Skip til primært indhold

Visitation til de særlige pladser

Visitation til en af de særlige pladser tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Der er dog et krav, at mindst 4 af de 6 visitationskriterier i psykiatrilovens § 42 c, stk. 1 skal være opfyldt.

Kriterier

Følgende 3 visitationskriterier skal være opfyldt:

 1. Borgeren vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd,
 2. Borgeren har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse, og
 3. Borgeren har særlige sociale problemer.

Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Borgerens har haft gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri, eller
 • Opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme borgerens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller
 • Der er begrundet formodning om, at opholdet vil være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

I den samlede vurdering af borgerens behov for visitation til en af de særlige pladser inddrages endvidere borgerens eventuelle udfordringen med misbrug, eventuelle tidligere eller aktuelle foranstaltninger idømt efter straffelovens §§ 68 og 69, risikoen for tilbagefald til kriminalitet og borgerens historik i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien og magtbeføjelser på botilbud, jf. psykiatrilovens § 42 c, stk. 2.

Borgeren skal være fyldt 18 år og afgive et habilt informeret samtykke.

Visitation

Visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Borgeren skal endvidere opfylde visitationskriterierne samt give et informeret samtykke til opholdet.

Kontakt den enkelte kommunes repræsentant, såfremt der ønskes et behandlingsophold på de særlige pladser.

Visitationsprocessen

Nedenfor beskrives visitationsprocessen, som er i 3 faser:

 • Anmodning om indstilling til visitation.
 • Vurdering i Visitationsforum.
 • Afgørelse om visitation.

Visitationsprocessen er illustreret her:

Visitationsprocessen på De Særlige Pladser visualiseret

1. Anmodning om indstilling til visitation

Det er borgerens handlekommune og afdelingsledelserne i Psykiatrien i Region Syddanmark, der - som de eneste - kan anmode Visitationsforum for de særlige pladser om en indstilling om visitation af en borger til en særlig plads. Den, som ønsker at anmode Visitationsforum om en indstilling, skal oplyse sagen samt udfylde og indsende anmodningsskemaet. Borgeren skal inddrages i forbindelse med anmodningen.

Skema til anmodning om indstilling til en særlig plads (Word redigerbar fil). 

Anmodningen skal sendes digitalt til Visitationsforum via sikker mail fra en myndighed.

Skriv sikkert til De særlige pladser via mail i tunnelsamarbejdet

Der er visitationsforummet i den region, hvor borgeren har folkeregisteradresse, som skal behandle en anmodning om indstilling til visitation til de særlige pladser.

2. Vurdering i Visitationsforum

Visitationsforum vil efter at have modtaget en anmodning om indstilling om visitation hurtigst muligt på et møde vurdere, om borgeren opfylder visitationskriterierne for et ophold på de særlige pladser. Herefter sender visitationsforummet en indstilling til handlekommunen.

Indstillingen fra Visitationsforum skal foreligge inden for 14 kalenderdage, efter anmodningen er modtaget. Hastende anmodninger skal Visitationsforum behandle inden for 7 kalenderdage efter modtagelse af anmodningen, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 3 og 5.

Borgeren deltager ikke i visitationsforummets møder.

3. Afgørelse om visitation

Det er altid handlekommunen, som træffer afgørelse om visitation – også når det er en afdelingsledelse på en psykiatrisk afdeling, som iværksætter processen ved at sende en anmodning til Visitationsforum, jf. psykiatrilovens § 42 a, 2.

Når handlekommunen har modtaget indstillingen fra Visitationsforum, træffer handlekommunen afgørelse om visitation på baggrund af indstillingen fra Visitationsforum, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 1. Handlekommunen kan kun træffe afgørelse om at visitere en borger til en særlig plads, hvis visitationsforummet indstiller til visitation.

Handlekommunen har ikke pligt til at træffe afgørelse om at visitere borgeren til en særlig plads, selv om borgeren opfylder visitationskriterierne, hvis handlekommunen vurderer, at borgerens behov kan imødekommes ved andre tilbud.

Handlekommunen skal træffe afgørelse inden for 7 kalenderdage efter at indstillingen fra Visitationsforum foreligger, jf. psykiatrilovens § 42 b, stk. 7.

Rekvirer forslag til skabeloner til afgørelser ved at sende os en mail:

Skriv sikkert til De særlige pladser via mail i tunnelsamarbejdet

Klage over kommunens afgørelse

Borgeren kan klage over handlekommunens afslag på visitation til en særlige plads. Klagen indbringes for Ankestyrelsen, jf. psykiatrilovens § 42 g.

Orientering til Sekretariatet for Visitationsforum

Kommunen skal straks efter at have truffet afgørelse orientere Sekretariatet for Visitationsforum, om kommunen har besluttet at visitere borgeren eller ikke.

Rekvirer skabelon til tilbagemelding om afgørelse om ophold på de særlige pladser ved at sende os en mail:

Skriv sikkert til De særlige pladser via mail i tunnelsamarbejdet

Visitationsforum

Det forum, som visiterer til de særlige pladser, består af faste og skiftende repræsentanter.

Faste medlemmer af visitationsforum:

 • Socialfaglig konsulent (udpeget af kommunerne).
 • Speciallægen i psykiatri fra den regionale psykiatri.
 • Repræsentanten fra de særlige pladser.

For disse 3 repræsentationer gælder, at der er udpeget én gennemgående repræsentant fra hver enhed samt én eller flere suppleanter. Suppleanten deltager, hvis førsterepræsentanten er forhindret.

Skiftende repræsentanter af visitationsforum:

 • Repræsentanten fra handlekommunen. Repræsentanten fra visiterende myndighed vil være fra den kommune, som anmoder om indstilling til visitation.
 • Tilsynsførende fra Kriminalforsorgen ved retslige patienter underlagt tilsyn fra Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).
 • Repræsentant fra en anden kommune end handlekommunen i de tilfælde, hvor en anden kommune end handlekommunen har tilsyn med en mentalt retarderet patient.
APPFWU02V