Skip til primært indhold

Den Nationale Skizofrenidatabase – bliver patienterne behandlet for kardiovaskulære risikofaktorer?

Ny årsrapport fra Den Nationale Skizofrenidatabase indeholdende data fra juli 2021 til juni 2022.

I årsrapporten er det særligt værd at bemærke to ting. Først og fremmest er alle indikatorer ift. medicinsk behandling for første gang baseret på Lægemiddelstatistikregistret, hvilket medfører størst mulig datakomplethed, og det inkluderer fx benzodiazepinbehandling, som igennem mange år ikke har været mulig at opgøre på lignende vis.

Derudover er der bl.a. kommet nye resultatindikatorer ift. monitorering af kardiovaskulære risikofaktorer. Tidligere blev der monitoreret på, i hvilken grad der blev screenet for metabolisk syndrom i form af indikatorer for andelen af patienter med en diagnose inden for F20-spektret og i antipsykotisk behandling, der fik målt hhv. BMI, blodtryk, plasmalipider og HbA1c. I erkendelsen af, at det ikke blot er vigtigt at få screenet for disse kardiovaskulære risikofaktorer, men om muligt endnu mere væsentligt efterfølgende at få iværksat relevant behandling, for derigennem at nedbringe overdødeligheden hos patienter med svær psykisk lidelse, er indikatorerne i denne rapport ændret.

De to nye resultatindikatorer, som erstatter de fire gamle, monitorerer nu i stedet på hhv.:

  • 6a: Andelen af patienter, der har fået målt forhøjet HbA1c, og som inden for det seneste år efter denne måling er blevet sat i behandling med antidiabetikum
  • 6b: Andelen af patienter med hjertekarsygdom/diabetes og forhøjet LDL-kolesterol, som er sat i behandling med lipidsænkende lægemiddel

Såfremt patienterne inden for ét år efter måling af forhøjet HbA1c og/eller LDL-kolesterol efterfølgende har fået målt HbA1c og/eller LDL-kolesterol i niveau, blev de ekskluderet.

Det fastsatte mål er, at andelen for begge indikatorer skal være ≥ 90%. Der er indsamlet data for disse to indikatorer for perioden 01.02.2022 til 30.06.2022, således ikke for et helt år.
På landsplan lå indikator 6a på 92%, dvs. over det fastsatte mål på 90% eller derover. For Region Syddanmark lå indikatoren på 93%.

På landsplan lå indikator 6b på 37% og således markant under det fastsatte mål på ≥ 90%. For Region Syddanmark lå indikatoren på 44%, dvs. over landsplan, men langt fra målet.

Det tyder dermed på, at patienter med en diagnose inden for F20-spektret generelt bliver sat i relevant antidiabetisk behandling, men at de derimod umiddelbart ikke i tilstrækkeligt omfang bliver sat i behandling med lipidsænkende farmaka. Da forhøjet LDL-kolesterol er en prædiktor for udvikling af hjertekarsygdom og følgelig død heraf, kan underbehandling af forhøjet LDL-kolesterol være en medvirkende faktor til den ulighed i sundhed, der hersker blandt psykiatriske patienter sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark følger op på resultaterne fra årsrapporten ved en audit.

Artiklen er bragt i februar 2023. 

APPFWU01V