Skip til primært indhold

Ny organisering af børne- og ungdomspsykiatrien pr. 1. september 2023

Den nye omorganisering af børne-og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark skal afhjælpe ventelister og problemer med overholdelse af udredningsretten.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på grund af en stigende efterspørgsel på udredning og behandling samt mangel på speciallæger. En af konsekvenserne heraf er, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, samt at ventetiderne på behandling er for lange.

Den nye organisering indebærer fire væsentlige ændringer for patientbehandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark:

  • Aldersgrænsen ændres pr. 1. september 2023, så patienter på 18 og 19 år fremover behandles i voksenpsykiatrien.
  • Fra 1. september 2023 vil patienter i alderen 18-19 år få adgang til alle regionens lokalpsykiatrier og døgnafsnittene i både Esbjerg, Vejle, Aabenraa, Middelfart, Odense og Svendborg.
  • Behandlingen af indlagte patienter mellem 13-17 år samles i Odense og Aabenraa. 
  • Behandlingen af akutte patienter flyttes fra Esbjerg til Aabenraa. I Aabenraa har akutmodtagelsen åben i tidsrummet 8.00-18.00 i hverdagene. Akutmodtagelsen i Odense fortsætter som hidtil og har døgnåben. 

Ændringer for dig, der er under 18 år eller har et barn under 18 år

Du/dit barn vil fortsat blive budt velkommen i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i Esbjerg, Odense, Vejle og Aabenraa.

Børn under 13 år indlægges i dagsafsnittet i børne- og ungdomspsykiatri Odense jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Fra 1. september 2023 indlægges børn og unge i alderen 13-17 år i børne- og ungdomspsykiatrien i enten Odense eller Aabenraa.

Ved akut brug for hjælp skal man henvende sig i børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse i Odense (døgnåbent) eller i akutmodtagelsen i Aabenraa (kl. 8-18).

Ændringer for dig, der er 18 eller 19 år

Fra 1. september 2023 vil unge mellem 18 og 19 år, der ikke tidligere har modtaget ambulant behandling, modtage den ambulante behandling i lokalpsykiatrien, der er en del af det voksenpsykiatriske område.

Er du i gang med et ambulant behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien, vil din behandling fortsætte samme sted indtil 31. december 2023. Vil du efter denne periode stadig have behov for psykiatrisk behandling, vil vi aftale med dig, om du skal færdigbehandles i børne- og ungdomspsykiatrien, eller om du skal overføres til voksenpsykiatrien.

Der er lokalpsykiatri i 13 byer i Region Syddanmark.

Fra 1. september 2023 indlægges unge over 18 år i voksenpsykiatrien. Der er sengeafdelinger i Esbjerg, Middelfart, Odense, Svendborg, Vejle og Aabenraa.

 

Ved akut brug for hjælp skal du henvende dig i den voksenpsykiatriske akutmodtagelse i Esbjerg, Odense, Vejle eller Aabenraa (døgnåbent).

Bruge speciallægerne mere effektivt

Den nye organisering skal dæmme op for manglen på speciallæger. Med ændringen af aldersgrænsen ventes antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien at falde med 20 pct. Antallet af speciallæger fastholdes. Det betyder, at den enkelte speciallæge får færre patienter.

Mere tid til udredning og uddannelse til nye speciallæger

Ændringerne ventes at frigive mere tid til udredning og behandling af patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier. I øjeblikket er der mange børn og unge på venteliste. Det kan betyde længere ventetid på udredning og behandling.

Ændringerne frigiver også mere tid til at uddanne nye speciallæger. Et mindsket arbejdspres øger patientsikkerheden.

9,5 mio. kr. til personale

Tilførslen af penge ændrer ikke på, at der er mangel på speciallæger.

Med ændringerne bevilliges flere penge til psykiatrien: Børne- og ungdomspsykiatrien tilføres 9,5 mio. kr. årligt til ansættelse af yderligere 9,6 psykologer/sygeplejersker og fastholdelse af det nuværende antal speciallæger. 

Der skrues også op for samarbejdet med kommunerne om en styrket indsats i forhold til børn og unge. Der er bl.a. afsat 5 mio. kr. i Region Syddanmarks budgetforlig for 2023 til tværsektorielle tiltag med kommunerne.

Speciallæger er nødvendige døgnet rundt

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der døgnet rundt er en speciallæge i vagt. Det er f.eks. kun en speciallæge, der kan vurdere behovet for indlæggelse – eller bedømme om patienten er selvmordstruet.

Flytningen af akutmodtagelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg betyder, at de 0-17 årige fra hele Sydjylland skal til enten Aabenraa eller Odense i dagtimerne eller Odense om natten.

De seneste tre år har der i gennemsnit været 141 patienter om året, i alderen 0-17 år fra de sydjyske kommuner, som har benyttet akutmodtagelsen i Esbjerg i aften- og nattetimerne.

Ved at samle akutmodtagelsen i nattetimerne i Odense, kan især speciallægeressourcerne bruges mere effektivt ift. udredning og behandling.

I dagtimerne vil flere unge fra f.eks. Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner have kortere afstand til en akutmodtagelse.

De 18-19 årige patienter får med omorganiseringen adgang til de døgnåbne akutmodtagelser i voksenpsykiatrien både i Esbjerg, Vejle, Odense og Aabenraa.

 

Sygehuset følger Regionens regler på området.

Læs mere om tilskud til transport på Regionens hjemmeside

Ændringerne betyder flere behandlingssteder

De 18-19 årige udgør godt 20 % af patienterne i den syddanske Børne- og Ungdomspsykiatri. Når aldersgrænsen flyttes, skal disse patienter fremover udredes og behandles i voksenpsykiatrien, og det giver dem adgang til psykiatriske døgntilbud i både Esbjerg, Aabenraa og Vejle, ligesom adgangen til ambulante klinikker i Sydjylland øges fra 3 til 10.

Fra 1. september 2023 får de 18-19 årige patienter adgang til de døgnåbne akutmodtagelser i voksenpsykiatrien både i Esbjerg, Vejle, Odense og Aabenraa.

6 pct. flere patienter i voksenpsykiatrien

Ændringen af aldersgrænsen betyder, at der kommer ca. 6% flere patienter i voksenpsykiatrien. De voksenpsykiatriske afdelinger kompenseres for stigningen i antallet af patienter med f.eks. flere senge, medarbejdere og penge.

Sengepladser i Aabenraa genåbnes

Det betyder bl.a. også at de 15 midlertidigt lukkede senge i Aabenraa genåbnes. De skal aflaste de voksenpsykiatriske sengeafdelinger i Vejle og Esbjerg.

Der etableres derudover en pulje på 3,5 mio. kr. der kan anvendes ved høj belægning.

Særlige behov for de unge tilgodeses

Det vil stadig være trygt for børn/unge på 18 og 19 år at være indlagt i psykiatrien, det viser erfaringerne fra de fire andre regioner, der har været organiseret sådan i mange år.

Fagfolkene har fokus på de særlige behov, der skal tilgodeses, bl.a. i forhold til overgangene for de helt unge patienter.

 

Ændringer træder i kraft fra den 1. september 2023.

Nye patienter i alderen 18-19 år, henvises fra og med d. 1. september 2023 til ambulant behandling eller indlæggelse i voksenpsykiatrien.

Fra d. 1. september til 31. december 2023 færdigbehandles 18-19 årige patienter i igangværende forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Det gælder både ambulante og indlagte patienter. Er der stadig behov for psykiatrisk behandling aftales det med patienten, om færdigbehandlingen skal ske i børne- og ungdomspsykiatrien eller voksenpsykiatrien.

Ændringerne i akutmodtagelsen for børne- og ungdomspsykiatrien træder i kraft den 1. september 2023.

Det børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit i Esbjerg lukkes den 1. september 2023.

Ændringer for patienter i Esbjerg-området

Godt 2400 patienter behandles hvert år i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Esbjerg. Ud af dem indlægges ca. 120 patienter i alderen 13-17. Det er de ca. 120 patienter, der med omorganiseringen af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, bliver tilbudt en sengeplads i Aabenraa. Det ambulante tilbud i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg forbliver uændret for de 0-17 årige patienter.  

De 18-19 årige udgør godt 20 % af patienterne i den syddanske Børne- og Ungdomspsykiatri. Disse patienter skal fra 1. september 2023 udredes og behandles i voksenpsykiatrien. Det vil give dem lettere adgang til psykiatriske tilbud i både Esbjerg, Aabenraa og Vejle, ligesom antallet af ambulante klinikker i Sydjylland øges fra 3 til 10.

Flytningen af akutmodtagelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg betyder, at de 0-17 årige skal til Aabenraa eller Odense i dagtimerne eller Odense om natten. De seneste tre år har der i gennemsnit været 141 patienter om året, i alderen 0-17 år fra de jyske kommuner, som har benyttet akutmodtagelsen i Esbjerg i aften og nattetimerne.

Ændringer for øvrige patienter 

Hvis du er 18 år og ikke er i et behandlingsforløb, vil du blive henvist til et behandlingsforløb i lokalpsykiatrien, der er en del af voksenpsykiatrien.

Hvis du skal indlægges, vil du blive indlagt i et voksenpsykiatrisk sengeafsnit og efterfølgende ambulant behandling i voksenpsykiatrien.

Hvis du har akut brug for hjælp, kan du henvende dig i voksenpsykiatrisk akutmodtagelse.

Hvis du i forvejen er indlagt på et børne- og ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, vil du først efter udskrivelse overgå til voksenpsykiatrien.

Antallet af behandlingssteder for de 18-19 årige øges fra 4 til 13 ambulante klinikker og fra 3 til 6 døgnafsnit. Behandlingsstederne er fordelt over hele Region Syddanmark.

Ændringerne gælder fra 1. september 2023.

APPFWU02V