Skip til primært indhold

Opholdstilladelse

Skal der ske psykiatrisk udredning og tiltag med henblik på forbedring af en patients psykiske funktionsniveau med risiko for at patienten selv og dennes familie udvises af landet?

Etisk dilemma

Vi står med et dilemma, hvor hensynet til love og regler står over for hensynet til det enkelte individ. Dette kompliceres yderligere ved, at den pågældende familie har et andet kulturelt ståsted, hvor værdier kan afvige fra det, vi i vores kultur anser for værdifuldt.

Også hensynet til et enkelt individ over for hensynet til et familiefællesskab og endelig hensynet til patientens autonomi og sårbarhed på den ene side og integritet og værdighed på den anden side skal tages i betragtning. Disse refleksioner har også ført os frem til, at det er svært - for ikke at sige umuligt - at behandle den enkelte patient uden at tage sociale hensyn.

Dydsetisk

Sagen må betragtes som et fælles ansvar, hvor vi må blive klogere undervejs i afklaringen og erkende, at vi ikke er omnipotente som behandlere. Den gode behandler vil forsøge at bringe sin patient i den bedst mulige tilstand og så hjælpe med at løse de problemer, der måtte dukke op hen ad vejen.

Pligtetisk

Vi må gøre, hvad vi kan, for at sikre at et enkelt individ ikke bliver brugt som middel til at opnå et andet formål.

Konsekvensetisk

Den samlede familie kan have gavn af, at patienten beholder sin diagnose. Søskende får en skoleuddannelse og familien klarer sig godt. Det vil sige, at én ”ofrer” sig for, at resten får det bedre.

Det er et problem, at vi ikke ved, hvordan det vil gå familien efter en eventuel udvisning. En udvisning behøver ikke nødvendigvis være ensbetydende med, at det vil gå dem dårligt. Der er i sandhed tale om et dilemma, da vi som ansatte har en pligt til at varetage den enkelte patients tarv bedst muligt.

Sagen viser dog også, at en patient ikke er en isoleret ”ø”. Derfor må vi også inddrage familien. Sideløbende har vi et ansvar over for den institution, vi er ansat i, og i sidste ende over for samfundet. Derfor må vi også gøre de disse instanser opmærksomme på problematikken i forhold til uheldige konsekvenser i en specifik situation.

Skal vi fortsat udrede og forbedre en patients psykiske funktionsniveau - med risiko for at patientens familie udvises af landet?

JA:

  • Fordi det tvinger familien til at træffe et valg - uden at hensynet til patientens diagnose bliver afgørende. Herved tages der hensyn til patientens integritet og værdighed.
  • Fordi det giver behandlerteamet grundlag for at kunne behandle på et adækvat grundlag.
  • Fordi det vil mindske patientens sårbarhed.
  • For at sikre, at der ikke arbejdes med skjulte dagsordener.

NEJ:

  • Fordi det vil øge familiens risiko for at blive sendt ud af landet.
  • Fordi den samlede families integritet kan være truet ved udvisning.
  • Fordi den samlede familie oplever værdi ved at forblive i landet.

Der kan ikke gives entydige konklusioner. Der er tale om mennesker med en anden kulturel baggrund end den, vi normalt identificerer os med i Danmark. Det kan ikke udelukkes, at værdierne på den baggrund vægtes anderledes.

Vi kan derfor ikke gøre andet end at sikre, at der er givet den rette information og indhentet så mange oplysninger som muligt. Så må familien træffe sit valg ud fra dette.

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

Kontakt

APPFWU02V