Skip til primært indhold

Møde d. 21. august 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 21. august 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 21.08.23 kl. 15.30 - 17.00
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa, lokale 58.109

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Nova-Kirstine Hansen, Klaus Müller-Nielsen, Yvonne Reinholdt, Line Stein, Susan Arnbjerg og Bibbi From
  • Afbud fra: Anne Hvidberg, Bo Schultz, Mogens Lausen, Diana Bork, Lise Lauridsen og Dorte Norstved

Referat

Referent: Vivian Limbrecht

1)    Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer; godkendt.

2)    Faglig runde
Cheflæge Klaus Müller-Nielsen og chefsygeplejerske Yvonne Reinholdt orienterer om ændringer i afdelingen:

B&U aldersgrænse justeres, så man fremadrettet indlægges i voksenpsykiatrisk afdeling fra 18 år. Den nye aldersgrænse indføres gradvist fra 1.9.23. Først i stationært regi. Fra 1.1.24 i ambulant regi.

B&U sengeafsnit Esbjerg lukkes. Fra d. 1.9.23 er akut indlæggelse i Åbenrå mulig mellem kl. 8 og 18. Kun Psykiatrisk Afd. Odense modtager B&U patienter til akut indlæggelse på døgnbasis.

I Psykiatrisk Afdeling Aabneraa er etableringen af Psykoterapeutisk afsnit (tidligere afsnit 63) godt i gang. Fremadrettet skal det fungere som et integreret afsnit, hvor der både er døgnbehandling og ambulant behandling. Den ambulante behandling er startet op. Sengene åbnes henover efteråret. Rekruttering af medarbejdere til sengeafsnittet er godt i gang. Koncept inspiration fra Glostrup.

Demensklinikkens ledelse tilpasses, således at den fra januar 2024 ikke længere vil være under psykiatriens ledelse men under neurologien. Sådan er det også i de øvrige psykiatriske afdelinger i Psykiatrisygehuset. Ingen ændringer ift. ældreamb og ældrepsyk. sengeafsnit.

3)    Michael Røngaard F-ACT (kl. 15.45-16.15)
Projektleder på F-ACT teams implementering præsenterer status på projektet på afdelingsniveau. Hvilke udfordringer er forbundet med projektet, og hvordan arbejdes der med dem. Slides vedhæftet.

Michael tilbyder at komme på mødet i december for at give en ny opdatering

4)    Valg af næstformand
Lise ønsker ikke at fortsætte som næstformand men ønsker at fortsætte i rådet som menigt medlem. Susan ønsker at påtage sig rollen og er valgt.

Vi drøfter kort udeblivelser/afbud og behov for fornyet rekruttering, særligt af pårørenderepræsentanter og en leder fra sengeafsnit.

5)    Nyt fra formanden
Se pkt. 6

6)    Seksualvejledning
Formanden opdaterer. Dorte Norstved har undersøgt muligheden for at samarbejde med kommunen om opgaven i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Det er en mulighed, men den vil være forbundet med en udgift. Nova forsyner Klaus og Yvonne med mere information, så de kan følge op på det. Det påpeges af patientrepræsentant, at det findes problematisk, at tabubelagte emner såsom seksualitet og sex, ikke mødes i den professionelle samtale under indlæggelse, men der viderehenvises til fx sexologisk klinik.  

7)    EVT.
Susan spørger til en opdatering vedr. ansættelse af peer-medarbejdere.

Fungerer postkasserne hvis formål er at få idéer fra patienter og pårørende til emner, der kan tages op i rådet? Tilbagemeldingen fra de tilstedeværende er, at der ikke har været forslag i postkasserne indtil nu. Vi drøfter, hvordan vi i afdelingen kan styrke kommunikationen om postkasserne, der både findes i de ambulante enheder og i sengeafsnittene. Vivian laver opslag på intranet ift. at gøre opmærksom på postkasserne og deres funktion. Vi drøfter muligheden for at lægge pjece om postkassen i materialet til førstegangssamtaler i ambulant regi.

8)    Næste møde:
23/10-23 kl. 15:30-17:00

 

APPFWU01V