Skip til primært indhold

Kortvarig farmakologisk behandling af angst- og urosymptomer

Ny national klinisk anbefaling anbefaling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk anbefaling om brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne.

Herunder kan du læse et kort resumé af selve anbefalingen. For den konkrete ordlyd og gennemgangen af baggrundslitteraturen henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor anbefalingen ligger tilgængelig.

NKA: Brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne - Sundhedsstyrelsen

Anbefalingerne omhandler ikke gruppen af patienter, som har sværere psykiatriske symptomer eller psykiske lidelser (fx skizofreni, svære affektive lidelser samt demensrelaterede lidelser), og den primære målgruppe af denne anbefaling er da også almen praksis.

Der beskrives i anbefalingen, at den omhandler patientgrupper, hvor der er behov for hurtig indsættende virkning, og hvor behovet forventes at være kortvarigt, eksempelvis ved krise- og sorgsituationer eller andre situationer, som kan sidestilles med, fx akut belastnings- eller tilpasningssituation, og hvor symptomerne præsenterer sig lignende angst eller uro. Da der ikke er data for behandling af en sådan patientgruppe, er anbefalingerne, baseret på ekstrapolation fra angstpatienter. Der gives en svag anbefaling for anvendelse af benzodiazepin, lavdosis quetiapin eller pregabalin.

Benzodiazepiner angives som det foretrukne valg, da disse er indiceret ved angst- og urotilstande, hvorimod pregabalin er indiceret ved angstlidelse (generaliseret angst), og quetiapin-behandling i doser op til 150 mg er off-label anvendelse.
Af benzodiazepiner bør oxazepam foretrækkes, da risikoen for toleransudvikling, afhængighed samt sedation er mindre herved.

Risiko for misbrug er beskrevet ved alle tre præparater. Benzodiazepiner er dog formentlig dem med størst risiko, og for pregabalin er det anført, at der ikke er evidens, medmindre der er et eksisterende misbrug. For lavdosis quetiapin og sammenhængen med afhængighed og misbrug er evidensen sparsomt belyst, særligt ved korttidsbehandling.

Der bør, uanset valg af præparat, udstedes kørselsforbud ved opstart i behandling med disse præparater, da de alle er behæftet med en vis form for CNS-påvirkning, som oftest viser sig i starten af behandlingen.

Medicin og kørselsforbud (psykiatrienisyddanmark.dk) og

Medicinanvendelse og lægeligt kørselsforbud (psykiatrienisyddanmark.dk)

Anbefalingen lyder som ved kortvarig behandling, dvs. højst i 4 uger. Overstiges behandlingsvarigheden, er det særdeles vigtigt ved benzodiazepiner at være opmærksom på, at der kan tiltræde afhængighed. For quetiapin er det desuden anført, at varer behandlingen længere tid, skal patienten monitoreres jf. vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler.

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser (retsinformation.dk)

Ift. eventuelle bivirkninger er det for flere af disse usikkert, hvorvidt en kortvarig behandling, som anbefalet, vil medføre risiko for fx vægtøgning, kardiel påvirkning, ekstrapyramidale symptomer og svimmelhed. Der er dog muligvis øget risiko for sidstnævnte under pregabalin-behandling. Nogle af de nævnte bivirkninger er dog anført i produktresuméerne for de enkelte præparater, men korttidsbehandlingen taget i betragtning, vurderes det som usikkert, om det er af klinisk relevans præparaterne imellem.

APPFWU01V