er det angivet, at der kan gives 5-10 mg, som afhængig af effekt kan gentages.

Der er nogle særlige hensyn vedr. behandlingen med diazepam. Diazepam er det benzodiazepin med længst halveringstid på 72 timer eller 3 døgn. Der kan derfor være risiko for akkumulering.

Fordi diazepam er fedtopløseligt, har det betydning for de patienter, som er overvægtige, da fordelingsvolumen herved er øget. Helt konkret betyder det, at virkningen af diazepam indtræder senere hos denne patientgruppe. Samtidig gælder det også, at virkning og evt. bivirkninger kan være tilstede i længere tid efter seponeringen.

Hos ældre kender man også til, at distribution, elimination og clearance er ændret hos den ældre patient. Dette kan også give forlænget halveringstid, og derfor anbefales, at denne patientgruppen behandles med halvdelen af den anbefalede voksendosis.

Lorazepam

Lorazepamtabletter er indiceret ved angst- og urotilstande og injektionsvæske foruden angst- og urotilstande også indiceret ved præmedicinering inden kirurgi eller diagnostiske procedurer.

Lorazepam findes som tablet i styrken 1 mg (med delekærv) og som injektionsvæske, hvor 1 mL indeholder 4 mg lorazepam.

Lorazepam dosering

For tabletter er den sædvanlige dosis 1 mg 1-3 gange daglig, hos ældre/svækkede patienter dog halv dosis. I svære tilfælde kan der gives op til 2,5 mg 2-3 gange daglig. Det er også anført, at der kan gives op til 4 mg som en enkeltdosis.

Lorazepam-injektion kan i situationer ved behov for akut beroligende ved angst og uro indgives 2-4 mg, svarende til ½-1 mL. Ved behov kan dosis gentages efter 2 timer.

Ækvivalente doser

Der er bl.a. på pro.medicin opstillet tabeller hvor de forskellige benzodiazepiners ækvivalente doser er holdt op imod diazepam. Her er anført at dosis på 1 mg lorazepam svarer til 5 mg diazepam.

Der kan sjældent angives absolutte, ækvivalente doser benzodiazepiner imellem, men de kan betragtes som vejledende ift. at finde en rimelig dosis af et andet benzodiazepin. Det skyldes bl.a. de farmakokinetiske forhold, hvor både halveringstiden og tid til maksimal plasmakoncentration spiller ind. Dette kan have afgørende betydning for, hvordan patienten oplever effekten. Der er også interindividuelle parametre, som kan spille ind på absorption og metabolisering af de forskellige benzodiazepiner. Fx har diazepam en længere indsættende virkningstid hos overvægtige og en forlænget halveringstid hos ældre.

Farmakokinetiske egenskaber

 

Lorazepam

Diazepam
Absorption Oral lorazepam absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Diazepam absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
Tmax Ca. 2 timer Ca. 1-2 timer
T½ (halveringstid) Plasmahalveringstid 10-20 timer.
Eliminationshalveringstiden for ukonjugeret lorazepam i humant plasma er sædvanligvis ca. 12 til 16 timer.
Halveringstiden for diazepam er i steady state 2 – 3 dage. Halveringstiden er for metabolitten N-desmethyldiazepam 2 – 5 dage.
Steady-state Nås efter 2-3 dage ved fast oral indgift. Nås efter 4 – 8 dage.
Distribution Der er ikke set for stor ophobning af lægemidlet hos raske frivillige ved gentagne administrationer.
Ved kliniske betydende koncentrationer bindes ca. 90 % af lorazepam til plasmaproteiner.
Diazepam og desmethyldiazepam akkumuleres ved gentagen administration. Diazepam redistribueres til fedtdepoter og væv. Diazepam krydser blod-hjerne-barrieren og placenta og udskilles i modermælk.
Metabolisme Lorazepamkoncentrationen i plasma er dosisafhængig.
Lorazepam metaboliseres primært ved konjugation med glukuronsyre, så der dannes inaktivt glucuronid. Lorazepam har ingen aktive metabolitter. 70 til 75 % af dosen udskilles i urinen som glucuronid. Lorazepam har ingen signifikant hydroxylation og virker ikke som substrat for N-dealkylering i CYP450-enzymsystemet.
Diazepam metaboliseres primært i leveren til N-desmethyldiazepam (aktiv metabolit) og N-methyloxazepam. Disse to stoffer omdannes til oxazepam, som konjugeres med glucuronsyre før udskillelse via nyrerne. Diazepam omdannes også til temazepam.

Farmakodynamisk virkning

Lorazepam er et kortidsvirkende benzodiazepin med generelle egenskaber i lighed med dem for diazepam. Det har anxiolytiske, sederende, antikonvulsive, muskelafslappende og hypnotiske egenskaber.

Det skal nævnes, at der for de to nævnte benzodiazepiner gælder samme anbefalinger som ved andre benzodiazepiner, at behandlingsvarigheden bør være højst 4 uger pga. risikoen for toleransudvikling.
Det gælder endvidere, at behandling med højere doser eller behandling, der strækker sig over 4 uger, altid bør seponeres ved udtrapning.

Generelle interaktioner

Der er for alle benzodiazepiner et opmærksomhedspunkt omkring farmakodynamiske interaktioner ifm. behandling med andre lægemidler, som også har en CNS-deprimerende effekt. Samtidig behandling med benzodiazepiner og fx hypnotika, antipsykotika, antihistaminer og opioider kan føre til øget sedation og respirationsdepression.

Diazepam omsættes af CYP3A4, hvorfor lægemidler, som hæmmer dette enzym, kan føre til øgede plasmakoncentrationer af diazepam. Desuden kan omeprazol føre til øget koncentration af diazepam, hvorfor det anbefales at reducere dosis ved samtidig behandling med dette.

Lorazepam metaboliseres ikke via P450-CYP-enzymet, men derimod ved konjugering. Valproat har en hæmmende virkning på glucuronideringen, og denne kombination kan derfor betyde fordoblede plasmakoncentrationer af lorazepam.

Kilder

Produktresuméer for lorazepam og diazepam tilgået 20. september 2023
Pro.medicin tilgået 20. september 2023

APPFWU01V