Skip til primært indhold

Psykiatriens Medicinrådgivning - farmaceutisk medicingennemgang

Rådgivning til psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Opgørelse af henvendelser og evaluering af Psykiatriens Medicinrådgivning.

Farmaceuter fordelt på alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

En af kerneopgaverne for Psykiatriens Medicinrådgivning er de farmaceutiske medicingennemgange, som foretages på forespørgsel fra behandlerne på de psykiatriske afdelinger.

Hver afdeling har en farmaceut tilknyttet, som foruden også nævnte farmaceutiske medicingennemgange er til rådighed for øvrige spørgsmål omkring psykofarmakologisk behandling, undervisning af personale samt andet, hvor det vurderes, at det kan være relevant at inddrage farmaceuten.

Kontaktfarmaceuten kan findes på psykiatriens intraside Psykiatrisygehusets intranet Sider - Medicinrådgivning (intern side), eller ved kontakt til Psykiatrien Medicinrådgivning (PsMr@rsyd.dk), hvor henvendelser videresendes til afdelingens farmaceut. Ved travlhed kan en afdeling få svar fra en farmaceut, som varetager en anden afdeling, men dette er en del af arbejdsfordelingen i Psykiatriens Medicinrådgivning. I alt 5 farmaceuter varetager opgaven med udførelse af medicingennemgange. Herudover har teamet en læge tilknyttet på halv tid samt en farmaceut, som er sekretær i lægemiddelkomitéen for psykiatri.

Opgørelse af medicingennemgange

Psykiatriens Medicinrådgivning har siden 1. november talt antallet af henvendelser direkte fra de psykiatriske afdelinger. Der er stadig variation i, hvor meget farmaceuten benyttes på de forskellige afdelinger, særligt når det kommer til rekvirering af de farmaceutiske medicingennemgange. Vi kender også til, at nogle læger er mere vant til at benytte vores tilbud og gør det oftere end andre.
I udgangen af april 2023 var der udført 154 farmaceutiske medicingennemgange, hvilket svarer til ca. 25 medicingennemgange pr. måned.
Herudover har farmaceuterne fra afdelingerne besvaret ca. 260 andre spørgsmål, hvor journalopslag ikke nødvendigvis har være påkrævet.

Evaluering af medicingennemgange

Forespørgslen om farmaceutisk medicingennemgang er kontinuerlig, hvilket vurderes som et udtryk for tilfredshed med servicen. Det var dog ikke, før vi udsendte et spørgeskema (retrospektivt) til de, som inden for det seneste ca. ½ år havde rekvireret en farmaceutisk medicingennemgang, at vi fik et konkret indblik i betydningen af arbejdsopgaven.

Herunder bringes et resumé af resultaterne fra evalueringen af farmaceutisk medicingennemgang.
Hovedelementerne, der spørges ind til, er:

• Udbytte af og tilfredshed med den farmaceutiske medicingennemgang
• Øvrige parametre hvor den farmaceutiske medicingennemgang bidrager til den kliniske hverdag

Udbytte af og tilfredshed med den farmaceutiske medicingennemgang

Størstedelen (79%) af respondenterne er meget tilfreds med svartiden, og 74% vurderer, at notatet fra farmaceuten kom tids nok til at kunne blive anvendt. Hhv. 18% og 24 % var ”enige”, men 1 person var ”meget uenig” og dermed utilfreds med svartiden, og 1 person ligeledes ”uenig” i, at svaret kom tidsnok til at blive anvendt. Når der spørges ind til, om notatet fra farmaceuten var; overskueligt, indeholdt brugbar og tilstrækkelig information, relevant ift. forespørgslen, lærerigt, grundigt, var alle respondenter, på nær én enkelt, ”meget enig” eller ”enig” i udsagnet, og størstedelen fordeler sig på ”meget enig”. Det enkelte svar som skiller sig ud var ift., om notatet var lærerigt, og hertil er der svaret ”meget uenig”.

Øvrige parametre hvor den farmaceutiske medicingennemgang bidrager til den kliniske hverdag

Denne del kan yderligere inddeles i to, hvor den ene del omhandler den videre kliniske behandling og en anden del, som adresserer tidsbesparelsen for klinikerne.

76% svarer, at de er ”meget enige” i, at den farmaceutiske medicingennemgang bedrer rationel farmakoterapi (24 % svarer, at de er ”enige”), samme fordeling er anført ift., at farmaceutens notat bidrog til valg af præparat. 88 % og 12 % svarer, at de er hhv. ”meget enige” eller ”enige” i, at den farmaceutiske medicingennemgang højner kvaliteten i behandlingen.

Omkring spørgsmål omkring hvordan farmaceuternes arbejde indvirker direkte hos patienterne er der fuld enighed i udsagnene; farmaceutisk medicingennemgang:

• Bidrager til øget patientsikkerhed (79% er ”meget enig” 21 % er ”enig”)
• Bedrer patientens forløb (59% er ”meget enig” 41 % er ”enig”)
• Bidrager til patienttilfredshed (47% er ”meget enig” 53 % er ”enig”)

Der er også spurgt til, om den farmaceutiske medicingennemgang mindsker risikoen for tvang, heri er 12% ”uenige” i udsagnet, 76% ”enige” i udsagnet og 12% ”meget enige”.

Der er ligeledes fuld enighed i, at den farmaceutiske medicingennemgang sparer lægernes tid (74 % er ”meget enige” resterende andel er ”enige”).

Helt konkret vurderer 44 %, at de ved at rekvirere en farmaceutisk medicingennemgang sparer mere end 2 timer, 26 % siger, at besparelsen er på 1-2 timer, endnu 26 % vurderes tidsforbruget sparet er ½-1 time, og 2 svarer, at tidsbesparelsen er på 15-30 minutter eller under 15 min.

Kommentarer til arbejdet Psykiatriens Medicinrådgivning udfører

Der er flere af de kvalitative kommentarer, som synes relevant at sætte fokus på, da disse formentlig kan generaliseres ift. den gængse opfattelse af Psykiatriens Medicinrådgivning.

 • Ift. patientinddragelse:
  …Jeg har stor glæde af det (MGG), og de fleste patienter bliver positivt overrasket over svarene, især de som har svært ved at skille de forskellige præparater ad...
 • Ift. tidsbesparelse:
  Tidsforbruget, der spares for mig, er gennemsnitligt 1-2 timer, til tider mere…
 • Ift. anvendelse og anbefaling:
  …Det højner behandlingskvaliteten betydeligt, for der sammenholdes med den totale medicinordination...
 • Ift. videre udvikling af ydelser fra Psykiatriens Medicinrådgivning:
  Jeg håber, det fortsat kan være en mulighed at benytte tilbuddet, gerne med mulighed for lokal undervisning…
  og
  …Jeg er storforbruger af Psykiatriens Medicinrådgivning og anbefaler også til kolleger inkl. alm. praksis.

Ud fra kommentarerne angives det desuden, at indsatsen ønskes styrket ift. de psykiatriske afdelinger, og både denne og tidligere evalueringer af rådgivningshenvendelser (primært almen praksis) angiver ligeledes rådgivningen som en uundværlig hjælp og en måde at undgå at belaste psykiatrisk bagvagt, som ikke på samme måde har mulighed for at give konkret og så hurtigt svar.

Det kan konkluderes, at indsatserne fra Psykiatriens Medicinrådgivning, hvad enten der er tale om rådgivning om psykofarmaka eller konkrete medicinanamneser og -gennemgange, opleves det af klinikerne, at svar fra Psykiatriens Medicinrådgivning er:

• tidsbesparende for det kliniske personale (særdeles læger)
• direkte til gavn for patienten og dennes videre behandling (kvalitet for forbrugeren = patienten)
• meget anvendeligt og klinisk relevant (kliniknært)
• en hjælp og faglig støtte (fagligt anvendeligt)
• oveni også er lærerigt (kompetenceforstærkende)
• svartiden er meget tilfredsstillende (klinisk anvendeligt)

Og på det subjektive, individuelle og arbejdsmiljømæssige niveau er det relevant også at italesætte, at Psykiatriens Medicinrådgivning bidrager til at være:

en tryghedsskabende faktor i mit lægeliv” !

Konklusion på evaluering

Der er enkelte delelementer i evalueringen, som selvfølgelig er interessante og relevante at tage op ift. optimering af det arbejde, Psykiatriens Medicinrådgivning udfører.
Ift. svartiden har vi tidligere skrevet en artikel, som netop understreger vigtigheden af, at klinikerne anfører en ønsket deadline for, hvornår de ønsker notatet fra farmaceuten.

Tips ved rekvirering af farmaceutisk medicingennemgang 

Da langt de fleste medicingennemgange er omfangsrige, kræver det planlægning ift. imødekommelse af deadlines. I spørgeskemaet er det også kun 1 person ud af 35, som angiver at være utilfreds med svartiden.
Ift. spørgsmålet omkring reduktion af tvang er en af kommentarerne også, at besvarelserne jo både kommer fra ambulant såvel som sengeafsnit. Dertil kommer også, at farmaceuterne ikke er tilstede i den akutte situation, men derimod kun indirekte kan hjælpe til evt. at forebygge anvendelse af tvangsforanstaltninger.

Vedr. tidsbesparelser på de psykiatriske afdelinger kan det groft udregnes, at omfanget af tid der er sparet ved at rekvirere en farmaceutisk medicingennemgang, er mindst 30 timer og op til 40+ timer for udarbejdelse af ca. 25 medicingennemgange pr. måned.

Vi farmaceuter tænker at tidsforbruget sparet i lægernes øjne, er sat ud fra at der foreligger et notat fra farmaceuten. Fra vores side kan vi nemlig sige med sikkerhed at meget få farmaceutiske medicingennemgange tager mindre end 2 timer at udarbejde, fra gennemgang af journalmateriale (i nogle tilfælde +10 år tilbage) til udfærdigelse af overskueligt og anvendeligt notat.

Herudover bistår farmaceuterne også afdelingerne med generel rådgivning om psykofarmakologisk behandling, svarende til ca. 40 henvendelser pr. måned af varierende kompleksitet, men stadig noget som sparer tid i klinikken. Vidensbanken i Psykiatriens Medicinrådgivning er så tilstrækkelig stor at vi formentlig vil kunne svare på nogle af spørgsmålene forholdsvis hurtigt, måske på 15-30 minutter, men det tænkes at behandlingstiden i klinikken vil være længere. Derfor kan det forsigtigt vurderes at tiden hertil spares også er i omegnen af ca. 20 timer pr. måned. Derudover kommer også henvendelser fra almen praksis (ca. 30 henvendelser pr. måned), som Psykiatriens Medicinrådgivning besvarer og i flere tilfælde spørgsmål som ligeledes aflaster ift. at spørgsmålene ellers ville være stillet til de psykiatriske afdelinger.

Afsluttende bemærkninger fra Psykiatriens Medicinrådgivning

Psykiatriens Medicinrådgivning har gennem 9 år erhvervet sig tiltagende erfaring indenfor psykofarmakologisk rådgivning. Måden og rammerne, vi arbejder indenfor, er kommet i stand ved løbende justering ift. de indsatser, vi har leveret.

De seneste år har vi fundet frem til, at den bedste model er, hvor klinikerne selv henvender sig med både store og små problemstillinger. Dette har ført til, som det ses af ovenstående evaluering, en meget positiv tilkendegivelse af det arbejde, Psykiatriens Medicinrådgivning direkte bidrager med til klinikeren, som i den anden hånd holder patienten og anvender de input og den rådgivning, som er afgivet fra Psykiatriens Medicinrådgivning.

Det er et arbejde og en funktion, vi er meget stolte af at præstere at kunne løfte. Vores fornemmeste opgave er at blive ved med at forbedre vores arbejde ift. at kunne løfte opgaven og direkte hjælpe klinikeren til at sikre den mest rationelle behandling til hver enkelt patient.

Vi er opsat på altid at kunne forbedre os, og derfor sluttes denne evaluering af med et citat fra spørgeskemaet:

Fortsæt det gode arbejde.
Jeres arbejde er med til at forbedre mit arbejde, og jeg håber aldrig dette tilbud bliver ”skåret ned eller væk”.

Vi vil gerne takke alle de, som har svaret på vores spørgeskema og også gerne takke for jeres positive tilkendegivelser.

APPFWU01V