Skip til primært indhold

Medicinanvendelse og lægeligt kørselsforbud. Vejledning (2017)

Trafikfarlig medicin er medicin som sløver centralnervesystemet og derved påvirker en patients evne til at koncentrere sig og til at reagere, fordi patienten kan være døsig/søvnig eller føle sig påvirket. Medicin der påvirker trafiksikkerheden væsentligt er på medicinpakken og i afsnittet om trafik på promedicin.dk markeret med en rød advarselstrekant. Et eksempel på trafikfarlig medicin er Lyrica (pregabalin).

Medicinanvendelse og lægeligt kørselsforbud

Sundheds- og Ældreministeriet udgav 31. juli 2017 en ny vejledning om helbredskrav til kørekort. Du kan herunder læse om hvordan du som læge skal forholde dig til kørselsforbud hos dine patienter der er i behandling med medicin som påvirker centralnervesystemet.

Hvad er trafikfarlig medicin?

Trafikfarlig medicin er medicin som sløver centralnervesystemet og derved påvirker en patients evne til at koncentrere sig og til at reagere, fordi patienten kan være døsig/søvnig eller føle sig påvirket. Medicin der påvirker trafiksikkerheden væsentligt trafikfarlig medicin er på medicinpakken og i afsnittet om trafik på promedicin.dk markeret med en rød advarselstrekant. Et eksempel på trafikfarlig medicin er Lyrica (pregabalin).

Læs mere om trafikfarlig medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Medicin som kan udløse et lægeligt kørselsforbud

I nævnte vejledning (afsnit 9) beskrives hvad der kan ligge til grund for vurdering af lægeligt kørselsforbud hos patienter som er i behandling med lægemidler som kan påvirke kørselsegenskaberne. Dette gælder foruden de med påtegnet advarselstrekant også flere andre lægemidler, herunder visse psykofarmaka.
For benzodiazepiner og stærk smertestillende medicin er der i vejledningen opstillet konkrete dosisgrænser for tilfælde hvor kørselsforbud bør udstedes. Fx gælder det, at fast behandling med et benzodiazepin med en halveringstid over 10 timer ikke er forenelig med bilkørsel.
Der er også risiko for påvirkning af centralnervesystemet ved behandling med andre lægemidler selvom de ikke er markeret med en advarselstrekant. Det er fx lægemidler som har sedation som bivirkning. I disse tilfælde er det en individuel vurdering hos den enkelte patient, dennes modtagelighed overfor bivirkninger, eksisterende medicinliste og fysiske og mentale tilstand der bør ligge til grund for lægens vurdering ift. anbefaling om lægeligt kørselsforbud.

Lægeligt kørselsforbud

Et af punkterne i vejledningen omhandler lægens ansvar i forhold til at vejlede patienter der behandles med trafikfarlig medicin. Lægen skal udstede et lægeligt kørselsforbud når vedkommende vurderer at en patient er i risiko for at kunne udsætte andres liv eller helbred for nærliggende fare ved at føre et motorkøretøj. Et lægeligt kørselsforbud er en klinisk anbefaling til en patient og ikke en juridisk bemyndigelse. Har en læge mistanke om at en patient ikke overholder et kørselsforbud eller er der uoverensstemmelse mellem lægens anbefaling til kørselsforbud for en patient og dennes manglende accept heraf, skal lægen først og fremmest rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. I situationer hvor akut indgriben er påkrævet bør politi kontaktes.

Den fulde Vejledning om helbredskrav til kørekort indeholder bl.a. også information om lægens ansvar i forbindelse med fornyelse af kørekort samt udstedelse af lægeligt kørselsforbud ved forskellige somatiske og psykiatriske lidelser.

Vejledning om helbredskrav til kørekort

APPFWU02V